"all at once" translation into Hungarian

EN

"all at once" in Hungarian

EN

all at once {adverb}

volume_up
The word was menstruation, and all at once it seemed logical and inevitable.
Ez menstruáció: egyszerre logikusnak és természetesnek látszott.
And it wouldn't simply change everything, it would change everything all at once."
És nem csak hogy mindent megváltoztatna, hanem mindent egyszerre változtatna meg."
All at once the crowd swayed toward the island and was gone--following Jack.
Az egész tömeg egyszerre Jack nyomába csapódott, s elindult a sziget belseje felé.
Then, abruptly, they took wing all at once - hundreds of them, perhaps thousands.
Azután, hirtelen, valamennyien felröppentek: több százan, talán ezren is.
Then all at once, the world spun and shook and came to a halt, amid shocking clarity.
Majd a világ hirtelen megpördült, és minden kitisztult körülötte.
All at once the moon rose over the Nile, like the bare shoulder of a goddess.
Hirtelen felkelt a hold egy istennő meztelen vállaként a Nílus felett.
I was so nervous as the meeting wore on that I soon had three cigarettes going all at once, and was in the process of lighting a fourth.
Az értekezlet előrehaladtával idegességemben hamarosan három cigarettát szívtam egyidejűleg, és éppen készültem rágyújtani a negyedikre.
Váratlanul elfásultam és elkeseredtem.

Synonyms (English) for "all at once":

all at once

Similar translations for "all at once" in Hungarian

all adjective
all adverb
at
Hungarian
once adverb
Hungarian

Context sentences for "all at once" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll at once the normally broad avenue of his windpipe was down to a pinhole.
Légcsövének normális körülmények között széles országútja tűhegynyivé zsugorodott.
EnglishAll at once men were shouting at one another, running about to gather weapons.
A férfiak kurjongatva futkostak erre-arra, kapdosták össze a fegyvereiket.
EnglishAll at once the flat odor seemed to fill her nose, thick and bland and sickening.
Gyorsan kihalászta a bugyit, és az a tompa szag ismét orrlyukaiba hatolt.
EnglishAll at once the Humvee was running in slippery powder again, better than a foot of it.
A Hamvi rögtön visszakerült a harminc centinél is magasabb, csúszós porhóba.
EnglishGurgeh felt grateful and cosseted, and both important and foolish, all at once.
Gurgeh hálásnak és elkényeztetettnek, ugyanakkor fontosnak és idétlennek is érezte magát.
EnglishWe couldnt pay, not all at once, lr jd of course the lender knew it.
Nem tudtuk egyben kifizetni, és persze az uzsorás előre tudta, hogy ez így lesz.
EnglishHe was like a runner who stumbles and must all at once run even faster so as not to fall.
Akár egy futó, aki megbotlik, s ezért egyre gyorsabban kell futnia, hogy el ne essen.
EnglishThe moment he knew what question to ask, the answer came all at once.
Amint tudta, milyen kérdést kell föltennie, a válasz is azonnal készen állt.
EnglishI thought all at once that I would not be wise to get this guy mad at me.
Eszembe villant, hogy nem valami bölcs dolog a tagot magamra dühíteni.
EnglishWhen the collapse came, it would probably come all at once; shoot out the lights.
Akármelyik pillanatban összeomolhat, és minden figyelmeztető jel nélkül elveszítheti eszméletét.
EnglishThis will allow all participants once again to present everything that still has to be done.
Ez még egy lehetőséget ad a szereplőknek, hogy rámutassanak a hátralévő tennivalókra.
EnglishAll at once, he decided to let the halfling see him, the real him, in his true form.
Némán elmondta a megfelelő varázsszót, és megkezdte az átalakulást.
EnglishThis figure and the feeling of repulsion she had so long excited were explained all at once.
Egy csapásra mindent leolvastak erről az arcról, amely régóta ellenszenves volt nekik.
EnglishAll at once Dees was rushing at better than eighty miles an hour from dark into dark.
Dees pedig egyszeriben több mint nyolcvan mérföldes sebességgel rohant a sötétségből a sötétségbe.
EnglishI stepped over another cable and then there were three, all at once.
Átléptem még egy kábelen, de akkor meg egymás mellett feküdt három.
EnglishAll at once she's measuring the space between them, not wanting him to use too much of it up.
Rögtön felméri a közöttük levő távolságot, nem akarja, hogy a férfi túlságosan közel jöjjön.
English'I don't want a whole brigade of them coming at me all at once.
Nem akarom, hogy ugyanabban időben egy egész csapat jöjjön oda hozzám.
EnglishAnd the conch doesn't count at this end of the island-- All at once the thunder struck.
S egyébként is a kagyló nem számít a szigetnek ezen a végén.
EnglishThe priest poured another glass of brandy, drinking it all at once.
A pap újabb pohár brandyt töltött magának, és egy hajtásra kiitta.
EnglishI wanted to open the door, but all at once I didn't quite dare.
Ki akartam nyitni az ajtót, aztán egyszer csak nem volt hozzá merszem.