"all in all" translation into Hungarian

EN

"all in all" in Hungarian

EN all in all
volume_up

All in all, they seem rather a pleasant little family, the spook concluded.
Mindent egybevetve nagyon helyes kis családnak látszanak.
All in all, I eagerly await the Commission's proposals at the end of this year.
Mindent egybevetve, nagyon várom a Bizottság év végi javaslatát.
All in all, these reports are a mass of conflicting statements.
Mindent egybevetve ezek a jelentések ellentmondásos állítások halmazai.
all in all
All in all, 10 out of the 16 green/EFA amendments were adopted.
A Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja által kidolgozott 16 módosításból összesen tíz került elfogadásra.
All in all, there were nine men around the table; seven of them were knights of the realm who among them represented more power and influence than any other seven men in the kingdom.
Összesen tehát kilenc ember ült az asztalnál, közülük heten a birodalom lovagjai, akik nagyobb hatalmat és befolyást képviseltek, mint bármely más hét ember a birodalomban.

Synonyms (English) for "all in all":

all in all

Context sentences for "all in all" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll in all, she could not have imagined a grimmer or more uncomfortable place.
Mindent összevetve elképzelni sem tudott volna ennél nyomasztóbb, borúsabb helyet.
EnglishWe were all there, all five of us, the Stash Riders, in some form of life or other.
Mind ott voltunk hát, mind az öten, Szelíd Szajrésok, ilyen vagy olyan életformák.
EnglishSo, all in all, I note with pleasure that our views are in line with one another.
Így összességében örömmel állapítom meg, hogy nézeteink összhangban állnak.
EnglishThe moment expanded, moving beyond all thought, all helpless and inadequate words.
A pillanat szétterült, átlépte a gondolat, a tehetetlen és alkalmatlan szavak határát.
EnglishAll religions, all major religions, at various points call us children.
Minden vallás, minden nagyobb vallás különböző pontokon gyermekeknek hív minket.
EnglishAll along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Mindeddig, minden fantasy könyvnek volt térképe, de ezek a térképek statikusak voltak.
EnglishAnd there are diversities of operations, but the same God, who worketh all in all.
Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz.
EnglishAll in all, it took ninety minutes before they were satisfied with their work.
Kemény másfél óra elteltével mindketten kijelenthették, hogy a testek felismerhetetlenek.
EnglishOn the whole, and taking all with all, your conduct cannot be faulted, said Madouc.
- Mindent összevetve, a viselkedésed nem hagyott kivetnivalót maga után - mondta Madouc.
EnglishAll in all it is rather like trying to play football with only one goal.
Mindent összevetve ez inkább az egy kapura játszott labdarúgásra emlékeztet.
EnglishI've done several limited partnerships for him and they're all different, all complicated.
Már csináltam neki egy-két betéti társaságot, mindegyik más és mindegyik bonyolult.
English. - (NL) All in all, this resolution has been drafted in balanced terms.
írásban. - (NL) Mindent egybevéve az állásfoglalás kiegyensúlyozott eredménnyel készült el.
EnglishOnce again, many thanks to you all and all the best for the future.
Még egyszer nagyon köszönöm mindnyájuknak, és a jövőre nézve legjobbakat kívánom.
EnglishAll right, all right, Markham said, pulling on an orange life vest.
- Jó, jó - mondta Markham, miközben magára húzta a narancssárga életmentő övet.
EnglishThe crisis is affecting us all, and all of us must fight the crisis.
A válság mindnyájunkra kihat, és mindnyájunknak küzdenünk kell a válság ellen.
EnglishAll in all, it cost the European airlines more than EUR 2 billion.
Összességében több mint 2 milliárd euróba került ez az európai légitársaságoknak.
EnglishAll right, all right, said Doctor Morris, you're saying that I could have made a mistake.
- Értem, értem - mondta dr. Morris -, azt akarja ezzel mondani, hogy én is tévedhetek.
EnglishAnd to that end it will use all means, all possible mechanisms at its disposal.
E cél elérése érdekében minden eszközt, minden rendelkezésre álló lehetőséget igénybe veszünk.
EnglishI'll write it all out, all that I remember, and there is so much that I remember, I said.
Leírok mindent, amire emlékezem, és olyan sok mindenre emlékezem! ígértem.
EnglishI am very young to be in charge of all these-all these men and kingdoms.
- Túlságosan fiatal vagyok, hogy mindezekért feleljek... ennyi emberért és királyságért.