EN aid
volume_up
{noun}

1. general

aid (also: grant, help, relief, support)
The restructuring fund and restructuring aid are essentially discontinuations.
A szerkezetátalakítási alap és a szerkezetátalakítási segély lényegük szerint megszakítások.
I support this report's calls for a sustained increase in development aid.
Támogatom a jelentés felhívását a fejlesztési segély jelentős növelésére.
Non-compliance with obligations may result in the diminishing or suspension of aid.
A kötelezettségek nem teljesítése a segély lecsökkentését vagy felfüggesztését eredményezheti.
Coordination of humanitarian aid and reconstruction in Haiti (debate)
A Haitinek nyújtott humanitárius segítség és az újjáépítés koordinálása (vita)
It is not that the aid is not there, but it is not being allowed through.
Nem arról van szó, hogy hiányzik a segítség, hanem arról, hogy nem engedik belépni.
This would be an invaluable aid to the citizens of EU Member States.
Ez felbecsülhetetlen segítség lenne az uniós tagállamok polgárainak.
I agree with Mr Rack's opinion that the consolidated text is in any case a useful aid in parliamentary decision-making and for informing citizens.
Egyet értek Rack úr azon véleményével, hogy a parlamenti döntéshozatal, és a lakosság tájékoztatása szempontjából az egységes szöveg hasznos segédlet.
aid

2. "person"

3. medicine

The intergovernmental method is simply an aid to be used when the community method is not available for reasons relating to the Treaty.
A kormányközi módszer egyszerűen egy olyan segédeszköz, amelyet akkor kell alkalmazni, amikor a közösségi módszer nem áll rendelkezésre a Szerződéssel kapcsolatos okok miatt.
However perverse Kissoon was, and she didn't doubt he'd had his moments, the figure before her was no masturbatory aid.
Bármilyen perverz is volt Kissoon - és Teslának kétsége sem lehetett afelől, hogy a sámánnak megvannak a maga játékai -, ez az alak minden volt, csak maszturbációs segédeszköz nem.

Context sentences for "aid" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAccording to the UN, almost 5 million Sudanese people currently need urgent aid.
Az ENSZ szerint jelenleg közel 5 millió szudáni ember szorul sürgős segítségre.
EnglishIt is essential to provide intelligent, targeted economic and development aid.
Létfontosságú, hogy okos, célzott gazdasági és fejlesztési segélyeket nyújtsunk.
EnglishIt has simply increased the dependency of the states in question on external aid.
Egyszerűen fokozta a kérdéses államok külső segítségnyújtástól való függőségét.
EnglishWe are also providing for increasing the aid intensity for modernisation schemes.
Rendelkezünk a modernizációs programok támogatás intenzitásának növeléséről is.
EnglishThe aid already approved must be followed up, specifically by the European Union.
A jóváhagyott támogatást különösen az Európai Uniónak kellene nyomon követnie.
EnglishAt last it was something as mundane as a monkey reflex that came to Gordons aid.
Végül egy egészen evilági dolog, az utánzás! reflex jött a férfi segítségére.
EnglishState aid can be provided only for the development of new, innovative products.
Állami támogatás kizárólag az új, innovatív termékek fejlesztéséhez nyújtható.
EnglishThat is a common problem in connection with our development and association aid.
Ez fejlesztési és társulási támogatásainknál általánosan előforduló probléma.
EnglishI would therefore like to mention the European strategy for humanitarian aid.
Ezért szeretném megemlíteni a humanitárius segítségnyújtás európai stratégiáját.
EnglishWould any aid be required and what is the Commission's opinion on Turkey's action?
Lehet szükség bármilyen segélyre? És mi a Bizottság véleménye a török fellépésről?
EnglishAid is an area in which, unfortunately, our experiences are quite depressing.
A segélynyújtás olyan terület, amelyen sajnos elég nyomasztóak a tapasztalataink.
EnglishCommunity aid is not going to be used to pay taxes, duties or other charges.
A közösségi támogatás nem az adók, a vámok vagy más díjak megfizetésére szolgál.
EnglishThe aid agencies in Darfur run the largest humanitarian operation in the world.
A darfuri segélyszervezetek működtetik a világ legnagyobb humanitárius szervezetét.
EnglishAlso, how are we to ensure transparency in the management of development aid?
Továbbá, hogyan biztosítsuk a fejlesztési támogatás kezelésének átláthatóságát?
EnglishWhat we need, and what the population of Zimbabwe are waiting for, is practical aid.
Gyakorlati segítségnyújtásra van szükség: ezt várja tőlünk a zimbabwei lakosság.
EnglishIt is therefore also necessary to assess the performance of this aid mechanism.
Ennélfogva szükséges a támogatási mechanizmus teljesítményének értékelése is.
EnglishThey fear any kind of foreign involvement in Burma, even if this is of aid workers.
Minden külső beavatkozástól tartanak, még akkor is, ha segélymunkásokról van szó.
EnglishOf course, I am not referring here to the aid provided following disasters.
Természetesen nem a katasztrófák áldozatainak nyújtott támogatásra gondolok itt.
EnglishThe industrialised countries have provided a substantial financial aid package.
Az iparosodott országok jelentős pénzügyi támogatási csomagról gondoskodtak.
EnglishIt is important to coordinate humanitarian aid with development assistance.
Fontos a humanitárius segítségnyújtás összehangolása a fejlesztési támogatással.