EN

amendment {noun}

volume_up
1. general
If his amendment is to be an addition, I can of course support it.
Ha módosítása kiegészítés, azt természetesen támogatom.
However various amendments have unfortunately changed it in the wrong way.
A számos kiegészítés azonban sajnos rossz irányba mozdította el.
Although it is clear that the square root amendment strongly supports the smaller countries, this is actually a caricature of proportionality.
Bár egyértelmű, hogy a "négyzetgyök kiegészítés” erőteljesen támogatja a kisebb országokat, ez valójában az arányosság karikatúrája.
This is merely a technical amendment or correction that does not alter the report in any way or have any other implication.
Ez pusztán technikai módosítás, illetve helyesbítés, amely semmiféle módon nem változtatja meg a jelentést, illetve nincs más vonatkozása.
3. American English
amendment
volume_up
módosítás {noun} (törvényen)
(DE) Mr President, there is another amendment before that, namely Amendment 1.
(DE) Elnök úr, előtte van még egy másik módosítás, nevezetesen az 1. módosítás.
Furthermore, we are pleased that Amendment 60 and Amendment 68 have been rejected.
Továbbá örülünk annak, hogy a 60. módosítás és a 68. módosítás elutasításra került.
Directly acceptable: amendment 120 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
Közvetlenül elfogadható: 120. módosítás (a szöveg egésze, 1. rész, kompromisszumos módosítás).

Context sentences for "amendment" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.
Tudom, hogy az eredeti 138. módosítás jogilag nem volt optimális formába öntve.
EnglishI have talked to the rapporteur, who seems to support and accept this amendment.
Beszéltem az előadóval, aki úgy tűnik, támogatja és elfogadja ezt a módosítást.
EnglishI had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
Komoly fenntartásaim voltak a bizottsághoz benyújtott módosítással kapcsolatban.
EnglishVoting in favour of Amendment 85 will eliminate this reduction of transport time.
A 85. módosítás megszavazása esetén nem lesz mód a szállítási idő csökkentésére.
EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Ha ezt a módosítást elfogadják, az a demokrácia szempontjából visszalépést jelent.
EnglishThe oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
A Landsbergis úr által tett szóbeli módosítás nincs összhangban ezzel a döntéssel.
EnglishAmendment 8 has been withdrawn, and as a result you cannot vote on paragraph 36.
A 8. módosítást visszavonták, következésképpen nem szavazhatnak a 36. bekezdésről.
EnglishAdoption of Amendment 28 reveals the true, bloodthirsty face of this Parliament.
A 82. módosítás elfogadása felfedi ennek a Parlamentnek az igazi, vérszomjas arcát.
EnglishAmendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (
Az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendelet módosítása (
EnglishAmendment of Directive 2004/49/EC on safety on the Community's railways (vote)
A közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv módosítása (szavazás)
English(DE) Mr President, there is another amendment before that, namely Amendment 1.
(DE) Elnök úr, előtte van még egy másik módosítás, nevezetesen az 1. módosítás.
EnglishAmendment 11 draws attention to human rights concerns in Columbia and Honduras.
A 11. módosítás rámutat az emberi jogi problémákra Kolumbiában és Hondurasban.
English. - Mr President, I have an oral amendment to my own written amendment.
előadó. - Elnök úr! Írásos módosító indítványomat szeretném szóban módosítani.
English- are due to amendment in the nomenclature of the Customs Cooperation Council, or
- a Vámegyüttműködési Tanács nómenklatúrájának módosításából fakadnak, illetve
English- The feeling is that the amendment with the addition covers the whole of the text.
- Úgy tűnik, hogy a kiegészítésre vonatkozó módosítás a szöveg egészére kiterjed.
EnglishThe final result of the amendment which is currently under discussion would then be:
A jelenlegi vita tárgyát képező módosítás végső szövege tehát a következő lenne:
EnglishJean-Pierre, you said something to me about the English amendment on Georgia.
Jean-Pierre, ön mondott nekem valamit a Grúziával kapcsolatos angol módosításról.
EnglishThe amendment to Article 852/2004, as we have said, will be discussed later.
Ahogy az már elhangzott, a 852/2004/EK rendelet módosításáról később tárgyalunk.
EnglishAmendment of the Rules of Procedure in light of the Statute for Members (vote)
Amendment of the Rules of Procedure in light of the Statute for Members (szavazás)
EnglishI would therefore like to call on my fellow Members to support Amendment 168.
Ezért szeretném felkérni képviselőtársaimat, hogy támogassák a 168. módosítást.

Synonyms (English) for "amends":

amends