EN bell
volume_up
{noun}

1. general

The ship shuddered slightly and a small bell rang in the room.
A hajó enyhén megrázkódott, a helyiségben megszólalt egy halk csengő.
Saved by the bell, that's the saying, but I was saved by a scream: Shirley's.
A csengő mentett meg, ezt szokták mondani, de engem egy sikoly mentett meg: Shirleyé.
A bell whirred in the distance and a knocker was plied.
A távolból csengő berregés és erőteljes kopogtatás hallatszott.
bell (also: clapper bell)
volume_up
harang {noun}
The bell began to ring faster, indeed madly, with the spirit of rejoicing.
Gyorsabban, szinte féktelen örvendezéssel kongott a harang.
If you mention my name at the Bell, you will be attended to.
Hivatkozzék csak rám a Harang fogadóban, akkor figyelmesebben szolgálják ki.
A bell tolled, and then the abbess came to Gwenhwyfar.
Harang kondult, aztán az apátnő lépett Gwenhwyfarhoz.
bell (also: ring, ringing, tingle)
She listened to the far off buzzing of a telephone bell.
Figyelte, amint kimegy a csengetés.
The insistent bell made her grit her teeth.
A csengetés makacsul folytatódott.
No sooner had Rita slid the bolt than they were knocking and pulling the bell.
Rita még alig jött el az ajtótól, máris felhangzott a kopogás és a csengetés.
bell (also: sleight bell, tinkler)
A csengettyű csöndült, újra meg újra.
A csengettyű megcsöndült.
As she did what the sign suggested, a small bell jingled over her head-this had been installed since Brian Rusk's preview.
Csengettyű szólalt meg a feje fölött - azóta kerülhetett a helyére, hogy Brian Rusk megtette előzetes látogatását.
bell
Julia stalked angrily out of the kitchen and at thai moment the door bell rang.
Julia dühösen kiment ebben a pillanatban megszólalt az ajtócsengő.
She had only been there a few minutes when the bell sounded and was succeeded by a very precise little rat-tat-tat.
Alig töltött ott néhány percet, amikor megszólalt az ajtócsengő, majd ütemes kopogtatás hallatszott.
szólt az ajtócsengő.
bell (also: clapper bell, sheep bell)
volume_up
kolomp {noun}
A large bell with a chain had a notice upon it: Ring for the Ferry.
Egy póznáról kolomp lógott, rajta felirat: Tessék a révészért kolompolni."
The bell Jessie had heard before was sending its flat, monotonous peals across the darkening day.
A kolomp, amelyet Jessie egyszer már hallott, tompán, egyhangúan szólt az alkonyatban.
bell (also: alarm gong)
bell
From the far west gate, a raucous flurry of bells announced the approach of the Edur army.
A nyugati kapu felől éktelen harangozás jelezte, hogy közel az edur sereg.
bell
volume_up
kehely {noun} (virágé)
bell
She was about to ask me a question when the small bell clanged as the door opened and closed.
Már éppen visszakérdezett volna, amikor megcsendült az ajtó fölé szerelt kisharang.
bell (also: shade)

2. "of deers"

3. architecture

bell

Synonyms (English) for "bell":

bell

Context sentences for "bell" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe had a voice equal to her physical beauty; clear like a little silver bell.
Hangja is olyan volt, mint a szépsége tiszta, világos, akár egy kis ezüstcsengő.
EnglishBrother Constantine had accompanied me from the bell tower and now joined us.
Constantine testvér lejött velem a harangtoronyból, és most itt állt mellettünk.
EnglishShe looked at me smoothly across her glass again, emptied it, and rang a bell.
Ismét lapos pillantást vetett rám a pohara felett, kiürítette, majd csengetett.
EnglishThe street-door-bell rang as he stuffed tobacco, keys, and money into his pockets.
Éppen kulcsokat, dohányt és pénzt tett zsebre, amikor megszólalt a kapucsengő.
EnglishThere was a bell with a large sign above it, saying PORTER, but I did not ring it.
Az ajtó mögött nagy csengőgomb virított, alatta felírás: Kapus", de nem csengettem.
EnglishPerhaps something could be done about this, or the bell could be rung a bit earlier.
Talán tehetnének valamit ez ügyben, vagy csengethetnének egy kicsivel korábban.
EnglishIt was five minutes past four, and she fancied that she had heard the bell.
Négy óra elmúlt öt perccel, s úgy hallotta, mintha a kapu csengője szólt volna.
EnglishHe rang the bell and asked Barrymore whether he could account for our experience.
Sir Henry csengetett Barrymore-nak, és megkérdezte tőle, mivel magyarázza élményünket.
EnglishYou'd arrived here, possibly a few minutes early, and you'd pushed the bell, I suppose.
Megérkezett, feltehetően néhány perccel korábban, megnyomta a csengőt, gondolom.
EnglishColonel Melrose went in search of Raymond, and I rang the bell once more for Parker.
Melrose ezredes Raymond keresésére indult, én meg újra csengettem Parkernak.
EnglishThat's why I was surprised to see him—when he actually did ring the bell.
Ezért lepődtem meg annyira, amikor megláttam... mikor aztán becsengetett.
English'It was clear as a bell when I came in,' he said, then looked out the window.
- Amikor bejöttem, tiszta volt az ég - felelte, azután kinézett az ablakon.
EnglishWhen the Marionette had no more to say, the Judge put out his hand and rang a bell.
Nem mondanád meg, fiacskám - kérdezte nyájasan -, miféle munkával kerested a pénzedet?
EnglishPick up the coordinates of the bell jar in the medical lab for return to Velara Ill.
Mérje be a laborban levő lény koordinátáit, hogy visszasugározhassuk a Velara III-ra.
EnglishI rang the bell, and a rather seedy-looking man in an alpaca coat opened the door.
Megnyomtam a csengőt, és egy fekete kabátos, girhes férfiú nyitott ajtót.
EnglishAs he was closing the airlock, he heard a siren wailing answers to the bell.
Miközben becsukta a légzsilipet, hallotta, amint süvítő sziréna válaszol a harangnak.
EnglishIt is therefore an alarm bell that the European Parliament is today sounding.
Így hát ez nem más, mint egy vészharang, amelyet az Európai Parlament ma megkondított.
EnglishA bell passed before he finally managed to file his drawings and escape.
Egy órába is beletelt, mire végre sikerült túljutnia mindenen, s elmenekülhetett.
EnglishHe seized a slim brass hammer, lifted it, and rapped on a certain bell.
Elővett egy kis rézkalapácsot, felemelte és megkongatott vele egy harangocskát.
EnglishLorrimer did not answer for at that moment her maid answered the bell.
Mrs. Lorrimer nem válaszolt, mert abban a pillanatban belépett a szobalány.