"apparent" translation into Hungarian

EN

"apparent" in Hungarian

EN apparent
volume_up
{adjective}

It is apparent that current procedures, in particular, body searches, are not sufficient.
Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi eljárások, különösen a motozás, nem elégségesek.
It is apparent, however, that the conflict always involves extremely poor people.
Nyilvánvaló azonban, hogy mindig rendkívül szegény embereket érintenek a konfliktusok.
This was apparent during the reform of the sugar market, for example.
Ez már a cukorpiaci reform során is teljesen nyilvánvaló volt.
apparent (also: conspicuous, discernible, visible)
The actual or apparent height of the digits must not be less than 4 mm.
A számjegyek tényleges vagy szemmel látható magassága nem lehet kisebb 4 mm-nél.
The actual or apparent height of the digits must not be less than 4 mm.
A számértékek tényleges vagy látható magassága nem lehet nagyobb, mint 4 mm.
His reluctance was perfectly apparent without his voicing it.
A fiú vonakodása tökéletesen látható volt anélkül is, hogy szavakba öntötte volna.
He became cunning, concealed his violent intentions with apparent boredom.
Cselhez folyamodott, erőszakos szándékát látszólagos unottsággal palástolta.
These apparent contradictions often are masks for startling truth.
Ezek a látszólagos ellentmondások gyakran megdöbbentő igazságokat takarnak.
The apparent reason will be to avenge the death of Flight Captain Rudenko.
A látszólagos ok Rudenko pilóta halálának megbosszulása.
apparent
volume_up
világos {adj.} [fig.]
When they passed, they pointedly ignored Stenmin and his apparent companion, a good indication that they neither liked nor trusted the mystic.
Amikor elmentek mellettük, tüntetően nem vettek tudomást Stenminről és kísérőjéről, ami világos jele volt annak, hogy nem szeretik a misztikust és nem is bíznak benne.
If humans can successfully cope with that, it is not immediately apparent why they should not be able to adapt to a change of some 3° when they are given 100 years in which to do so.'
Ha az emberek ezzel sikeresen megbirkóznak, nem teljesen világos, miért ne lennének képesek 3 fokos változáshoz alkalmazkodni, amikor pedig erre 100 évük is lesz.”

Synonyms (English) for "apparent":

apparent

Context sentences for "apparent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen it was apparent he was not being seen, he walked to the table and sat down.
Miután nyilvánvalóvá vált, hogy senki sem figyeli, odament az asztalhoz és leült.
EnglishRespect for the individual has become apparent again, even among political leaders.
Az egyén tisztelete újra érzékelhetővé vált, még a politikai vezetők körében is.
EnglishAs I advanced on him, it became apparent that my eyes had been tricked on purpose.
Ahogy közeledtem feléje, kiderült, hogy a szemem csalódott, nem is véletlenül.
EnglishAll of it was flawlessly integrated, and there was an apparent weightlessness to it.
Mindez együtt tökéletes egységbe olvadt, és szinte súlytalannak, lebegőnek tűnt.
EnglishBut the really striking thing, he noted, is the new personality's apparent precocity.
Ám a legmeglepőbb jegyezte meg mégis az új személyiség szembetűnő koraérettsége.
EnglishThis is also apparent now with regard to nanomaterials and electromagnetic fields.
Ez most a nanoanyagokkal és az elektromágneses mezőkkel kapcsolatban is megnyilvánul.
EnglishIn recent years the negative consequences of this vacuum have become more apparent.
Az elmúlt években e vákuum negatív következményei szemmel láthatóbbá váltak.
EnglishIt is not enough to identify the problem after it has already become apparent.
Nem elég pusztán azonosítani a problémát, miután az már nyilvánvalóvá vált.
EnglishThis is where the role and significance of the Transatlantic Council become apparent.
Ezek azok, ahol a Transzatlanti Tanács szerepe és jelentősége nyilvánvalóvá válik.
EnglishA half hour later, the doctor discovered Arthur dead of an apparent heart attack.
Fél órával később az orvos holtan találta; láthatólag szívroham ölte meg.
EnglishThe systemic risk becomes apparent afterwards, when the crisis has erupted.
A rendszerszintű kockázat csak utólag, a válság kirobbanása után vált nyilvánvalóvá.
EnglishI finally asked, after it became apparent she was not going to speak first.
Hova mész? kérdeztem, amikor már biztos voltam benne, hogy magától nem fog beszélni.
EnglishThis time the laughter was more apparent, but Blunt was following out an idea of his own.
Ezúttal már majdnem elnevette magát, de Blunt csak a saját gondolatait követte.
EnglishThe continuity necessary to the work of the entire EU is again apparent here.
Itt ismét megfogható az egész EU működéséhez elengedhetetlen kontinuitás.
EnglishThis incoherent logic becomes clearly apparent on examining two sets of figures.
Ez a következetlen logika teljesen nyilvánvalóvá válik, ha megvizsgálunk bizonyos adatokat.
EnglishUpton and Ruppert were the apparent instigators of the first trouble, and got killed.
Upton és Ruppert valószínűleg felbujtók voltak az első ügyben és otthagyták a fogukat.
EnglishDust covered it, and it was apparent the Unit spent no money on housekeeping.
Mindent por bontott, és nyilvánvalónak tűnt, hogy a Részleg nem költ pénzt a takarításra.
EnglishHow clear his conscience had been was not apparent from physical examination.
Hogy a lelkiismerete mennyire volt tiszta, arra nem tért ki a jelentés.
EnglishHe had not said this, but it was apparent to anyone with eyes and common < sense.
Nem mondta, de bárki láthatta rajta, akinek volt szeme és józan értelme.
EnglishIn the case of air transport, it has become apparent that the rules are not clear enough.
A légi közlekedés esetében nyilvánvalóvá vált, hogy a szabályok nem elég világosak.