EN

at all {adverb}

volume_up
In some countries, there is absolutely no transparency at all for price formation.
Bizonyos országokban egyáltalán nem átlátható az árképzés.
'But not at all, my good friend, not at all.
- De nem, egyáltalán nem, kedves barátom, egyáltalán nem.
There is no empirical evidence at all for that claim - quite the contrary.
Erre az állításra egyáltalán nincs empirikus bizonyíték, éppen ellenkezőleg.
As the notorious foreign adventuress she did not fit into the picture at all.
Egyáltalában nem úgy nézett ki, mintha hírhedt nemzetközi kalandornő lehetne.
`Were they visited at all by a fifth man?' asked Sanguinetti impatiently.
És egyáltalában volt ötödik látogatójuk? kérdezte Sanguinetti türelmetlenül.
It is difficult to accept that he died at all, Bremen said quietly.
Egyáltalában nehéz elfogadni, hogy meghalt egészítette ki halkan Bremen.

Context sentences for "at all" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
Mindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
EnglishMy lads are well trained, but we haven't had all that much practical experience.
Az embereim igen jó kiképzést kaptak, de nincs túl sok gyakorlati tapasztalatuk.
EnglishAll we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
Csak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
EnglishRoger, all I'm saying is that I wish my sister would learn to read a subway map.
Roger, én csak azt mondom, bárcsak a nővérem megtanulna eligazodni egy térképen.
EnglishThat was fine with Sandy; he never stepped over the threshold at all that night.
Ez nagyon is jól megfelelt így Sandynek; aznap este át sem lépte azt a küszöböt.
EnglishWe all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
Mindannyiunknak összehangoltan, felelősségeinkkel összhangban kell cselekednünk.
EnglishAll the windows in the Humvee were broken now; all the glass but the windshield.
Mostanra a kocsi valamennyi ablaka kitört; a szélvédőn kívül nem maradt ép üveg.
EnglishAll had the same white faces and hands as we had; all possessed the magic blood.
Mindnek olyan fehér arca és keze volt, mint nekünk; mindet a bűvös vér hajtotta.
English(BG) Commissioner, I first of all want to congratulate Mr Kirilov on his report.
(BG) Biztos úr, mindenekelőtt szeretnék gratulálni Kirilov úrnak a jelentéséhez.
English'How do you mean - in spite of us all?' he asked, with slightly raised eyebrows.
- Hogy érti ezt... hogy valamennyiünk ellenére? - vonta fel kissé a szemöldökét.
EnglishWe will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
Továbbra is szigorúan figyelemmel kísérjük az előttünk álló időszak történéseit.
EnglishAnd all those men in their graves, the whole earth a graveyard, a funeral pyre.
És az a rengeteg férfi a sírban, az egész föld egy cinterem, egy halotti máglya.
EnglishAnd if all Athalantar fell, there would be years upon years of sorcerous tyranny.
S ha egész Athalantar elbukik, akkor hosszú évek mágikus zsarnoksága következik.
EnglishYou protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
Megvéded magad minden váratlan rejtélytől vagy fájdalomtól, ami talán felbukkan.
EnglishIt's the greatest mystery confronting human beings: How does this all come about?
A legnagyobb rejtély, amivel ember valaha találkozott: Hogyan jött létre mindez?
EnglishUnderstand what I say: for the Lord will give thee in all things understanding.
Gondold át jól, amit mondok, az Úr majd megadja neked, hogy mindent meg is érts.
EnglishDuring the past two years, all twenty-two had been deposed by Rohr and his gang.
Az elmúlt két év során Rohr és gárdája mind a huszonkettőjüket kihallgatta már.
EnglishThe transmitted energy bar moved upward-all of the other graphs were motionless.
Az energiaátviteli oszlop hirtelen megugrott, a többi érték mozdulatlan maradt.
EnglishI will tell you what all these scrolls left by the Father and the Mother reveal.
Azt fogom elmondani, ami az Apától és az Anyától maradt papirusztekercsekben van.
EnglishYoure saying youve had better nights and the timing wasnt good, not good at all.
Azt mondod, volt már jobb éjszakád is, és az időzítés rossz volt, nagyon rossz.

Synonyms (English) for "at all":

at all

Similar translations for "at all" in Hungarian

at
Hungarian
all adjective
all adverb
at large adverb
after all adverb