"benevolent" translation into Hungarian

EN

"benevolent" in Hungarian

EN benevolent
volume_up
{adjective}

Kim considered the benevolent yellow face wrinkle by wrinkle.
- Kim elnézte a jóindulatú, sárga arcot, egyik ráncot a másik mellett.
The gentry class would step in, as it always did in times of crisis, creating either benevolent or despotic tyrannies.
A nemesi osztály színre fog lépni ahogy mindig is tette krízis idején , és jóindulatú vagy éppen despota zsarnokságokat fog létrehozni.
However, if you or any other Member has found something disturbing in this innocent and benevolent comment, you must regard it as having been withdrawn.
Ugyanakkor, ha bármelyik képviselő mégis kivetnivalót talált ebben az ártalmatlan és jóindulatú megjegyezésben, akkor kérem tekintsék visszavontnak.
benevolent (also: accommodating, gracious, kind, neighbourly)
He was as benevolent as Marie Antoinette, as creative as a professor of cosmetology in an embalming college.
Éppen annyira volt jótékony, mint Marie Antoinette, és éppen annyira kreatív, mint egy balzsamozó főiskola kozmetológiai tanszékének a professzora.
benevolent (also: gracious)

Context sentences for "benevolent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Deep breaths,' Kurtz said, and patted Pearly's shoulder with a benevolent hand.
- Mélyeket lélegezz! - mondta Kurtz, és jóakaratúan megveregette Pearly vállát.
EnglishUnder the distant but benevolent patronage of Aneki, Sam had gotten started on the fast track at Renraku.
Aneki távoli, de gondoskodó felügyelete alatt Sam repülőrajtot vett a Renrakunál.
EnglishBenevolent, following some master plan I'm too stupid or impatient to see?
- Azt akarod, hogy helyeseljem minden egyes manipulációdat?
EnglishLittle minds find gratification for their feelings, benevolent or otherwise, by a constant exercise of petty ingenuity.
Kicsinyes lelkek szüntelen kicsinyességekkel adnak tápot jó vagy rossz indulataiknak.
Englishread about druids makes them out to be benevolent sorts.
Az olvasmányaim alapján a druidák afféle jóságos népek.
EnglishIn any case, be assured of our benevolent good wishes.”
Jókívánsággal, Audry, Dahaut királya."
EnglishHe's a benevolent despot, kind, generous and affectionate, but his is the tune and the others dance to his piping.
Õ a jóságos kényúr, nagylelkű, kedves és szerető szívű, de mindenkinek úgy kell táncolnia, ahogyan ő fütyül.
EnglishIt had indeed proved stable and benevolent.
A császárság valóban állékonynak bizonyult.
EnglishIt was a benevolent fascism, Peerssa said.
Jó szándékú fasizmus jellemezte Peerssa.
EnglishThey seemed so proud of their benevolent history, so psychologically dependent upon a secular and kindly definition of themselves.
Pedig én úgy láttam, nagyon büszkék a jóindulatukra, és egész mentalitásuk világi és emberséges önmeghatározásukon alapul.
EnglishHis wise, benevolent face looked like the face of a drowned man, and his beard dripped thinly from his chin, like stagnant water.
Bölcs, nyájas arca olyan ábrázatot öltött, mint egy vízbe fulladt emberé, szakálla ritkásan csöpögött le álláról, mint a hínár.
EnglishLater, he did it for more subtle benevolent reasons, but he always felt compelled by the First Law, to prevent harm to those humans.
Később már bonyolultabb célok elérése érdekében, de mindig betartotta az Első Törvényt, sohasem tett kárt az általa elterelt emberekben.
EnglishHe tries to portray himself as a benevolent father of his own people, even claiming that he has no formal role in the state hierarchy.
Népének jóságos apjaként próbálja beállítani magát, még azt is állítva magáról, hogy nem tölt be hivatalos szerepet az állami hierarchiában.
EnglishOutside the Lyceum was the traditional Benevolent Bountiful—originally one long table, now dozens of them, all groaning beneath rich foods.
Valamikor ez csupán egyetlen hosszú asztal volt, ám most tucatszám sorakoztak egymás mellett a különböző finomságoktól roskadozó alkotmányok.
EnglishIt was a sadder story than the two that had come before it-those speaking of a wise, benevolent machine and of a reborn nation.
Szomorúbb történet volt annál a kettőnél, amelyek előtte jártak - az egyik egy bölcs, jóságos gondolkodó gépezetről, a másik egy újjászületett nemzetről regélt.
EnglishI was at the one place in the city where you don't see it in the distance, in profile, benevolent above the ocean of roofs, light-hearted as a Dufy painting.
Ez a város egyeden pontja, ahonnan nem látszik messziről a profilja, amint nyájasan kiemelkedik a tetőóceánból, ledéren, akár egy Dufy-képen.
EnglishAudrys rule was generally benevolent, if only because all his juridical decisions were carefully prepared for him by his chan cellor Sir Namias.
Audry uralkodása általánosságban véve jóindulatúnak volt nevezhető, de csak azért, mert törvénykezési döntéseit gondosan előkészítette számára kancellárja, Sir Namias.
EnglishWe'll always be friends, and the dog collar I have on you will always be ignored by mutual consent, and I'll take good and benevolent care of you.
Mindig barátok maradunk, és a nyakörvről, amelyet én tartok a nyakadon, közös megegyezéssel nem veszünk tudomást; mindig számíthatsz rá, hogy jó leszek hozzád, és gondoskodom rólad.