EN

as much as

volume_up
They have as much chance of finding the Bloodfire as we do.
Ugyanannyi esélyük van a Vértűz megtalálására, mint nekünk.
The Russians exported as much oil as the Saudis.
Az oroszok ugyanannyi kőolajat exportálnak, mint a szaúdiak.
But he prospered every bit as much as I did.
De neki is mindenből ugyanannyi haszna volt.
That is as much as the annual budget for the European Court of Human Rights.
Ez annyi, mint az Emberi Jogok Európai Bíróságának éves költségvetése.
The unconscious 'death wish' and all that, there's something in it, of course, but not nearly so much as they make out.
A tudatalatti halálvágyban van valami igazság, de közel sem annyi, mint amennyit belemagyaráznak.
Butyou didn't fuck up so much as you fucked up.
De nem basztad el annyira, amennyire elbasztad.
If we're going to pursue the investigation, I'm damned well going to enjoy it was much as I can.
- Ha folytatjuk a nyomozást, piszkosul fogom élvezni, annyira, amennyire csak lehet.
Clem's fingers were biting into my arm and Aunt Queen was exerting as much pressure as she could.
Clem ujjai belemélyedtek a karomba, Queen néni is szorította a másik karomat annyira, amennyire bírta.
And this is all about darkness as much as it is about lightness, of course, because otherwise you don't see these dynamics.
És ez az egész a sötétségről szól, ugyanannyira mint a világosságról persze, különben nem láthatjuk ezt a dinamikát.
There was as much proof of its exis- tence as there is of bubonic plague.
Bizonyítékok támasztják alá a létezését, ugyanúgy, mint a bubópestisét.
Just as much as the people who play for a living...
- Pontosan ugyanúgy, mint azok, akik játszanak a megélhetésükért...
You know, Elinor, I do love you—just as much as ever!
Tudod, Elinor, mennyire szeretlek, pontosan ugyanúgy, mint azelőtt!

Context sentences for "as much as" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMy lads are well trained, but we haven't had all that much practical experience.
Az embereim igen jó kiképzést kaptak, de nincs túl sok gyakorlati tapasztalatuk.
EnglishWhat I heard was very much in tune with the polling evidence that we have seen.
Amit hallottam, az nagyon is egybecsengett a közvélemény-kutatások eredményével.
EnglishMales are much more likely to die an accidental death in the prime of their life.
A férfiak sokkal nagyobb valószínűséggel halnak hirtelen halált életük teljében.
EnglishAnd as you see the fall rate is much much slower because of the bigger surface.
És amint látják, az esés sebessége sokkal-sokkal kisebb a nagyobb felület miatt.
EnglishBut I failed with both of them, and in failing let them learn too much about me.
De ezzel a kettővel nem mentem semmire, ők meg közben túl sokat tudtak meg rólam.
EnglishLancelet is not rich, Ban had too many bastards to give much to any one of them.
Lancelet nem gazdag, Bannak több a fattya, semhogy bármelyiküknek sokat adhasson.
EnglishIt was much too far for a rescue aircraft to come out, at least in this weather.
Légi mentéshez a part túl messze volt, és más hajó nem tartózkodott a közelben.
EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Ezért sokkal nehezebb eredményeket elérni, de mindenképpen sikerrel kell járnunk.
EnglishBut, as I say, I am very much concerned as to whether this is likely to happen.
De mint mondtam, komoly aggodalmaim vannak azt illetően, hogy erre sor kerülhet.
EnglishPappy was capable of long stretches of silence, and my father wasn't much better.
Papi akár fél óráig is képes volt hallgatni, de apám se volt sokkal beszédesebb.
EnglishThe Ambassador had served many years in Washington, and knew much of Americans.
A nagykövet már hosszú évek óta szolgált Washingtonban, és sok amerikait ismert.
EnglishThe exclamation was not so much profanity as a prayer to be spared that ordeal.
Jézusom! kiáltott Cindy Smithers; inkább fohásznak hangzott, mint profanitásnak.
EnglishThe Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
Az euroszkeptikus érv nem hiszem, hogy sok hullámot fog kavarni ebben a Házban.
EnglishThe fool was likely just an adventurer with too much bravado and too little sense.
Megfordult a fejében, hogy csak azért is eltépi a ruháját, de meggondolta magát.
EnglishThe whole science of memetics is much maligned, much misunderstood, much feared.
A memetika egész tudományát erősen elferdítik, erősen félreértik, félnek tőle.
EnglishI did not so much as know that he had spent those twelve thousand francs on me.
Arról se tudtam, hogy azt a tizenkétezer frankot az én kedvemért használta fel.
EnglishAnd I wept much, because no man was found worthy to open the book, nor to see it.
Erre sírva fakadtam, hogy senki sem volt méltó a tekercset kinyitni és elolvasni.
EnglishShe was gasping from the cold, but there wasn't much Clark could do about that.
Az alig kapott levegőt a hidegben, de hát sokat ezen már Clark sem segíthetett.
EnglishIn all truth, the last guests to leave your party don't matter that much anyway.
Az az igazság, hogy nem is nagyon számít, mikor mentek el az utolsó vendégeik.
EnglishShe sank toward the bed and shivered so much that she wrapped a sheet around her.
Az ágyra hanyatlott, és olyan reszketés fogta el, hogy be kellett takarnia magát.

Similar translations for "as much as" in Hungarian

as adverb
as conjunction
as noun
as pronoun
Hungarian
much adverb
Hungarian