"around" translation into Hungarian

EN

"around" in Hungarian

HU

EN around
volume_up
{adverb}

around (also: round about, towards, toward)
There were rings of couches around freely curved tables that still floated.
Kanapék vettek körül szabálytalan alakú asztalokat, amik még mindig lebegtek.
The Archprelate Cluvonus had come awake and was blinking in confusion as he looked around.
Cluvonus főprelátus felébredt, és zavarodottan pislogva nézett körül a teremben.
Look around in this room -- all this knowledge, energy, talent and technology.
Nézzenek csak körül: ennyi tudás, energia, tehetség és technológia.
Problem is, the transplant costs somewhere around a hundred-fifty thousand dollars.
A gond az, hogy az átültetés körülbelül százötvenezer dollárba kerül.
There are currently believed to be around 5 000 websites of this kind.
Úgy véljük, hogy jelenleg körülbelül 5 000 ilyen weboldal létezhet.
Around 7 million people in Europe suffer from neurodegenerative diseases.
. - (DE) Európában körülbelül 7 millió ember szenved neurodegeneratív betegségekben.
around (also: towards, toward)
volume_up
felé {adv.}
Jack turned her around, and walked behind, his hands at her waist.
Jack megfordította, és átkarolva a derekát, a hálószoba felé irányította.
Tarquin, turn that chair around, he said, gesturing to the desk, and sit down.
Tarquin, fordítsd már meg azt a széket mutatott az asztal felé , és ülj le!
He hung up, looked around, opened the door, looked around, and started toward Croft.
Letette a kagylót, körbenézett, kinyitotta az ajtót, megint körbenézett és megindult Croft felé.
After the war we traveled around for a while, picking up a small fortune.
A háború után együtt utazgattunk mindenfelé, egy kis szerencsét próbálni.
There was a wilderness with mountains and swamp all around.
Vad vidéket láttunk: hegyeket és lápokat mindenfelé.
I rushed out into the streets to see the carnage all around rne.
A tetőkön végigfutva láttuk, hogy a rabszolgák mindenfelé fellázadtak uraik ellen.
around (also: about, all round)
All around, builders laid out streets, and masons constructed convents, chapels, and churches.
Körös-körül utakat mértek, a kőművesek kolostorokat, kápolnákat, templomokat építettek.
Brackenhayes, Gorsehayes, Almondhayes, and Heatherhayes were all around.
Körös-körül minden csupa Brackenhayes, Gorsehayes, Almondhayes és Ilentherhayes volt.
The glaring white tile was moving, marching up the walls all around her.
Körös-körül mozgott a vakító fehér csempe, fölfelé masírozott a falakon.
around
volume_up
táján {adv.} (átv.)
A little more fiddling around with Article 136 is not an answer.
Nem válasz az, hogy barkácsolgatunk még egy kicsit a 136. cikk háza táján.
The talk around Monarch is that D'Courtney had Reich with his back to the wall.
A Birodalom háza táján azt beszélik, hogy DCourtney sarokba szorította Reichet.
Around 1943 the boy Frikki went away to the war, Preston suggested.
1943 táján a Frikki fiú elment a háborúba mondta Preston.
around (also: here and there)
Shorty ran around me feeling here and there for a gun.
Csöpi körbeszaladt, itt-ott megtapogatott, fegyvert keresett nálam.
In some places no rope ladders were looped around the bags, but more places had them than not.
Itt-ott hiányzott a zsákokra erősített kötélhágcsó, de csaknem mindenütt megvolt.
The only things it detoured around were plants and the thieves' cache of art objects scattered around the residence.
Egyedül a lakosztályban itt-ott elszórt növényeket és a műtárgyakat védő, betörésbiztos kalitkákat kerülte meg.
around
Ablakok voltak minden oldalon.
We were quite high up over New Orleans, which was great, and huge arched windows were open everywhere to the glowing afternoon around us.
Magasan fent voltunk az isteni New Orleans felett, minden oldalon hatalmas, boltíves ablakok nyíltak a lángoló délutánba.

Synonyms (English) for "around":

around

Context sentences for "around" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe tigone's presence sent them running around in circles, shrieking with alarm.
A tigone jelenlététől őrült futkosásba kezdtek, s szinte visítoztak félelmükben.
EnglishHe got his foot into it and worked his way around to the next face of the shaft.
Gondolkodás nélkül beledugta a lábát, és átoldalazott az akna szemközti falához.
EnglishLeodegranz was seated near, though not in the inner ring of those around Arthur.
Leodegranz a közelben ült, bár nem a legbelső körben, Arthur közvetlen közelében.
EnglishAnd then, with my arms around her, she told me quite coolly that it was no good!
Aztán, amikor már átöleltem, hűvösen kijelentette, hogy semmi értelme a dolognak!
EnglishElmara drew breath dramatically, looked around at her rapt audience, and went on.
- Elmara drámaian levegőt vett, végignézett elbűvölt hallgatóságán és folytatta.
EnglishThe old pain was back, twisting itself around his aching heart like a dirty rag.
Ha már visszatért a régi kín, és úgy csavargatja bensejét, akár a fölmosórongyot?
EnglishI remember visiting a butcher around that time and he just could not understand.
Egyszer abban az időben meglátogattam egy hentest, és ő az egészet nem értette.
EnglishThe fist wrapped around the handle got to the level of his chin and then froze.
A keze, amely a partvist fogta, az arca magasságába ért, és aztán megmerevedett.
EnglishThe cluster of rocks was a hundred yards around the curve of the hill, all right.
A kőhalom valóban százméternyire volt a hajlat mögött, de az ellenkező irányban.
EnglishCattle ran around in their stalls or knocked down the fences of their pastures.
A szarvasmarhák körbe-körbe futnak a karámban, vagy kidöntik a legelő kerítését.
EnglishI started to go around him, then I noticed that his lifted right hand held a key.
Meg akartam kerülni, aztán észrevettem, hogy felemelt jobb kezében kulcsot tart.
EnglishNow he was sure that he could see a faint, pulsing web of light around Caer Dhu.
Most már bizonyos volt benne, hogy Caer Dhút halványan lüktető fényháló övezi.
EnglishThey would all come around soon enough, when they saw the way the current pulled.
Nemsokára mind őhozzá dörgölőznek majd, ha észreveszik, merre fordult az áramlat.
EnglishI want to create these oases of sculpture in spaces of cities around the world.
Ilyen szobor-oázisokat akartam létrehozni városok terein, mindenütt a világban.
EnglishShe sank toward the bed and shivered so much that she wrapped a sheet around her.
Az ágyra hanyatlott, és olyan reszketés fogta el, hogy be kellett takarnia magát.
EnglishThe instructor swung the chair around and flicked at the lights in front of him.
Az oktató elfordult a székkel, és a maga előtt sorakozó gombokat is megnyomta.
EnglishAnd they have a dozen consumer groups hanging around ready to pitch in advice.
És tucatnyi fogyasztói érdekvédelmi csoport sompolyog körülöttük ugrásra készen.
EnglishVaddo says they couldn't even be trained to do work around this Excursion Station.
- Vaddo szerint még egyszerűbb munkák elvégzésére sem lehetett beidomítani őket.
EnglishIn a business like this you got to have somebody around that don't get offended.
Egy olyan üzletben, mint ez, szükség van valakire, aki nem sértődős természet.
EnglishEvents were whirling around his overworked brain, and he tried to keep thinking.
Agyonhajszolt agyában egymást kergették a kérdések, és megpróbált gondolkozni.