EN

all right!

volume_up
But that's all right if Gabrielle's all right.
De hát ez majd rendben lesz. csak Gabriellával legyen minden rendben.
He said grumblingly, All right, all right...
Zsémbesen válaszolt: Rendben van, rendben van!
It's all right, he heard the European say through the whirring of their wings.
Rendben van hallotta az Európai hangját a szárnyzizegésen keresztül.
He said grumblingly, All right, all right...
Zsémbesen válaszolt: Rendben van, rendben van!
It's all right, he heard the European say through the whirring of their wings.
Rendben van hallotta az Európai hangját a szárnyzizegésen keresztül.
Rendben van, rendben van mondta gyorsan.
All right, all right, Markham said, pulling on an orange life vest.
- , - mondta Markham, miközben magára húzta a narancssárga életmentő övet.
All right, the briefcase is missing, red or brown.
, , tudom: hiányzik a piros vagy zöld vagy mit tudom én, milyen dosszié.
All right; bright but not intellectual; impulsive, dishonest, greedy--
Hát , eszesnek eszes, de szellem nem szorult belé; indulatos, álnok, önző...
Restraining her, he said, 'I came back, we both came back, everything's all right.'
Visszajöttem, mindketten visszajöttünk, minden rendben van.
'That's all right, sir,' he said in his friendly Devonian voice.
Minden rendben van, uram mondta barátságos devonshire-i hanghordozással.
It's all right, Miss,' he added as she knelt beside him.
Amikor Jenny mellétérdelt, gyorsan hozzátette: Minden rendben van, kisasszony!
all right! (also: okay!)
Well, all right, don't keep it to yourself! exclaimed Menion impatiently.
Jól van, helyes, ne fogd vissza magad! kiáltott Menion türelmetlenül.
It can be done, all right, and sometimes it is done, but it's not the natural thing.
Persze, meg lehet csinálni, meg is történik egyszer-másszor, de nem helyes eljárás.
All right, the Colonel said and his voice was thickened a little.
Helyes mondta az ezredes, és a hangja egy csöppet megvastagodott.

Context sentences for "all right!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe cluster of rocks was a hundred yards around the curve of the hill, all right.
A kőhalom valóban százméternyire volt a hajlat mögött, de az ellenkező irányban.
EnglishOnly a few people are interested in what you have to say, but that's all right.
- A mondanivalód csak nagyon kevés embert fog érdekelni, de ez így van rendjén.
EnglishBit of a mess at the moment and all that, but we'll get there all right in the end.
A zűr pillanatnyilag nem kicsi, de kimászunk belőle, és ha a vége jó, minden jó.
EnglishI'll look into it all right, but don't you be disappointed if nothing comes of it.'
Utána fogok nézni, de azért ne legyen nagyon csalódott, ha semmi se lesz belőle.
EnglishOnly my right hand was all right because of the pace at which I had done my work.
Csak a jobb kezemnek nem volt baja, mert azt megőrizte az alkotás lázas sebessége.
EnglishAll right, we don't know what it does, but I can ask the alethiometer, can't I?
Rejtély, hogy mire való, ez tény, de megkérdezhetem az aletiométert, vagy nem?
EnglishAll right, said Worthing as they descended the wide staircase to the lower hall.
- Rendben van - mondta Worthing az előcsarnokba vezető széles lépcsőn lefelé menet.
EnglishYou'll be all right, sir, once you get accustomed to it, Gratus said, grinning.
És gondold meg, uram, meg lehet szokni a császárságot is mondta Gratus vigyorogva.
EnglishAll right, now that might seem like an even taller order to actually demonstrate.
Rendben, azt hiszem most itt a magas labda, hogy mindezt demonstrálnunk kell.
EnglishAnd maybe they were all in the right, and it was time to think of other things.
Talán valamennyiüknek igazuk volt, mert elérkezett az idő, hogy másra is gondoljon.
English(PT) Madam President, we all know that the right to housing is a fundamental right.
(PT) Elnök asszony, mindannyian tudjuk, hogy a lakhatáshoz való jog alapvető jog.
EnglishIt will be all right, friend, Sorak replied, stroking the huge beast's flank.
- Minden rendben lesz, barátom - felelt a fiú, megsimogatva az állat horpaszát.
EnglishAll right, he said, readjusting the headset and placing his hands around the yoke.
- Rendben - mondta, megigazgatta a fejhallgatóját, és megfogta a kormányrudat.
English'All right, that's probably about the weight of a crown, give or take a few pounds.'
Rendben, körülbelül akkora lehet a súlya, mint egy koronának... némi eltéréssel.
EnglishIf any of them see us, we'll have them all right behind us within an hour.'
Ha bármelyikük meglát minket, egy órán belül a nyakunkon lesz az egész társaság.
EnglishAll right, we're here in the Valley today to do our own little riot control test.
Ma itt vagyunk Valley-ben, hogy elvégezzük a mi kis tömegoszlató-tesztünket.
EnglishIt's going to be all right, Bobby said, though his confidence was largely feigned.
- Minden rendben lesz - mondta Bobby, bár a meggyőződése eléggé elhalványult.
EnglishThere was no doubt: he was Angelica's brother, all right, and he was vicious.
Nem fért hozzá kétség: ez bizony Angelica bátyja, és maga a megtestesült gonoszság.
EnglishIt's all right, he said when he saw that the blood was falling on Molly Grue's hands.
- Nincs semmi baj - mondta, mikor látta, hogy a vére Molly Grue kezére csöppen.
EnglishOr it means, don't tell me, means somebody who knows the truth all the time, right?
Vagy azt jelenti, ki ne mondjad, olyasvalakit, aki mindig tudja az igazságot?

Similar translations for "all right!" in Hungarian

all adjective
all adverb
right adverb
right adjective
Hungarian
right noun
Hungarian