"behavior" translation into Hungarian

EN

"behavior" in Hungarian

EN behavior
volume_up
{noun}

1. American English

behavior (also: address, air, attitude, bearing)
Automatic behavior -- skilled behavior -- is subconscious, controlled by the behavioral side.
Automatikus viselkedés -- a képzett viselkedés tudatalatti, melyet a viselkedési oldal irányít.
Now this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
Ez egy jól megfigyelt és megalapozott módszer a viselkedés változtatásra.
It was very reckless behavior and unusual for any woman of any sort at all.
Nagyon vakmerő, nőnél teljesen szokatlan viselkedés volt.
Radical behavior modification, permanent imprisonment under Earthservice utilization, and so forth.
Radikális magatartás-módosítás, életfogytiglani munkatelep, és így tovább.
You know, schizoid behavior is a pretty common thing in children.
A gyerekeknél egyébként a szkizoid magatartás nagyon gyakori.
He had missed the mark with his feigned illness, for his behavior was scarcely that of a man who had dislocated his spine.
Bajos lenne azt állítani, hogy az effajta magatartás különösebben hasonlítana az olyan ember viselkedéséhez, akinek gerincsérülése van.
behavior (also: deportment, behaviour)
When faced with particularly difficult setbacks or complexities, a really interesting behavior emerges: decoration.
Amikor szembesülnek különösen bonyolult akadályokkal vagy összetett problémákkal, nagyon érdekes viselkedésmód bukkan föl: a díszítés.
Territorial behavior similarly combines with a fierce disposition and a slow growth rate to banish rhinos from the farmyard.
A hasonló territoriális viselkedésmód, és az ezzel párosuló rossz természet és lassú növekedés az oka annak is, hogy az orrszarvú nem kerülhet az ólakba.
behavior (also: conduct, behaviour, morals)
'If you make me much madder, I don't promise to be responsible,' she said, but he sensed the crisis was already past - she was strangely vulnerable to these concepts of discipline and behavior.
Ha tovább dühít, nem állok jót magamért mondta a nő, de Paul érezte, hogy túl vannak a krízisen; a fegyelem és a jó magaviselet fogalmaira Annie különös érzékenységgel reagált.

Synonyms (English) for "behavior":

behavior

Context sentences for "behavior" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn that point, he said, allow me to give you my interpretation of her behavior.
Ha már itt tartunk, engedd meg, hogy kifejtsem, miként értelmezem a viselkedését.
EnglishIf you engage in that type of behavior, you'll be asked to leave the community.
Ha ilyen típusú viselkedést folytatsz, fel leszel szólítva a közösség elhagyására.
EnglishOr suppose the parents released him every so often as a reward for good behavior.
Vagy tegyük fel, hogy a szülei engedték ki néha-néha, jutalmul jó magaviseletéért.
EnglishHe said, 'The Defense Department would be interested in behavior modification.
- A Védelmi Minisztériumot érdekelheti a viselkedésmódosítás - mondta a férfi.
EnglishCompulsive behavior produced by guilt, perhaps, put together with split personality.
Bűntudat miatt kialakult kényszerviselkedés, esetleg tudathasadással egybekötve.
EnglishIt was dreadful behavior, so impolite, but she simply couldn't help herself.
Tudta ő, hogy borzasztó neveletlenség, mégse bírta rászorítani magát a kézfogásra.
EnglishFrom the safety of the shallows Carolyn watched the behavior of her friends, appalled.
Sekélyes helyének biztonságából Carolyn rémülten figyelte barátai viselkedését.
EnglishThis is not what I consider ladylike behavior, Madouc told them haughtily.
- Én ezt egyáltalán nem tartom hölgyhöz illendő viselkedésnek - mondta megvetően.
EnglishWinston's behavior this afternoon shows that he, too, is a threat to my reputation.
Winston ma délután tanúsított viselkedése azt mutatja, hogy ő sem kevésbé veszélyes.
EnglishSaul had to fit the behavior of an agent who'd gone bad, a rogue beyond salvage.
Saulnak a menthetetlenül megtévedt ügynök szerepét kellett eljátszania.
EnglishBut Ellen Sarch's behavior had been pedestrian compared to that of her husband.
De Ellen Sarch viselkedése még így is kispályás volt a férjééhez képest.
EnglishTheir behavior confirmed that the sons of bitches weren’t true survivalists.
A rohadékok viselkedése azt bizonyította, tényleg nem igazi kontinuisták.
EnglishKonqueror Behavior You can configure how Konqueror behaves as a file manager here.
A Konqueror működési jellemzői A Konqueror fájlböngésző jellemzőit lehet itt módosítani.
EnglishWere there striking similarities between any of its details and Regan's be­havior?
Vajon vannak-e szembetűnő hasonlóságok a könyv egyes részei és Regan viselkedése között?
EnglishOur ideas are in one area and our behavior with our bodies is in another.
Az eszméink egy területen vannak, a testünkkel való viselkedésünk pedig egy másikon.
EnglishMrs Gardener went on: And look at his behavior today - so loud and noisy and common.
- Na és nézze, hogy viselkedik ma is, milyen hangos, zajos és közönséges.
EnglishI happen to think that behavior like that deserves an uncivilized response.
S ez a valami hangra kapott volna már őbenne, ha módját és idejét megadja.
EnglishIt was useless attempting to project behavior patterns from one woman to the next.
Értelmetlen dolog egyik nő viselkedési mintáját kivetíteni egy másikra.
EnglishPeople aren't changing their behavior enough to decrease the growth in the epidemic.
A hozzáállás nem változik eléggé, hogy megfogja a járvány növekedését.
EnglishSelect the focus behavior of the current control when using the Tab key.
Válassza ki, hogyan viselkedjen az aktuális vezérlőelem a Tab billentyű használatakor.