"blatant" translation into Hungarian

EN

"blatant" in Hungarian

EN blatant
volume_up
{adjective}

blatant (also: crying, flagrant, outrageous)
Ez egy égbekiáltó támadás a diktatórikusság ellen.
Such a blatant waste of EU money must stop.
Az uniós pénzek efféle égbekiáltó pazarlásának véget kell vetni.
The view of the Member States that not everything can be solved at European level is a blatant error.
A tagállamok azon véleménye, miszerint nem lehet mindent megoldani európai szinten, égbekiáltó tévedés.
volume_up
zajos {adj.}
blatant (also: clamorous, pretentious, rotund)
blatant
volume_up
nyílt {adj.} (ellenszegülés)

Synonyms (English) for "blatant":

blatant

Context sentences for "blatant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
A kapitalista fejlődés kirívó alkalmazását láthatjuk bennük, ami válsághoz vezet.
EnglishThis is a blatant attempt to mislead our citizens and so I rejected the report.
Ez egy otromba kísérlet a polgárok félrevezetésére, ezért elutasítottam a jelentést.
EnglishThis was another sorrow Akiko had to bear -- the blatant infidelities of her mate.
Ez megint csak Akiko lelkét szomorította párja szégyentelenül csapodár életet folytatott.
EnglishThere was a recent report in the press about a blatant case of discrimination.
Nem is olyan régen a hátrányos megkülönböztetés egy kirívó példájáról olvashattunk a sajtóban.
EnglishAt best this is not transparent, at worst it is blatant hypocrisy.
A legjobb esetben ez nem átlátható, a legrosszabb esetben ez nyilvánvaló képmutatás.
EnglishHe assumed he'd find a weatherbeaten sign-nothing blatant certainlyfor the Hermitage.
Valószínűleg talál majd valami kopott táblát egy csöppet sem feltűnő helyen Remetelak fölirattal.
EnglishWhy would the Rebel force be so blatant and try to escape now?
Miért lennének a lázadók olyan ostobák, hogy most akarjanak megszökni?
EnglishThat would be blatant discrimination against the other groups.
Ez nyilvánvaló megkülönböztetés lenne a többi csoporttal szemben.
EnglishThe machine's use of an ancient honorific had to have had a purpose -- as did its blatant attempt to make her angry.
A gép nyilván nem ok nélkül használta az avítt megnevezést fel akarta dühíteni.
EnglishThis, Paul thought, was nothing more than blatant harassment.
Paul úgy vélte, az egészet színtiszta zaklatásnak szánják.
EnglishShe was the ork who had sho'wn blatant dislike upon seeing Greerson.
Õ volt az az ork, aki a legjobban fújt Greersonra.
EnglishPoliticians are being arrested in a brutal and blatant manner or ridiculous charges are being made.
Politikusokat tartóztattak le brutális és szembeszökő módon, vagy vádolták meg őket nevetséges vádakkal.
English'It really is unbelievable that he'd try something so blatant.'
- Hihetetlen, hogy lehet valaki ennyire ostoba.
EnglishThis is a blatant violation of the principle of proportionality.
Itt az arányosság kirívó megsértése áll fenn.
EnglishSurely this is a case of blatant gender discrimination.
Nyilvánvaló, hogy ez nemi alapú megkülönböztetés.
EnglishMichael had never seen Ryan so full of blatant hostility.
Michael még sose látta ennyire ellenségesnek.
EnglishThe orders to use explosives, to go to Atlantic City-they were blatant 'violations of routine.
Először robbantásra kap parancsot, azután meg arra, hogy utazzék Atlantic Citybe mintha szándékosan felrúgnának minden szabályt.
EnglishWe oppose blatant attempts to renege on commitments which have been made to less developed countries.
Ellenezzük a kevésbé fejlett országokkal szembeni kötelezettségvállalások visszavonására tett otromba próbálkozásokat is.
EnglishIn this connection, blatant violations are taking place in the application of EU structural funds in Latvia.
Ebben a vonatkozásban az európai uniós strukturális alapok kérelmezése terén durva jogsértések történnek Lettországban.
EnglishMay I also say that it is especially important to intervene in cases of tacit, as well as blatant, discrimination.
Hadd mondjam még el, hogy nagyon fontos, hogy mind a passzív, mind az aktív megkülönböztetés eseteiben beavatkozzunk.

Other dictionary words