EN

beat {noun}

volume_up
1. general
Every beat of that stolen heart is the echo of my voice in your head.
Minden szívverés abból a lopott szívből az én hangom visszhangja a fejedben.
Interesting that is, if each beat of the heart wasn't such agony.
Milyen érdekes volna, ha nem lenne minden szívverés egy külön kínszenvedés.
Her breathing was suddenly laboured, and the heart-beat which still echoed through the room faltered.
Légzése szaggatottá vált, és az eddig tisztán hallható szívverés fokozatosan elhalkult.
beat (also: lilt, rhythm, swing)
All we need is a drummer For people who only need a beat Now, gimme some drummin'.
Már csak egy dobos kéne Azoknak akiknek csak a ritmus hiányzik Gyerünk, egy kis dobot.
From the Soro ship came a small tone, a variation of the beat emanating from the small moon.
A soró hajóról gyenge hang jött, a kis holdról sugárzó ritmus egy változata.
But like a beat, the central thought formed only the spine of more complex thoughts, thoughts he could not as yet even begin to interpret.
De akár a ritmus, ez a központi gondolat csak még bonyolultabb gondolatok gerincét alkotta, amelyeket Danny egyelőre képtelen lett volna megérteni.
His sword was still in its scabbard, but Brys knew that Moroch Nevath could draw it in a single beat of a heart.
Kardja a hüvelyében volt, de Brys tudta, hogy Morok Nevath egy pillanat alatt ki tudja rántani a helyéből.
There was a moment when she was certain whatever had beaten against the door would be waiting on the step to devour her, and Kissoon too.
Volt egy pillanat, amikor Tesla biztos volt benne: bármi is verte idáig az ajtót, a küszöbön fog várakozni, hogy elnyelhesse őt, Kissoonnal együtt.
beat (also: buffet)
volume_up
csapás {noun} (ütés)
The track was broad and beaten and they ran along at a swift trot.
Széles, jól kitaposott csapás volt, gyorsan haladhattak.
beat
volume_up
dobbanás {noun} (szívé)
It would skip a beat. It would start. It would stop. And I felt all this.
Néha kimaradt egy dobbanás. Elindult, majd megállt. És mindezt éreztem.
Heng beat his heel against the black iron drum and the sound reverberated among the bedsteads.
Heng belevágta a sarkát a fekete vasdobba, és a dobbanás erősen visszhangzott a vaságyak közt.
beat
volume_up
dobogás {noun} (szívé)
That beating vibration in her chest had quickened.
Felgyorsult az a dobogás, amit a mellkasában hallott.
And what brought him out of it was the beat of drums and the drone of bees.
Két hang rántotta ki ebből az állapotból: a dobpergés és a méhek dongása.
The steady beat of the drums pulsed i his head like somethi g heard i a killi g delirium.
Halá tékába úgy lüktetett az ér, mi t valami őrült, gyilkos rohamra hívó dobpergés.
beat
volume_up
ketyegés {noun} (óráé)
beat
volume_up
pergés {noun} (dobé)
beat (also: lilt, numbers, stroke, time)
2. music
beat (also: bar)

Context sentences for "beat" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe sun beat down bright and hot on the rock pile that crowned the high pasture.
A nap szikrázó forrósággal sütött le a magaslati legelőt megkoronázó kőhalomra.
EnglishSome happy servant had gone out to commune with the night and to beat upon a drum.
Egy boldog cseléd jött ki a házból, hogy mulasson az éjszakával és a dobot verje.
EnglishShe could beat the dog to the door, but not to the door and then back to the car.
Gyorsabban érne oda a kutyánál, de először az ajtóig, aztán vissza a kocsihoz?
EnglishMaster, if I offended, hit me, beat me, do anything to me but don't turn away.
Mester, ha megsértettelek, üss meg, verj össze, tégy akármit, csak ne fordulj el!
EnglishYet I saw crypts when I looked at him, and I heard the beat of the kettledrums.
Én azonban sírboltokat láttam, amikor ránéztem, és hallottam az üstdobok döngését.
EnglishHis hands beat weakly and ineffectually at Cujo's upper body, doing no damage.
A keze erőtlenül és hatástalanul csapkodta Cujo mellkasát, aztán visszahullott.
EnglishThe car was found in a back street in Tulle at 7.30 by a policeman on the beat.
A kocsit egy őrjáratozó rendőr találta meg 7.30-kor egy tulle-i mellékutcában.
EnglishDo you suppose he beat any of his wives or daughters for playing on the harp?
Szerinted megverte tán valamelyik asszonyát vagy lányát, ha hárfázni merészelt?
EnglishIt was hot and dry, and the sun beat down on them from out of a cloudless blue sky.
Tikkasztó, száraz nap volt, a nap lángostort suhogtatott a felhőtlen kék égből.
EnglishOn the count of three... we rush these fucks and beat the shit out of 'em...
Háromra lerohanjuk a geciket, és lezúzzuk őket, mert szétverve nem forgathatnak.
EnglishFor the State beat the invaders back, but failed to stop their hidden treachery.
Mert az Állam visszaverte a támadást, de nem tudta megakadályozni titkos akciójukat.
EnglishThe horrible, lurching beat of his own heart as he struggled with the passkey.
Hallotta saját iszonyatosan kalapáló szívverését, amint küzdött az álkulccsal.
EnglishOrgy-porgy, it sang, while the tom-toms continued to beat their feverish tattoo:
"Orgia Forddal" kezdte énekelni, miközben a tamtamok tovább verték a lázas ritmust:
EnglishAll he could do was beat on the panels, demanding, uselessly, that Flynn let him in.
Nem tudott mást tenni, csak dörömbölt, hasztalan kiabált, hogy Flynn engedje be.
EnglishI think it just gave him yet another excuse to beat the crap out of Virgil.
Azt hiszem, ez csak egy újabb ürügy volt, hogy a szart is kiverhesse Virgil-ből.
EnglishYou will not speak to me in that voice, lady, or I shall beat you in earnest.
Igraine kimutatta a foga fehérjét, akár a vadászó macska, és sziszegve felelt.
EnglishEach beat of her heart was like the concrete-busting impact of a triphammer.
Úgy vert a szíve, hogy úgy érezte, mintha belülről kalapálták volna a koponyáját.
EnglishHe touched the swell of her breast and felt the strong, and steady beat of her heart.
Megérintette szerelmese duzzadó keblét, és érezte erős, egyenletes szívverését.
EnglishMy heart skips a beat at this question, but she's already thought about it.
A szívem erősen kezd verni ennél a kérdésnél, de úgy látszik, Kelly számított rá.
EnglishShe's the only girl that makes my heart beat faster and slower at the same time.
Õ az egyetlen lány, akitől a szívem egyszerre gyorsabban és lassabban ver.