EN

as agreed

volume_up
So I gave in and agreed that they should stay on until the time arranged for James to bring Alexander back with him.
Így azután ráhagytam, és beleegyeztem, hogy maradjanak együtt itt, amíg az előzetes megállapodás szerint James nem hozza magával hozzánk Alexandert.
As agreed, the general plan for implementation of the facility will be submitted to you in the very near future and, in any case, by the end of April 2009.
A megállapodás szerint az eszköz végrehajtásának általános tervét a közeljövőben, de legkésőbb 2009. április végéig benyújtjuk Önökhöz.
In the same connection, it is natural that the reform and harmonisation of product labelling should be assessed overall, as has now been agreed.
Ezzel kapcsolatban pedig természetes, hogy a termékek címkézésének reformját és harmonizációját mindenhol meg kell vizsgálni a megállapodás szerint.

Context sentences for "as agreed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt was on this basis that the Council agreed a common position on 15 September.
Éppen ennek alapján fogadott el a Tanács egy közös álláspontot szeptember 15-én.
EnglishIn fact we shall soon be agreed on the timetable for establishing this register.
Valójában nemsokára megállapodunk e nyilvántartás létrehozásának időrendjében.
EnglishShe agreed that she had treated me very badly, but she said she couldn't help it.
Elismerte, hogy csúnyán járt el velem, de kijelentette, hogy nem tehet másként.
EnglishThe majority agreed with him instantly, the way angels agree, without a sound.
A többség azonnal egyetértett vele, úgy, ahogyan angyalok szoktak, hang nélkül.
EnglishThe Brethren readily agreed, though they did not believe Argrow could pull it off.
A Társak készséggel beleegyeztek, bár váltig nem hitték, hogy Argrow-nak sikerül.
EnglishThey finally reached the limit they'd agreed on twenty-four hours from the attack.
Végre lejárt az idő, amiben megállapodtak huszonnégy óra telt el a támadás óta.
EnglishVery well, he agreed, as the constable opened the door for Miss Amory and Lucia.
- Akkor kiüríttetem a termet Johnson kinyitotta az ajtót Miss Amory és Lucia előtt.
EnglishBefore a guard comes along, Saul agreed and glanced behind him toward the darkness.
- Mielőtt erre jön az őrség - bólintott Saul, és maga mögé sandított a sötétbe.
EnglishIf you will allow me to quote, we already agreed in the framework agreement that:
Ha megengedik, idézem, amiről a keretmegállapodás keretében már megegyeztünk:
EnglishWe appear to have agreed that a severe and nationwide famine is not tolerable.
Azt hiszem, abban egyetérthetünk, hogy egy országos éhínség elviselhetetlen lenne.
EnglishA strong minority actually proposed more than that, but agreed to the compromise.
Egy erős kisebbség még ennél is többet javasolt, de végül ebben egyeztek meg.
EnglishYour sister is all you'll get for three silver, Tass agreed pleasantly, moving on.
- Három ezüstért csak a húgodat kaphatod meg. - értett egyet Tass továbblépve.
EnglishI mean, have I already lost any memories, whether I agreed to such a thing or not?'
Úgy értem, kitöröltétek akár egyetlen emlékemet, a beleegyezésemmel vagy anélkül?
EnglishYes, that is sometimes implicit in the nature of things, King Throbius agreed.
- Igen, ez néha jellemző a dolgok természetére - jegyezte meg Throbius király.
EnglishIt is true that we agreed on two degrees, but this figure also means something.
Igaz, hogy megállapodtunk a két fokról, ez a szám azonban következményekkel is jár.
EnglishOnce, though, he agreed to make false papers for someone you might recognize.
Nos, egyszer úgy döntött, hogy iratokat hamisít valakinek, akit talán fölismernek.
EnglishResult was, I agreed to remain put so as to catch the sea forces when they arrived.
Az eredmény: beleegyeztem, hogy maradok, amíg el nem kapják a várt tengeri erőket.
EnglishCurt thought that out behind Shed B would be a good place for it, if the SC agreed.
Curt szerint a B garázs háta mögött megfelelő lesz a hely, ha a főnök beleegyezik.
EnglishHopefully, the Irish programme will be agreed and adopted in the coming days.
Remélhetőleg a következő néhány napban megállapodás születik az ír programról.
EnglishThis has been agreed with the other groups and I hope that this can be adopted.
Ebben megállapodtunk a többi képviselőcsoporttal és remélem, hogy sikerül elfogadni.

Similar translations for "as agreed" in Hungarian

agreed adjective
as adverb
as conjunction
as noun