Context sentences for "appointments" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut you have to keep your appointments with us, you have to approve each step.
- Viszont be kell tartania a határidőket, egyeztetnie kell velünk minden lépést.
EnglishI believe that transparency is necessary for the forthcoming appointments.
Úgy vélem, hogy az előttünk álló kinevezések kapcsán átláthatóságra van szükség.
EnglishAppointments to committees (proposal by the Conference of Presidents): see Minutes
Kinevezések a bizottságokba (az Elnökök Értekezletének javaslata): lásd a jegyzokönyvet
EnglishI have friends, yes, she said almost dreamily, and appointments to keep.
Vannak barátaim, igen mondta a nő álmatag hangon és találkoznom is kell velük.
EnglishLiaisons to the corporate consortium waited for appointments that never materialized.
A cégekkel kötött egyezség betartására pedig az idők végezetéig várhattak.
EnglishA very ordinary dentist's surgery - the appointments somewhat old and shabby.
Közönséges fogorvosi rendelő volt a berendezése talán kissé kopottas.
EnglishAppointments to the special committee on the financial, economic and social crisis (vote)
Jelölések a gazdasági válsággal foglalkozó speciális bizottságba (szavazás)
EnglishThe President's aides were already making calls to cancel appointments and appearances.
Elővették az elnöki napirendről kapott tájékoztatót, és nekiláttak ellenőrizni a neveket.
EnglishI hope that the appointments last week can draw a line under these years of introspection.
Remélem, hogy a múlt heti kinevezésekkel lezárulnak az önvizsgálat évei.
EnglishFor example, will business people who missed important appointments receive compensation?
Kapnak-e például kompenzációt azok az üzletemberek, akik fontos tárgyalásokról maradtak le?
EnglishBelbo, sick from so many missed appointments, now felt able to make a real appointment.
Belbo, annyi meghiúsult találka betege, most végre úgy érezte, hogy egy igazi találkára készül.
EnglishUsually it's the students who make appointments to see the teacher.
A diákok rendszerint így vannak ezzel, amikor a tanárukkal találkoznak.
EnglishAppointments to interparliamentary delegations (proposal by the Conference of Presidents): see Minutes
Kinevezések a parlamentközi küldöttségekbe (az Elnökök Értekezletének javaslata)
EnglishTwo office appointments this week, two the next, then nothing.
Az irodában két megbeszélés erre a hétre, kettő a következőre, aztán semmi.
EnglishGregoriy often made special appointments for Kiementi's friends.
Grigorij gyakran szervezett különleges találkákat Klementyij barátainak.
EnglishI realise that the Commissioner has other appointments and is substituting for a colleague.
Megértem, hogy a biztos úrnak más elfoglaltságai vannak, és hogy egy kollégáját helyettesíti.
EnglishAfter cancelling her appointments for the day, Barbara hung the Do Not Disturb sign on the door.
Lemondta az aznapi találkozóit, és kiakasztotta az ajtajára a Kérem ne zavarjanak táblát.
EnglishThe lobby was modest in size, though not in appointments, and much carved oak was in evidence.
Az előcsarnoka szerény méretű volt, de minden más tekintetben pazar, tele faragott tölggyel.
EnglishSo are corruption, manipulation of the media and political appointments.
Ugyanúgy, mint ahogy a korrupció, a média és a politikai kinevezések manipulálása is szokásos dolgok.
EnglishProposals for appointments to the Delegation to the CARIFORUM-EC Parliamentary Committee (
A CARIFORUM-EK Parlamenti Bizottságba delegált küldöttségbe való kinevezésekre irányuló javaslatok (

Synonyms (English) for "appointed":

appointed
appointment
appointment book