Context sentences for "to appease" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Englishappease the manes of the hero, and let the son of Peleus rejoice in Hades.
Danaoszok, elégítsétek ki a hős szellemét, hogy Péleusz fia örvendezzék a Hádészban."
EnglishWe shall appease the ancestors of the Thennanin before we turn on them.
Kiengeszteljük a thennaninok őseit, mielőtt ellenük fordulnánk.
EnglishIt was some time before Inspector Neele could appease the irate artist.
Beletelt egy kis időbe, míg Neele felügyelő lecsillapította a konyhaművészet feldühödött nemtőjét.
EnglishThe flogged snow-devils danced in desperation to appease it.
A fölkorbácsolt hóördögök kétségbeesett tánccal próbálták megvigasztalni.
EnglishCatholics built upon pagan shrines to appease and include the local superstitions.
A katolikusok engesztelő szándékkal a pogány szentélyekre építkeztek, hogy beolvasszák a helyi babonákat.
EnglishNothing could console and nothing could appease her.
A nap hátralevő részében jóformán csak ez a két sérelem volt a nyelvén.
EnglishWe should have learnt the lesson in Europe that you cannot appease those who wish to destroy you.
Európában meg kellett volna tanulnunk, hogy nem lehet megbékíteni azokat, akik el akarnak pusztítani.
EnglishFrodo's tone was proud, whatever he felt, and Sam approved of it; but it did not appease Faramir.
Akármit érzett is Frodó, beszéde büszke volt, és Samu ezt helyeselte, de Faramirt nem békítette meg vele.
EnglishIf it is designed to appease Serbia, it will not work.
Ha ennek az a célja, hogy megbékítse Szerbiát, nem fog működni.
EnglishIs it to appease local economic interests?
A helyi gazdasági érdekek kielégítése miatt?
EnglishHave mercy on the humans of the Earth who seek through countless rituals to reach you, know you, and appease you.'
Légy irgalommal a földi halandókhoz, akik megszámlálhatatlan szertartással igyekeznek elérni, ismerni, engesztelni téged!"
EnglishA measured response to the genuine concerns of the Irish electorate is called for, but we must not appease the extremists.
Az ír szavazók valódi aggályaira adott visszafogott válaszra van szükség, de nem szabad a szélsőségeseket engesztelnünk.
EnglishYou might therefore ask whether Frontex is not just having to act as a lightning conductor to appease the citizens of Europe.
Ezért azt a kérdést is feltehetjük, hogy vajon a Frontex pusztán egy villámhárító, ami az európai polgárok megnyugtatását szolgálja?
EnglishThe Council has tried to appease Parliament, perhaps not sufficiently yet, but they have also apologised for their mistakes during this process.
A Tanács megpróbálta megnyugtatni a Parlamentet, ugyanakkor bocsánatot is kértek a folyamat során vétett hibáikért.
EnglishCraig quickly removed his hand from his weapon and reached toward a pocket inside his suitcoat, ready to pull out his police ID, anything to appease the doorman.
Craig elengedte a revolvert, és másik zsebébe nyúlt, készen arra, hogy rendőrigazolványával rázza le a portást.
EnglishSpeculators, whom we must appease as if they were demigods and to whom we must make offerings so that we can beg them for mercy.
Spekulánsok, akiknek most a kedvében kell járnunk, mintha félistenek lennének, és akiknek áldozatokat kell bemutatnunk, a bocsánatukért könyörögve.
EnglishInstead of doing all we can to combat Islamic fundamentalism taking deeper root in Europe, we placate and appease it.
Ahelyett, hogy minden tőlünk telhetőt megtennénk annak megelőzésére, hogy az iszlám fundamentalizmus mélyebb gyökeret eresszen Európában, próbáljuk megbékíteni és kiengesztelni.
EnglishThe results of the investigation into the causes of the cholera epidemic need to be announced as soon as possible to appease the rage of the population against the UN's presence.
A kolerajárvány okainak vizsgálati eredményeit a lehető leghamarabb közzé kell tenni, hogy csillapítsuk a lakosság ENSZ-jelenlét elleni dühét.
EnglishHowever, my request to parliamentarians and politicians across Europe is: Let us ensure that this is not just warm words, just to appease our conscience.
A következő lenne azonban kérésem Európa parlamenti képviselőihez és politikusaihoz: biztosítsuk, hogy ezek ne csak heves, lelkiismeretünket megnyugtató szavak maradjanak!
EnglishOne of my beliefs (and I am not saying this just to appease the women here!)
Az egyik hitem az (és ezt nem csak azért mondom, hogy az itt jelen levő nők kedvében járjak), hogy az emberi történelemben, annak legkorábbi időszakában nem ismerték a vezető fogalmát.

Synonyms (English) for "appeasement":

appeasement
English
appeasing