"archaic" translation into Hungarian

EN

"archaic" in Hungarian

EN

archaic {adjective}

volume_up
They think of us as a passé, archaic institution.
Azt, hogy mi egy elavult, ódon intézmény vagyunk.
The Committee of Inquiry found that the monitoring system in the transit sector was archaic.
A vizsgálóbizottság úgy találta, hogy nagyon elavult volt a tranzit szektor monitoring rendszere.
Unfortunately, not just in war but also in peace, there is a very archaic attitude to women in the entire continent of Africa.
Az afrikai kontinensen sajnálatos módon nemcsak háború idején, hanem békeidőben is nagyon elavult attitűd uralkodik a nőkkel kapcsolatban.
archaic (also: antique)
They think of us as a passé, archaic institution.
Azt, hogy mi egy elavult, ódon intézmény vagyunk.
Making her way through the archaic gloom round bales of material, Anna Scheele emerged into daylight again.
A sötét, ódon üzletben, az anyagok bálái közt átmenve Anna Scheele ismét kiért a napvilágra.
In the west the sun hung close to old earth; ruby shafts, heavy and rich as wine, slanted past the gnarled boles of the archaic forest to lay on the turfed forest floor.
Nyugaton a nap a vén föld közelében nyugodott; súlyos és sűrű rubinpászmák hullottak az ódon erdő göcsörtös fatörzseire és a lenti pázsitra.
Then she turned and spoke in a strangely archaic form.
Aztán visszafordult, és különös, régies stílusban megszólalt:
The characters are of archaic style, but legible.
- A betűk régies formájúak, de olvashatóak.
D'Amour's talk of demons came as a shock only because the vocabulary was so archaic.
D'Amour kijelentése a démonokról csak a régies szóhasználat miatt hatott rá ekkora erővel.

Context sentences for "archaic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is absolutely archaic that we call cancer by prostate, by breast, by muscle.
Teljesen archaikus dolog a rákot prosztata, mell, vagy izom alapján elnevezni.
EnglishIt is indeed an enormous change compared to the archaic paper-based procedure.
Valóban hatalmas változás ez az archaikus, papíralapú eljáráshoz képest.
EnglishHis chain-mail armour was archaic and showed huge rents in it from sword and axe.
Õsi láncingén hatalmas hasadások tátongtak, valószínűleg kard- vagy fejszecsapások nyomai.
EnglishAs I said, Tessa's speech was full of references to archaic Highland customs.
Mint említettem, Tessa rengeteget hivatkozott ősi felföldi szokásokra.
EnglishD'Amour's talk of demons came as a shock only because the vocabulary was so archaic.
D'Amour kijelentése a démonokról csak a régies szóhasználat miatt hatott rá ekkora erővel.
EnglishHis worst enemy, over the next few hours, could be his archaic scruples.
- A végén még az idejétmúlt skrupulusai lesznek a legfőbb ellenségei!
EnglishWe cannot accept the archaic principle of regions and spheres of influence.
Nem fogadhatjuk el a régiók és befolyási övezetek archaikus jogát.
EnglishThe city had been built in a deliberately archaic style, mostly from stone.
A házakat historizáló stílusban építették, többségük kbl készült.
EnglishThe mechanism looked as old as the archaic tilling machines, and just as dead .
A mechanizmus éppen olyan réginek látszott, mint az ősi talajformáló gépek és éppen olyan halottnak is.
EnglishRoot beer, he said, had a monkish, archaic taste, almost Templar.
Merthogy az úgymond olyan szerzetesi, olyan régies, majdhogynem templomos lovagokhoz illő.
EnglishDodger's contributions had been terse, completely lacking in his usual banter and archaic style.
Svindler röviden, tömören fogalmazott, teljesen elhagyta szokásos archaikus körmondatait.
EnglishThe Committee of Inquiry found that the monitoring system in the transit sector was archaic.
A vizsgálóbizottság úgy találta, hogy nagyon elavult volt a tranzit szektor monitoring rendszere.
EnglishLevels were far apart in this archaic part of the palace.
A palotának ebben az ősrégi szárnyában távol voltak egymástól a szintek.
Englishit demanded of Tynian in the archaic speech of five centuries past.
Kik jöttek ide, hogy megzavarják álmomat? kérdezte Tyniant ősi elén nyelvezettel.
EnglishI've heard about this sort of obsession though (the archaic term is infatuation), and they say it passes.
Ami Rant illeti, úgy látom, biztos a dolgában, s ez egy nagyon szép gesztus a részéről.
EnglishThat was the letter, written in his archaic hand on new parchment paper, the letters tall yet deeply impressed.
Ez volt a levél, amelyet régiesen hosszú betűkkel írt a modern velinpapírra.
EnglishA road led away from the river and a car was standing there - a somewhat battered and archaic car.
A folyótól egy út vezetett ide, mellette autó állt, egy meglehetősen ütött-kopott és ódivatú autó.
EnglishThe central figure behind the war was a man called Brona-an archaic Gnome term for 'Master.'
A háború központi alakja egy ember volt, akit Bronának hívtak, az ősrégi gnóm szóval, amely mestert jelent.
EnglishMaking her way through the archaic gloom round bales of material, Anna Scheele emerged into daylight again.
A sötét, ódon üzletben, az anyagok bálái közt átmenve Anna Scheele ismét kiért a napvilágra.
EnglishI laughed at the incongruous combination of archaic language and the unmistakable American sound.
Nevettem, olyan suta volt a régies nyelvezetnek és a félreérthetetlen amerikai hangnak ez a kombinációja.

Synonyms (English) for "archaic":

archaic