"to be" translation into Hungarian


Did you mean:
EN

"to be" in Hungarian

HU
HU

"be" in English

EN
EN
EN
EN

to be [was|been] {verb}

volume_up
to be (also: to exist)
Queen Morgause is well where she is, in Lothian-I am glad my sister is with her!
Morgause királyné azonban biztonságban van ott, ahol van, Lothianban.
This is really a temporary problem and there could be a pragmatic solution.
Valóban ideiglenes problémáról van szó, és van rá gyakorlatias megoldás.
Whisk–and where was Odysseus, where was Job, where were Jupiter and Gotama and Jesus?
Legyintés és hol van már Odüsszeusz, hol van Jób, hol van Jupiter és Buddha és Jézus?
There was no reason, there was no exchange of ideas, there was no genuine trust.
Itt nem létezik ok, nem létezik eszmecsere, nem létezik igazi bizalom.
There is no one truth, there are several truths and they often contradict each other.
Nem létezik egyetlen igazság, számos igazság létezik, és ezek gyakran ellentmondanak egymásnak.
There is no Denvers Street and there seems to be no such person as Mr Curry.
De ez a biztosító nem létezik, és a Denvers Street sem létezik.
HU

be {adverb}

volume_up
- Kitértek Derry felé, Massachussets-be menet.
They're leaving derry, maine, heading south on 95. toward massachusetts.
A nadrágomat lehúzták, visszahúzták és rosszul gombolták be.
And my pants had been taken off and put back on and badly fastened.
Ne beszéljen így mondta Hemingway panaszosan, és ki-be csukogatta kormányon nyugvó kezét.
Don't be that way, Hemingway complained and slapped his hands up and down on the wheel.

Context sentences for "to be" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission updated these announcements in the Ecofin Council only yesterday.
A Bizottság éppen tegnap frissítette ezeket a közleményeket az Ecofin-Tanácsban.
English'He had rebelled against my commands, and threatened death to Gríma in my hall.'
- Megtagadta a parancsot, és halállal fenyegette Grímát a tulajdon csarnokomban.
EnglishThey were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
Mindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
EnglishMorochs gaze flashed to Brys, the startled expression giving way to recognition.
Morok tekintete Brysre villant, a meglepett pillantást felváltotta a felismerés.
EnglishAs if he'd seen it numerous times, Pittman glanced offhandedly down at the text.
Pittman, mintha már számtalanszor látta volna, hanyagul rápillantott a szövegre.
EnglishAs you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Mivel Ön csak Franciaországban dolgozott, csakis Franciaországtól kap nyugdíjat.
EnglishIncreasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
Mindinkább rájövünk, hogy nincs is szükségünk az egész várost zsúfoltabbá tenni.
EnglishThe minister of education down south in London described himself as a "big fan."
Az oktatási miniszter lent délen, Londonban, "nagy rajongónknak" vallotta magát.
EnglishOne of them was named Joseph, and he asked me what was I doing, and I explained.
Egyikőjüket Josephnek hívták, és megkérdezte mit csinálok, és én elmondtam neki.
EnglishThe other combinations of challenge and skill become progressively less optimal.
A kihívás és készségek mértékének további kombinációi egyre kevésbé optimálisak.
EnglishI could have been, perhaps, but I work in this world where I trust my instincts.
Lehettem volna, talán, de én abban a világban élek, ahol a megérzéseimben bízok.
EnglishTHE LOWER LEG AND THIGHS ARE CONNECTED BY A TUBE ( 27 ) AND A TENSIONER ( 28 ) .
A lábszárat és a combot egy csővel (27) és egy feszítő elemmel (28) kötik össze.
EnglishOpens the %PRODUCTNAME Basic editor so that you can modify the selected library.
A kijelölt könyvtár szerkesztéséhez megnyitja az %PRODUCTNAME Basic szerkesztőt.
EnglishUnder certain conditions the payment of import duties and taxes may be deferred.
Bizonyos feltételek mellett elhalasztható a behozatali vámok és adók kifizetése.
EnglishThe tigone's presence sent them running around in circles, shrieking with alarm.
A tigone jelenlététől őrült futkosásba kezdtek, s szinte visítoztak félelmükben.
EnglishWith my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
A tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
EnglishThe thunder was heavy artillery in the sky; this was a gigantic rifleshot blast.
A villámlás az ég nehéztüzérsége - ez azonban óriás puska dörrenésének hangzott.
EnglishThe contact of the steel wheel rims with the pavement flung up turquoise sparks.
Az acélfelnik a kövezettel érintkezve aranyszínű és türkizkék szikrákat hánytak.
EnglishNow the elf turned, his eyes flashing beneath the mask that never left his face.
Az elf most megfordult és szemei megvillantak a soha le nem vetett álarc mögött.
EnglishHis mind felt a little numbed; he couldn't seem to focus his will on his spells.
Az elméje mintha eltompult volna; nem tudta akaratát a varázslataira fókuszálni.