"calculation" translation into Hungarian

EN

"calculation" in Hungarian

EN

calculation {noun}

volume_up
1. general
There was a slight calculation in her voice, an unreachable detachment.
Egy kis számítás volt a hangjában és mérhetetlen közöny.
(3) That calculation must also take account of the cereal products content.
(3) E számítás során figyelembe kell venni a gabonatermék-tartalmat is.
The third observation I have is about the methodology for calculation.
A harmadik megfigyelésem a számítás módszertanával kapcsolatos.
calculation (also: estimate, reckoning)
The exact method of calculation still has to be specified.
A kiszámítás pontos módját még meg kell határozni.
Where calculation on these bases is not possible, the terms of payment shall be fixed by special decision of the appointing authority.
Ha ezen az alapon nem lehetséges a kiszámítás, a fizetési feltételeket a kinevező hatóság különleges határozattal rögzíti."
I will this week send out the information on the execution of the budget, and you will see that our calculations are based on very serious grounds.
Ezen a héten fogom megküldeni a költségvetés végrehajtására vonatkozó tájékoztatást, és akkor látni fogják, hogy számításaink nagyon komolyan megalapozottak.
2. "plan"

Synonyms (English) for "calculation":

calculation

Context sentences for "calculation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe had made a simple calculation: In one hour he could make 30 forged documents.
Elvégzett egy egyszerű számítást: egy óra alatt 30 dokumentumot tudott hamisítani.
EnglishShe was sitting with a frown on her face, as though working out some calculation.
A homlokát ráncolva ült, mintha éppen valami bonyolult összeadást végezne.
EnglishThe pre-tax profit margin used for this calculation was 10 % of turnover.
Az ehhez a számításhoz használt adózás előtti haszonkulcs a forgalom 10 %-a volt.
EnglishThe basis for calculation of the proposed withdrawal period must be made available.
A javasolt megvonási időszak kiszámításának alapját szintén csatolni kell.
EnglishThey see President Ryan's motivation as a strictly political calculation.
Meg vannak győződve róla, hogy Ryan elnököt kizárólag politikai szándékok vezérlik.
EnglishI opened my mind, without calculation, letting Armand see whatever he could for himself.
Számítgatás nélkül megnyitottam elmémet, hadd lássa Armand, amit látnia kell.
EnglishIt will allow us to assess the best calculation methods in this field.
Lehetővé teszi, hogy a legjobb számítási módszereket vizsgáljuk ezen a területen.
EnglishReturns the year as a number according to the internal calculation rules.
Kiszámítja az év mint belső számítási szabályoknak megfelelő szám értékét.
EnglishSelect the column that you want to control the subtotal calculation process.
Válassza ki a részösszegszámító eljárással ellenőrizni kívánt oszlopot.
EnglishTakkata-Jim looked back at her with a mixture of pure hostility and calculation.
Takkata-Jim számítással vegyes ellenségességgel méregette Gilliant.
EnglishCan you give me a rough calculation, Memnoch, of the number of grains of sand in the sea?'
Meg tudod-e mondani, hogy hozzávetőleg hány szemcse lehet a tengerpart homokjában?"
EnglishWe need to convince drivers that there is an economic calculation to be made.
Meg kell győznünk a gépkocsivezetőket arról, hogy közgazdasági számításokat kell végezniük.
EnglishCalculation of the volume of hydrogen peroxide to be put into the solution
A hidrogén-peroxid térfogatának számítása, amit az oldathoz kell adni:
EnglishIn the case of Gazprom's plans, we are confronted with cold political calculation.
A Gazprom tervei kapcsán hideg politikai számítással szembesülünk.
EnglishA recent scholarly analysis came up with this number; it is not my own calculation.
Ezt a számot egy nem régi tudós elemzés hozta, nem a saját számom.
EnglishAnd by the way, these are my favorites -- externalities calculation and green carbon markets.
Mellesleg ezek az én kedvenceim -- a kihatások számítása és a zöld szén-dioxid-piacok.
EnglishThe calculation of threshold values for poultry farms is too bureaucratic.
A baromfigazdaságok küszöbértékeinek kiszámítása túl bürokratikus.
EnglishThey exclude from the calculation, however, citizens living outside Europe.
A számításból kizárják azonban az Európán kívül élő polgárokat.
EnglishColleagues, please make the calculation as to whether or not your question will be reached.
Képviselőtársak, kérem, számolják ki, hogy marad-e idő a kérdésükre.
EnglishThe Corporeals and the lithe, dangerous Celestials eyed one another with relaxed, chilly calculation.
A Korporeálok és a celesztinek nyugodt, hideg kiszámítottsággal méregették egymást.