EN block
volume_up
{noun}

1. general

block (also: square)
The block in front of it had a broken paving that had almost gone back to dirt.
A háztömb előtti kövezet összevissza törve, majdhogynem visszasüllyed a talajba.
They are patrolling this block and the one across the street,
Õrjáratoznak a háztömb körül, és a szemben levő háztömb körül is.
There was no activity in front of Geiger's house or anywhere along the block.
Geiger háza előtt és az egész háztömb mentén nem láttam mozgást.
block
volume_up
tömb {noun} (ház, jég)
The first explosive block had done nothing more than scorch the paint.
Az első kompozit B tömb mindössze annyi kárt tett benne, hogy megpörkölte rajta a festéket.
We did in fact have an archvillain for a little while, but now he's just a block of ice.'
Volt már dolgunk egy fő gonosszal, de mostanra belőle csak egy tömb jég lett.
Tudjátok, csak a tömb körül.
block (also: chump, dollop, slug)
volume_up
tömb {noun}
The first explosive block had done nothing more than scorch the paint.
Az első kompozit B tömb mindössze annyi kárt tett benne, hogy megpörkölte rajta a festéket.
We did in fact have an archvillain for a little while, but now he's just a block of ice.'
Volt már dolgunk egy fő gonosszal, de mostanra belőle csak egy tömb jég lett.
Tudjátok, csak a tömb körül.
block (also: clog)
block (also: pad)
block (also: flag)
I found some blocks still from old walls of my house.
Házam régi falaiból még mindig megvolt néhány kőkocka.
block (also: flagstone)
volume_up
kőlap {noun}
Two columns, by sheerest luck, had crashed to either side of him, and a slab had protected his body from the blocks.
Két oszlop, puszta szerencsével, a mágus mellé zuhant, és egy kőlap védte a testét a kőtömböktől.
block (also: clog, trunk)
volume_up
rönk {noun}

2. sports

block

3. automotive

block

4. figurative

block (also: bar, barrier, check, clog)
No other trading block is resisting change in this way.
Semmilyen más kereskedelmi akadály nem áll ilyen mértékben a változások útjába.
The main stumbling block was the cut-off date for that State aid.
A legfőbb akadály az állami támogatások határideje volt.
But the one great stumbling-block lay in my want of capital.
Egyetlen akadály volt csak az utamban: nem volt pénzem.

5. nautical science

block

Context sentences for "block" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBock parked his car a block away and walked an indirect route back to the house.
Bock megállította az autót néhány házzal odébb, és gyalog visszasétált a házhoz.
EnglishAnd in any case, it was dark and you were a block and a half from the church.
Kérdés: És ezen túlmenően, már sötét volt, és másfél háznyira jártak a templomtól.
EnglishScreams came from high up in a grimy housing block on the far side of the street.
Sikítás hallatszott a magasból, egy koszos emeletes házból, az utca túlsó feléről.
EnglishThen we sort of cut up the volume, so we wouldn't block the view from my apartment.
Így feldaraboltuk a térfogatot, hogy nehogy kitakarjuk a kilátást a lakásomból.
EnglishThe amendments tabled as a result of the trialogue have been put into block one.
A trialógus eredményeként létrejött módosításokat az 1-es blokkba tettük be.
EnglishI would urge China not to block this important action during this coming week.
Arra bíztatnám Kínát, hogy ne akadályozza ezt a fontos lépést a jövő hét folyamán.
EnglishThe shell in there was the wrong size and was crooked against the breech block.
A benne levő töltény mérete nem volt megfelelő, és ezért hozzászorult a závárfalhoz.
English`Hell, Rita Mae, you could buy a block of downtown Canal Street with that emerald.
Fenét, Rita Mae, egész háztömböt vásárolhatnál a Csatorna utcán abból a smaragdból.
EnglishHe had at least half a block on me when I reached the place where he had turned.
Mire odaértem, ahol befordult, legalább fél háztömbnyi előnyre tett szert.
EnglishThe fact was, he had a memory for every block they passed, and everything they did.
Tulajdonképpen akárhová mentek, bármit csináltak, minden háztömbről voltak emlékei.
EnglishI saw myself as if there were no baldaquin above my body to block the view.
Úgy láttam magamat, mintha nem lett volna mennyezet, ami akadályozzon a látásban.
EnglishThey formed a cordon around the blazing block, but there were very few spectators.
Kordont állítottak fel a lángoló épülettömb körül, de alig akadt bámészkodó.
EnglishLord Asriel was waiting behind a great block of granite, out of sight of the Regent.
Lord Asriel egy hatalmas gránittömb mögött várakozott, kívül a Régens látómezején.
EnglishThe square block was still cordoned and by now an enormous crowd had gathered.
A tömböt még kordon vette körül, és mostanára már a tömeg is összeverődött.
EnglishIf she didn't block it out, the whole damn dream would replay itself like the tape.
Ha nem satírozza ki, a kurva álom úgy játssza le magát újra és újra, mint a kazetta!
EnglishWhen Wilmer got up he could see a policeman coming up from the block below.
Mikor Wilmer feltápászkodott, látta, hogy a túlsó sarok felől egy rendőr közeledik.
EnglishI mean, most of us know that pitch is a fundamental building block of music.
A legtöbben biztosan tudják, hogy a hangmagasság a zene alapvető építőeleme.
EnglishHe has broken loose the earth to block the tunnels to our meeting place.
Beomlasz-totta a földet, és eltorlaszolta a gyülekezet helyére vezető járatokat.
EnglishCandy tried to block out his seductions by concentrating on something else.
Cuki úgy próbálta távol tartani a csábító gondolatokat, hogy másra összpontosított.
EnglishBut she ditched him by cutting through a block where the Keedsler couldn't go.
De Celia lerázta: átvágott egy háztömbön, ahová a Keedsler nem követhette.