"to allow of" translation into Hungarian

EN

"to allow of" in Hungarian

EN to allow of
volume_up
{verb}

It will allow increased competition, greater choice for the travelling public.
Nagyobb versenyt tesz lehetővé, és több választást enged az utazóközönségnek.
He's a tyrannical martinet who will never, ever allow me to go on away missions.
Egy zsarnoki hadfi, aki soha, de soha többé nem enged engem felderítő küldetésekre.
Kneel before Akasha and see what she will allow!
Térdelj Akasa elé, és lásd, mit enged!
He decided to allow himself one beer after all before starting back to the woman.
Elhatározta, hogy megenged magának egy sört, mielőtt visszaindulna az asszonyhoz.
President Sarkozy, are you willing to allow a question from Mr Schulz?
Sarkozy elnök úr, megenged egy kérdést Schulz úrnak?
Perhaps Your Highness will allow me a suggestion.
- Talán felséged megenged egy javaslatot.
to allow of (also: to permit of)
Differences in rates allow a certain degree of tax competition to be maintained in the internal market.
Az adókulcsok közti különbség lehetővé tesz egy bizonyos mértékű adóversenyt, amelyet a belső piacon fenn kell tartani.
If you concede the defendant is entitled to a delay, then I'll take this matter under advisement and set this case for trial whenever my calendar will allow.
Amennyiben elismeri, hogy az alperes kérelme jogos, megfontolás tárgyává teszem, és egy olyan időpontra tűzöm ki a tárgyalást, amelyet az időbeosztásom lehetővé tesz.
to allow of (also: to leave)
The curriculum doesn't allow for individual temperaments.
A tanrend nem hagy teret az egyéni hajlamok kiélésének.
Jobbik will not allow such double standards to be applied in Parliament.
Ilyen kettős mércét nem hagy a Jobbik alkalmazni ebben a Parlamentben.
Nonetheless, we hope that next year's budgetary procedure will allow sufficient time to deal with these matters.
Mindazonáltal reméljük, hogy a jövő évi költségvetési eljárás elegendő időt hagy majd arra, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel.

Similar translations for "to allow of" in Hungarian

to allow verb

Context sentences for "to allow of" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf Morocco has nothing to hide, it must allow the clarification of what happened.
Ha Marokkónak nincs mit takargatnia, engedélyeznie kell a történtek tisztázását.
EnglishOn that point, he said, allow me to give you my interpretation of her behavior.
Ha már itt tartunk, engedd meg, hogy kifejtsem, miként értelmezem a viselkedését.
EnglishIn such circumstances, we may not allow women's rights to be taken away from them.
Ilyen körülmények között nem engedhetjük meg, hogy a nőket megfosszák jogaiktól.
EnglishAll you people must be very slack to allow her to be taken out of this country.
Maguk elég rosszul végzik a munkájukat, ha Shaistát ki tudták vinni az országból.
EnglishLet the whole incident be a sealed book, and do not allow it to affect your life.
Kedvesen intett, aztán sarkon fordult, és egy pillanat alatt eltűnt a tömegben.
EnglishTad poked his head out his open window as far as the seatbelt harness would allow.
Tad kidugta a fejét a nyitott ablakon, amennyire csak a biztonsági öve engedte.
EnglishA silence fell, but I could see that Mael would not allow for it to be very long.
Csend lett, ám Maelen láthattam, hogy nem lesz hajlandó sokáig tűrni a hallgatást.
EnglishThis is a waste of EU money, which we cannot allow in a time of economic crisis.
Ez az uniós pénzek pazarlása, amit nem engedhetünk meg egy gazdasági válság idején.
EnglishThe leader shouted: Soldiers, we Romans won't allow that evil corpse into the City.
Katonák, mi rómaiak nem engedjük meg, hogy a gonosz holttestet a városba hozzák.
EnglishThe police did not allow this, however, as the visitors were wearing red jackets.
A rendőrök azonban nem engedték be őket, mivel a látogatók piros kabátot viseltek.
EnglishOn Ithor were cloning tanks that would allow him to create duplicates of Alima.
Ithorián vannak klón-tartályok, amelyekkel létre lehet hozni Alima másolatait.
EnglishIf you will allow me to quote, we already agreed in the framework agreement that:
Ha megengedik, idézem, amiről a keretmegállapodás keretében már megegyeztünk:
EnglishThis will allow a better absorption of the funds set aside for cohesion policy.
Ez a kohéziós politikára fordított alapok jobb felhasználását tenné lehetővé.
EnglishBut Toshio felt too lost to allow himself even gratitude to the dolphin lieutenant.
De Toshio pillanatnyilag túl zavart volt ahhoz, hogy akár csak hálás is legyen.
EnglishAllow me once more to use the word fusion and in a slightly different fashion.
Engedd meg, hogy ismételten a fúzió szót használjam, kissé árnyalt értelemben.
EnglishThis would allow for a credible transition to a more inclusive system of government.
Ez hitelesebb átmenetet tenne lehetővé egy befogadóbb kormányzati rendszer felé.
EnglishWe must not allow the financial crisis to slow down the switch to a green economy.
Nem engedhetjük, hogy a pénzügyi válság késleltesse az átállást a zöld gazdaságra.
Englishhis head to sneer, We don't allow that dead man to be mentioned in Athalantar.
- Nem engedhetjük meg annak a halottnak, hogy Athalantarban kimondják a nevét.
EnglishAs a law-abiding citizen he would certainly allow the police to use his front room.
Mint törvénytisztelő állampolgár, természetesen átengedi a szobát a rendőrségnek.
EnglishEliot wouldn't allow his escorts to park their car directly in front of his cabin.
Eliot nem engedné meg, hogy kísérői közvetlenül a bungalója előtt parkoljanak.