"at this moment" translation into Hungarian

EN

"at this moment" in Hungarian

EN

at this moment [idiom]

volume_up
Nevertheless it was fun for the moment to be somebody and something.
Ennek ellenére pillanatnyilag mulatságos volt valakinek" és valaminek" lenni.
At the moment, there are shortcomings in both of these areas.
Pillanatnyilag mindkét területen hiányosságok vannak.
For the moment, we do not have this type of quality information.
Pillanatnyilag nem rendelkezünk ilyen típusú minőségi információkkal.

Context sentences for "at this moment" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMichael knew he ought to say something, but for the moment it seemed impossible.
Michael tudta, hogy mondania kellene valamit, ám ez egyelőre lehetetlennek tűnt.
EnglishFor the moment- it would, I think, be unwise to arouse Anne Morisot's suspicions.
Egyelőre szerintem nem lenne bölcs dolog felébreszteni Anne Morisot gyanakvását.
EnglishHe would smooth over one awkward moment after another; he did it instinctively.
Egyik félresikerült pillanatot a másik után simította el, mintegy ösztönszerűen.
EnglishShe listened a moment or two in case of interruptions, then lifted the receiver.
Egy-két pillanatig fülelt, nem hallgatózik-e valaki, aztán felemelte a kagylót.
EnglishHe sat still for a long moment, staring at the folder, which he had just closed.
Hosszú ideig bámulta mozdulatlanul az iratgyűjtőt, amelyet az imént csukott be.
EnglishShe stared at me for a long moment and she moistened her lips before she spoke.
Hosszú percig rám bámult, és megnyalta az ajkát, mielőtt beszélni kezdett volna.
EnglishShe bent low about them for a moment, then straightened, glancing coldly at Wil.
Mallenroh lehajolt hozzájuk, majd fölegyenesedett, és dermesztően nézett Wilre.
EnglishA moment later, Shea produced the small leather pouch with its precious contents.
Sheának a következő pillanatban már a markában is volt az értékes kis bőrtasak.
EnglishThe clacking typewriter on the other side stopped for a moment, and then went on.
A túloldalon egy pillanatra elhallgatott az írógépkattogás, aztán folytatódott.
EnglishPerhaps we should take a moment, Bugg suggested, wiping the sweat from his face.
Talán várhatnánk egy percecskét javasolta Poloska verejtékes arcát törölgetve.
EnglishShe gazed longingly at the Hershey's bar for a moment but at last met his gaze.
Carson még egy pillanatig a Hershey szeleteket bámulta, majd felemelte a fejét.
EnglishBut Michael and all his angels would not have kept him in Moscow a moment longer.
De Mihály és az összes angyalok kedvéért sem maradok még egy percig Moszkvában.
EnglishAt that moment, Udinaas believed Mayen became the empress, wife to the emperor.
Ebben a pillanatban Udinász szemében Majenből császárnő lett, a császár felesége.
EnglishAfter all, who is to say that somebody won't look up just at the critical moment?
Elvégre honnan lehetett tudni, hogy nem néz fel valaki éppen a döntő pillanatban?
EnglishShe didn't want you to think even for a moment that she had handled the sandbag.
Nem akarta, hogy bárki azt hihesse, ő sújtott le Miss Vansittartra a homokzsákkal.
EnglishMorocco, at the moment, has signed a free trade agreement with the United States.
Marokkó most írt alá az Egyesült Államokkal egy szabadkereskedelmi megállapodást.
EnglishShe wouldn't be a reporter, and at the moment a career in law looked doubtful.
Nem lesz újságíró, és jelen pillanatban az ügyvédi karrier is kétségesnek tűnik.
EnglishFor just a moment, Takkata-Jim's cool reserve broke under the youth`s fierce gaze.
Egy pillanatra le is foszlott róla a hűvös nyugalom a fiú tüzes tekintete alatt.
EnglishWithout a moment's hesitation, Cale put Azriim out of his mind and raced for Jak.
Egy szempillantás alatt megfeledkezett Azriimról, és visszafutott a barátjához.
EnglishLancelet took her hands in his own for a moment; then he bent and kissed them.
- Lancelet megfogta Morgaine mindkét kezét, majd lehajolt, és megcsókolta őket.

Similar translations for "at this moment" in Hungarian

this pronoun
Hungarian
at
Hungarian
moment noun
at the moment adverb
at this juncture
at an awkward moment
Hungarian
at that very moment
at this rate