EN appropriate
volume_up
{adjective}

appropriate (also: adequate, apt, convenient, correct)
Went out of circulation at appropriate time, right age and appearance, clothing, etc.
A megfelelő időpontban tűnt el, kora, külseje, ruhája stb. megfelelő.
They themselves also have to ensure that the quality of their products is appropriate.
Nekik is gondoskodniuk kell arról, hogy termékeik megfelelő minőségűek legyenek.
We can draw the appropriate conclusions about the consequences of our own decision.
Saját döntésünk következményeiről levonhatjuk a megfelelő következtetéseket.
appropriate (also: apropos, legitimate, proper, right)
it is not appropriate to coordinate pension systems and their reform at EU level;
a nyugdíjrendszereket és reformjaikat nem helyénvaló az EU szintjén koordinálni;
It was entirely appropriate to raise the issue of environmental protection in this context.
Nagyon helyénvaló volt a környezetvédelem kérdését beemelni ezzel összefüggésben.
I do not think it is appropriate to present such a proposal this morning.
Véleményem szerint nem helyénvaló egy ilyen javaslat benyújtása ma reggel.
appropriate
volume_up
helyes {adj.} (nem helytelen)
It is not appropriate that different countries do different things with different partners.
Nem helyes, hogy a különböző országok különbözőképp cselekszenek különböző partnerekkel.
Following this report, we will see whether it is appropriate to amend the directive.
Ezen jelentés után látni fogjuk, hogy helyes lenne-e módosítani az irányelvet.
The timing of Parliament's report is very appropriate.
Nagyon helyes a Parlament jelentésének időzítése.
appropriate (also: able, apt, capable, competent)
For example, is the instrument appropriate to the given objective?
Például annak, hogy az eszköz alkalmas-e az adott célkitűzés megvalósítására?
It is appropriate and timely to invest more resources in this direction.
Alkalmas és időszerű további forrásokat fektetni ebbe az irányba.
We have been calling for this in all the appropriate arenas for a long time.
Már hosszú ideje kérelmezzük ezt minden arra alkalmas fórumon.
appropriate (also: decent, decorous, felicitous, fit)
volume_up
illő {adj.}
Maybe a visit to the Committee on International Trade would prove appropriate.
Talán illő lenne, ha látogatást tenne a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnál.
Friedmann has given to me - and an appropriate typewriter, too.
Friedmanntól kaptam - és illő az alkalomhoz.
Renato Cardinal DiMilo was pleased enough to think through an appropriate prayer of thanksgiving.
Renato DiMilo bíboros hálából elmormolt egy alkalomhoz illő hálaimát.
appropriate (also: fit, proper, seemly)
And then we'll leave at the appropriate and less conspicuous time.
Aztán pedig az illendő és legkevésbé feltűnő időpontban távozunk.
The text ' she had read on formal courtesy suggested that such behavior was appropriate.
Korábban olvasott az udvari etikáról, és úgy gondolta, ez most az illendő.
Given the nature of how the intelligence came to us, an American observer seems appro­priate.
Tekintettel arra, hogy honnan kaptuk az információt, illendő, hogy egy amerikai megfigyelő is részt vegyen az akcióban.

Synonyms (English) for "appropriate":

appropriate

Context sentences for "appropriate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I think this postponement is appropriate.
(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Helyénvalónak tartom a szavazás elhalasztását.
EnglishAnd when the appropriate time came, I would make my companions and make them well.
Ha pedig eljön az idő, társakat alkotok magamnak, és jól fogom megalkotni őket.
EnglishI must warn, Sire, that he used little tact and scamped the appropriate honourifics.
- Felség, figyelmeztetnem kell, hogy mellőzte a szükséges udvariassági formulákat.
EnglishFor such people, the term 'putative self-employed' would be more appropriate.
Ezekre az emberekre a "látszólag önálló vállalkozó” megnevezés illene inkább.
EnglishIt is appropriate to lay down rules for the use of labels during a transitional period.
Meg kell határozni a címkék átmeneti időszakban történő használatának szabályait.
EnglishElements that are not meaningful and appropriate must be dismantled and simplified.
Az értelmetlen és hibás elemeket egyszerűsíteni kell, vagy le kell építeni.
EnglishWe believe that measures at national level are more appropriate in this domain.
Úgy gondoljuk, hogy e téren megfelelőbbek a nemzeti szintű intézkedések.
EnglishHowever, we do not believe that this is an appropriate area for intervention at EU level.
Azonban nem gondoljuk, hogy ezen a területen az EU beavatkozására lenne szükség.
EnglishWe should consider whether other methods for inspecting meat would be appropriate.
Meg kell vizsgálnunk, hogy a hús ellenőrzésére más módszerek is megfelelőek lennének-e.
EnglishAppropriate Action: Pull every sighting of Lasher since 1958 and study each carefully.
Teendő: összegyűjteni és alaposan tanulmányozni Lasher összes megjelenések 1958 óta.
EnglishAnd another word came to her, quite unfamiliar yet perfectly appropriate.
Egy újabb szó is az eszébe ötlött; meglehetősen ritka, ám annál helyénvalóbb.
EnglishExperts have confirmed that the appropriate technical standards have been put in place.
A szakértők megerősítették, hogy a két ország megfelel a technikai követelményeknek.
EnglishI would have preferred other resolutions that, in my opinion, seemed more appropriate.
Más szövegeket, amik nekem megfelelőbbnek tűntek, szívesebben láttam volna.
English- Where appropriate, the expenditure effected under Article 4 (1) (b).
- szükség szerint a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján felmerült kiadások.
EnglishWhereas inspection vessels should display appropriate identification;
mivel az ellenőrzést végző hajóknak megfelelően azonosíthatóknak kell lenniük;
EnglishWould honey have been appropriate for the dead thing, buried in the hole with its father?
Illene a kedves arra a lényre is, aki itt fekszik eltemetve a gödörben, az apjával?
EnglishBecause of the terminology, I think that it is more appropriate to use English.
A terminológia miatt úgy gondolom, helyénvalóbb, ha angolul beszélek.
EnglishIt would be helpful and fair to put the appropriate structures in place as soon as possible.
Hasznos és igazságos lenne ezt a dolgot minél hamarabb megfelelően szabályozni.
EnglishI believe it really helps if we manage to fund in the appropriate way.
Úgy vélem, hogy tényleg segít, ha sikerül megfelelően megoldanunk a finanszírozást.
EnglishThe rituals are what make us the appropriate vessels for the will of the ancients!
A szertartások által leszünk az ősök akaratának méltó letéteményesei!