"to be equal to" translation into Hungarian

EN

"to be equal to" in Hungarian

EN

to be equal to {verb}

volume_up
1. "the challange"
megállja a helyét vmiben

Context sentences for "to be equal to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe had a voice equal to her physical beauty; clear like a little silver bell.
Hangja is olyan volt, mint a szépsége tiszta, világos, akár egy kis ezüstcsengő.
EnglishFern had made an impressive attempt to equal Aristotle's achievement.
Ransom K. Fern impozáns kísérletet tett Arisztotelész rekordjának beállítására.
EnglishCreates columns of equal width, regardless of the position of the column marker.
Oszlopokat hoz létre egyenlő szélességgel, az oszlopjelölő helyzetétől függetlenül.
EnglishFor nothing I had seen so far could equal this structure in grace and in height.
Az, amit eddig láttam, meg se közelítette szépségben és nagyságban ezt a templomot.
EnglishI believe that a partnership on equal terms is possible only on such a basis.
Úgy hiszem, az egyenlő felek közötti együttműködés csak ilyen alapon lehetséges.
EnglishFirstly, we had to incorporate the equal treatment of the three staffing components.
Először is a három személyzeti összetevő egyenlő kezelését kellett beépítenünk.
EnglishThe Elf took the Borderman's hand and measure by equal turns, but said nothing.
Az elf kezet nyújtott a határvidékinek, egyenlőként üdvözölte, de nem szólt.
EnglishShe has a very good notion of fingering, though her taste is not equal to Anne's.
Az ujjrend ellen nem lehet semmi kifogás, de ízlés tekintetében nem éri utol Anne-t.
EnglishShe answered with equal indifference and brevity, and the others said no more.
Elizabeth éppoly közömbösen és kurtán válaszolt, s Caroline nem szólt többet.
EnglishThe principle of equal pay for work of equal value must be implemented fully.
Az "egyenlő munkáért egyenlő bért” elvet teljes mértékben meg kell valósítani.
English( B ) DEPENDENT CHILD'S ALLOWANCE , EQUAL TO BFRS 1100 PER CHILD PER MONTH ;
b) gyermektartási támogatás, amelynek összege havonta és gyermekenként 1100 BEF;
EnglishThen he made one to the woman, the kind suitable to another of equal stature.
Utána a hölgy felé is meghajolt, oly módon, ami az egyenlő rangúaknak kijárt.
EnglishI do not think that this is related to equal access to the labour market for women.
Nem hiszem, hogy ez a nők egyenlő munkaerő-piaci hozzáférésével függne össze.
EnglishThis is all about establishing a level playing field and equal opportunities for all.
Mindez az egyenlő feltételek és esélyegyenlőség megteremtését hivatott szolgálni.
EnglishWe also have to ensure that women are able to find employment and work on equal terms.
Azt is biztosítanunk kell, hogy a nők azonos feltételekkel találhassanak munkát.
EnglishI'm going to set you free and see if Fletcher's stock is the equal of my own.
Szabadon engedlek, csak hogy lássam, Fletcher porontya mérhető-e az enyémhez.
EnglishIf you give your host-gift first, he must respond with a gift of equal value.
Ha te adod át elsőként az ajándékodat, ő kénytelen lesz hasonló értékűt adni neked.
EnglishThe second point, Commissioner, concerns equal access to positions of responsibility.
Biztos asszony, a második fontos kérdés az egyenlőség a felelős pozíciók terén.
EnglishSimultaneously and with equal relief, Jilly and Dylan said, 'Twenty-eight!'
Huszonnyolc! - szólalt meg Jilly és Dylan egyszerre, hatalmas megkönnyebbüléssel.
EnglishThese conditions must be included, but the basic principle is equal treatment.
Ezeket számításba is kell venni, de az egyenlő bánásmódot kell alapelvnek tekinteni.

Similar translations for "to be equal to" in Hungarian

equal adjective
to preposition