EN

to arise [arose|arisen] {verb}

volume_up
1. general
This too is a question that must be considered with some care, should it arise.
Ez is egy olyan kérdés, amelyet bizonyos körültekintéssel kell figyelembe venni, ha felmerül.
Mindemellett azért felmerül néhány kérdés.
Does this problem arise at present, for example for intercity railway traffic on the Liège-Aachen line?
Felmerül-e ez a probléma jelenleg, például a Liège-Aachen vonalon közlekedő intercity-forgalom esetében?
Yet all crops arose from wild plant species.
Csakhogy valamennyi terményünk vad fajokból származik.
This position arises from the decision of the European Court of Justice in case C-513/04 Kerckhaert Morres.
"Kerckhaert Morres” ügyben hozott határozatából származik.
The decision to impose a ceiling of EUR 1 million arose from preliminary studies and was aimed at retaining the general nature of Article 55.
Az 1 millió eurós felső határ az előzetes tanulmányokból származik, és az 55. cikk általános jellegének fenntartását célozta.
to arise
volume_up
adódik {vb} (helyzet)
The fact that tensions and instability arise from such situations is not questionable.
Tény, hogy feszültségek és bizonytalanság adódik az ilyen helyzetből, és ezt nem lehet megkérdőjelezni.
Every time the opportunity arises to have a political Europe, we blow it!
Valahányszor alkalom adódik arra, hogy egy politikai Európa jöjjön létre, elszalasztjuk.
The second problem arises from the economic crisis.
A másik probléma a gazdasági válságból adódik.
Entitlement to the aid arises at the time of processing the seed with a view to the production of oil.
A támogatásra való jogosultság a magok olajtermelés céljából történő feldolgozásakor keletkezik.
However many new problems are also arising and these have been touched on by a number of today's speakers.
Ugyanakkor sok új probléma is keletkezik, amelyeket a ma felszólalók közül jó néhányan érintettek.
If a single shot is fired, if a situation arises where there is the tiniest chink in security, will all the police officers return to their hotel in Ashkelon?
Ha csak egy lövés is eldördül, ha csak a legapróbb rés keletkezik a biztonságon, az összes rendőrtiszt vissza fog menni az askeloni szállodájukba?
2. "from"
to arise
volume_up
adódik {vb} (vmiből)
The fact that tensions and instability arise from such situations is not questionable.
Tény, hogy feszültségek és bizonytalanság adódik az ilyen helyzetből, és ezt nem lehet megkérdőjelezni.
Every time the opportunity arises to have a political Europe, we blow it!
Valahányszor alkalom adódik arra, hogy egy politikai Európa jöjjön létre, elszalasztjuk.
The second problem arises from the economic crisis.
A másik probléma a gazdasági válságból adódik.
to arise
volume_up
fakad {vb} (dolog vmiből)
Collective sovereignty naturally arises from this sense of collective belonging.
Természetesen, a kollektív szuverenitás ebből a kollektív összetartozás-érzésből fakad.
Didn't unpleasant competition arise precisely because one tried to cling to a fixed position?
Vajon ez a förtelmes marakodás, versengés nem éppen abból a törekvésből fakad-e, hogy a szilárdság fokozódjék?
The problem of particulate emissions from two-wheelers essentially arises from two-stroke engines.
A kétkerekű járművek részecskekibocsátásának problémája alapvetően a kétütemű motorokból fakad.
to arise
volume_up
ered {vb} (dolog vmiből)
In other words, not all the bureaucracy that arises in European projects originates from Brussels; rather, it is the combined effect of processes at national and European level.
Más szóval, az európai projektek körüli bürokrácia egy része nem Brüsszelből ered; itt a nemzeti és európai szintű folyamatok kombinációjáról van szó.

Context sentences for "to arise" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn spite of this, difficult situations such as the present one continue to arise.
Ennek ellenére folyamatosan lépnek fel a mostanihoz hasonlatos nehéz helyzetek.
EnglishThen, as that shattering wrath departed, we saw a cloud of dust and smoke arise.
Meleg szél söpört végig a tájon, maga előtt hajtva megannyi ronggyá tépett sátrat.
EnglishThe figures arise out of the ones in the letter - the whole thing is quite intricate.
A számadatok a levélben közöltekhez kapcsolódnak, az egész ügy nagyon bonyolult.
EnglishAfter all, situations such as the one I have described do not arise in Brussels.
Ami azt illeti, az imént elmondotthoz hasonló helyzetek Brüsszelben nem fordulnak elő.
EnglishOh, fit enough, probably quite capable of running fast and far should the need arise.
Ó, erős, valószínűleg képes lenne gyorsan és messzire futni, ha arról van szó.
EnglishIt was from that image that the emotional turmoil seemed chiefly to arise.
Úgy tetszett, a benne háborgó érzelmi zűrzavarnak ez a kép az első számú forrása.
EnglishWe are well aware of the problems that arise from a lack of energy independence.
Mindannyian tisztában vagyunk a független energiaellátás hiányából fakadó problémákkal.
EnglishThe same kind of drama could also arise in Macedonia, which is home to many Albanians.
Ugyanez a dráma játszódhatott volna le Macedóniában is, mely sok albán otthona.
EnglishAnd he, striking Peter on the side, raised him up, saying: Arise quickly.
(Az angyal) oldalba lökte Pétert, s fölébresztette: "Kelj fel gyorsan!" - mondta.
EnglishThe problems arise in connection with the commercial utilisation of animals.
A problémák az állatok kereskedelmi célú hasznosítása kapcsán merülnek fel.
EnglishDid this issue arise during the negotiations, or is it going to be an issue?
Felmerült ez a kérdés a tárgyalások során vagy fel fogják ezt vetni a későbbiek során?
EnglishYou'd be surprised how often motives arise that have their roots in the past.
Meglepően számos esetben nyúlnak vissza az okok gyökerei a távoli múltba.
EnglishSo why does this phenomenon arise, which the Commissioner says cannot be measured?
Akkor miért állítja a biztos úr, hogy ezt a jelenséget nem lehet mérni?
EnglishOn certain occasions a state of animosity can arise between identical twins.
Vannak esetek, amikor az ikrek között egy idő után ellenszenv alakul ki.
EnglishAnd from the maelstrom powerful creatures arise, and the slaying reaches beyond measure.
A viharból hatalmas szörnyetegek születnek, s a mészárlás sosem látott méreteket ölt.
EnglishIf it does, then a new situation will arise and I do not wish to speculate on that.
Ha igen, akkor új helyzet merül fel, és ezzel kapcsolatban nem bocsátkoznék spekulációkba.
EnglishThe dangers that arise in practice cannot be combated at all through certification.
A gyakorlatban felmerülő kockázatok ellen egyáltalán nem lehet küzdeni a tanúsítványokkal.
EnglishAnd Jesus came and touched them: and said to them: Arise, and fear not.
Jézus odalépett hozzájuk és megérintette őket: "Keljetek fel, ne féljetek!"
EnglishThis too is a question that must be considered with some care, should it arise.
Ez is egy olyan kérdés, amelyet bizonyos körültekintéssel kell figyelembe venni, ha felmerül.
EnglishYet, should the need arise, your tyrant masters could call you into military service.
Igen, de ha a szükség úgy hozza, a zsarnokaitok besoroznak benneteket.