Context sentences for "aplomb" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe first came down the torpedo-loading hatch with the aplomb of a real sailor.
Az első egy igazi tengerész önbizalmával jött le a torpedóbetöltő nyílás mellett.
EnglishWith a nobleman's aplomb, he explained, Planch rigged a device from seemingly innocuous parts.
Planch néhány ártalmatlannak tűnő alkatrészből bombát barkácsolt.
EnglishIt would be nice to know exactly what all this was about, however, Sallow said, with his usual aplomb.
Azért jó lenne tudni, pontosan miről is van szó makacskodott Fakó, tényszerűen, mint mindig.
EnglishMiss Bulstrode greeted him with cosmopolitan aplomb.
Miss Bulstrode magától értetődő természetességgel fogadta.
EnglishIn contrast, Maserd maintained the characteristic aplomb of his caste, gesturing toward Hari's blank-faced servant with a curt nod.
Maserd megőrizte a kasztjára jellemző nyugalmát, Hari kifejezéstelen arcú szolgája felé biccentett.
EnglishTehol had thrown himself on that sword, and seemed content to bleec to death, slowly and with amiable aplomb.
Tehol magától ugrott ebbe a kardba, s láthatóan megelégedéssel töltötte el az a tény, hogy lassan, nagyon lassan elvérzik.
EnglishShe had recovered her aplomb by now.
Sally Legge időközben visszanyerte a hidegvérét.
EnglishAs he walked out the door, he was delightfully aware of pull. lug the aplomb of the Rumfoord mansion right out with him.
Az ajtón kifelé ballagtában élvezettel töltötte el a tudat, hogy szépen kivonszolja magával a Rumfoord-udvarház önbizalmát.
EnglishFor a few weeks they were just that: model daughters, bearing the stress of their situation with admirable aplomb.
Néhány hétig ezek is maradtak: mintagyerekek, akik tiszteletre méltó megadással viselik a helyzetükből fakadó megpróbáltatásokat.
EnglishHe delivered the lines with aplomb.
EnglishTo her credit, Jeni took this with aplomb.
EnglishMarq had to admit that the sim handled the sudden lurches and disappearances in its frame-space with aplomb.
Marq-nak el kellett ismernie, teremtménye remekül viselte a szim-térbe való elmerülés és az onnan való hirtelen kilépés okozta megrázkódtatást.
EnglishAnder had lost his aplomb.
EnglishDeucalion almost laughed at the fat man's understatement and aplomb, but he feared that a laugh would morph into a scream of rage.
Jelly nyugodt hangját hallva Deucalion kis híján felnevetett, de tartott attól, hogy kacagás helyett dühös sikoly hagyná el a torkát.
EnglishHe seemed to be playing the five streams of lethal Parisian traffic as a bullfighter plays a bull, calmly, with aplomb, with dignity and mastery.
A forgalomirányító rendőr úgy játszott az életveszélyes párizsi forgalom folyamaival, akár a torreádor a bikával, higgadtan, magabiztosan, méltósággal és fölényes szakértelemmel.
EnglishImpressed by her own aplomb, as though she had just stepped out of a conveyance no more extraordinary than a common elevator, Jilly put the laptop on the kitchen table.
Saját nyugalmától meglepetten, Jilly egyszerűen kilépett a konyhába, mintha csak egy liftből lépett volna ki, és letette a számítógépet és a táskáját az asztalra.
EnglishWith the nerveless aplomb of an experienced getaway driver, Brother Knuckles engaged his safety harness, raised the steel plow off the pavement, shifted gears, and reversed up the driveway.
Egy tapasztalt sofőr hidegvérével Knuckles testvér bekapcsolta a biztonsági övét, felemelte az acél hóekét az útról, hátramenetbe tette az autót, és tolatni kezdett.
EnglishClearly stunned to find himself out of Lake Tahoe and in this hostile realm of grim adventure stories and Christmas legends, Parish Lantern nevertheless adjusted with remarkable aplomb.
Parish Laternt is nyilvánvalóan megdöbbentette, amit átélt, nem is beszélve a változásról, amit a Tahoe-tó után a jég birodalma jelentett, mégis hidegvérrel állapította meg:

Synonyms (English) for "aplomb":

aplomb