EN

bright {adjective}

volume_up
The code word on that photographic frame you recovered was Bright Star, was it not?
Az ön által felfedezett fényképfelvételen szereplő kódszó Fényes Csillag, igaz?
Filitov was describing Project Bright Star in considerable detail.
Filitov meglepő részletességgel írta le a Fényes Csillag vállalkozást.
It mattered not at all to her which claimed the corpse, the bright or the less than bright.
Az sem jelentett számára semmit, melyikük kapja meg, a fényes, vagy a kevéssé fényes.
Kurtz leaned forward, looking at Perlmutter with bright-eyed interest.
Kurtz előrehajolt, ragyogó szemű érdeklődéssel nézett Perlmutterre.
The dream was already fading, its bright images being replaced by something dark.
Az álom máris halványodott, ragyogó képeit valami sötét váltotta föl.
The others came to rest on the platform, folding their bright wings with a whispering rustle.
A többiek a kormányállásba ereszkedtek, ragyogó szárnyaik suhogva simultak össze.
bright
volume_up
élénk {adj.} (szín)
Blades of grass had stuck to it, bright green on bright red.
Néhány fűszál esett foglyul köztük: élénk zöld az élénk vörösön.
He slammed the door, then shot a glance full of bright curiosity at the house.
Becsapta az ajtót, majd élénk kíváncsisággal a ház felé tekintett.
Shaka's eyes were flaring with bright orange, like he was working up to a flame beam.
Shaka szeme élénk narancsszínben villogott, mintha mindjárt lángsugarat lőne ki.
bright
volume_up
világos {adj.} (szín)
The sky stayed overcast but bright, and the wind sticky and uncertain.
Az ég még mindig borús volt, mégis világos, a szél ragacsos és bizonytalan.
It was bright enough to see quite clearly the shapes that thronged the pass.
Elég világos volt ahhoz, hogy tisztán kivehessek a hágót benépesítő alakzatokat.
She was the bright star, the soft moon of the Alexandrian sky.
- Õ volt az alexandriai égbolt világos csillaga, édes holdvilága.
bright
volume_up
tiszta {adj.} (idő)
On the contrary, it feels wonderfully clean and bright, just the way I intended it to be.
Ellenkezőleg, csodálatosan tiszta és fényes, olyan, amilyennek szánták.
The air was crisp and bright, although there was no frost.
A levegő hűvös volt, és tiszta, de a hőmérséklet nem süllyedt fagypont alá.
Bright heliarc lamps cast long shadows in the clear euphotic water.
Éles fényű napívlámpák vetettek éles árnyékokat a tiszta vízbe.
It was not a bright question, and she was not as frail as he thought.
Nem valami okos kérdést tett fel, és a nő mégsem olyan elesett, mint ahogy gondolta.
She is very bright and intelligent, and a very aggressive student.
Darby nagyon okos, értelmes és rámenős egyetemista.
They seemed bright and creative as he reviewed the status-grids.
A rendelkezésre álló értékek alapján a Sark lakói okos, kreatív emberek.
None of 'em's what you'd call bright, but Mrs. Tucker keeps her home nice, clean as a pin--youngest of eleven, she was.
Egyikükre sem lehetne azt mondani, hogy gyors felfogású, de Mrs. Tucker rendben tartja őket, az otthonuk ragyog a tisztaságtól, ő maga is tizenegyedik gyerek volt.
bright
It was a bright, clear sunrise, giving promise of another warm and sunny day.
Ragyogó, derült napkelte volt, amely ismét meleg, napos időőt ígért mára.
It was seven-thirty on a bright, sunny morning.
Hét óra harminc perc volt, egy derült, napos reggelen.
It was a lovely clear night with a bright moon.
Kellemes, derült este volt a hold ragyogón sütött.

Context sentences for "bright" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFrom among the dried flowers and the pine sprays a bright yellow eye looked out.
A szárított virágok meg a fenyőgallyak közül fényes sárga szempár kandikált ki.
EnglishThe sun beat down bright and hot on the rock pile that crowned the high pasture.
A nap szikrázó forrósággal sütött le a magaslati legelőt megkoronázó kőhalomra.
EnglishHe shouldered past Darrigo without waiting for a reply, jaw set and eyes bright.
Csillogó szemekkel félretolta Darrigót anélkül, hogy megvárta volna a választ.
EnglishIn his hand he had a light green jacket, covered with small bright-red designs.
Egy apró, élénkpiros mintákkal díszített világoszöld dzsekit tartott a kezében.
EnglishSo dazzling the bright green of the maples, catching the rare shafts of light.
Milyen káprázatos a juharfák élénkzöldje, amelyen átszúrnak a ritkás fénydárdák!
EnglishShe could handle people well, sort of bright and firm, if you know what I mean.
Jól tud emberekkel bánni, valahogyan derűsen és erélyesen; érti, mire gondolok?
EnglishIt was a long narrow room, not very clean, not very bright, not very cheerful.
Hosszú, keskeny szoba volt, nem éppen tiszta, nem éppen fényes, nem éppen derűs.
EnglishShe also said she'd never encountered a two-year-old child who was so bright.
Azt is mondta, hogy még sose látott kétéves gyereket, aki ilyen okos lett volna.
EnglishThe shock has made her half-witted, but I understand that she was never very bright.
A szerencsétlenség elvette az eszét, és azt mondják, különben sem sok volt neki.
EnglishThe code word on that photographic frame you recovered was Bright Star, was it not?
Az ön által felfedezett fényképfelvételen szereplő kódszó Fényes Csillag, igaz?
EnglishA bright Cardinal red, in some type of shiny fabric, white buttons down the front.
Csillogó szövetből készült, bíborvörös melegítő volt, középen fehér gombokkal.
EnglishThe tourists wore bright, neatly pressed clothes because the weather was still cool.
Ha előkerül még egy holttest, ott régebben kellett bekövetkeznie a halálesetnek.
EnglishBright and early tomorrow morning, we begin on act two-- the lovers are discovered.
Holnap kora reggel, kezdődik a második felvonás... a szerelmesek lelepleződnek.
EnglishHer feet, the toenails painted a bright shiny violet to match the dress, were bare.
Nem viselt cipőt, lábujjainak festett körmei a ruha ibolyalilájában csillogtak.
EnglishHe looked up at Ignacio, his beady eyes bright with contempt, even in the murk.
Ignációra nézett, apró szeme még a sötétben is világosan megvetést sugárzott.
EnglishThe day was clear and bright; the rain clouds had moved east into the Sarandanon.
Ragyogóan derűs idő volt, az esőfelhők elvonultak kelet felé a Sarandanon irányába.
EnglishIt was bright enough to see quite clearly the shapes that thronged the pass.
Elég világos volt ahhoz, hogy tisztán kivehessek a hágót benépesítő alakzatokat.
EnglishShaka's eyes were flaring with bright orange, like he was working up to a flame beam.
Shaka szeme élénk narancsszínben villogott, mintha mindjárt lángsugarat lőne ki.
EnglishThe room became bright, then smotheringly dark as he flew back against the wall.
A szoba felragyogott, azután elsötétedett, amikor Drew nekirepült a falnak.
EnglishThe morning sun, streaming through the windows, was bright enough to make him wince.
Az ablakon át beáradó reggeli nap már elég erős volt, hogy hunyorgásra késztesse.