EN

call {noun}

volume_up
1. general
call (also: calling)
To make a call of any distance, or a London call, upset her severely.
Bármiféle távolsági beszélgetés, vagy éppenséggel londoni hívás mélységesen felháborította.
Would you say that your call this afternoon was in keeping with that promise?
Maga szerint összhangban volt a délutáni hívás ezzel az ígérettel?
That call has unfortunately set offa chain ofevents that has culminated in a tragedy.
Ez a hívás olyan eseménysort indított el, mely tragédiába torkollott.
This call was made with full transparency, via publication in the Official Journal.
E felhívás teljes átláthatósággal készült, a Hivatalos Lapban is megjelent.
For that reason, the call to participate in this initiative goes out to the Council as well.
Emiatt a részvételre vonatkozó felhívás a Tanácsot is érinti.
This call is aimed at the six Member States that make up the Eurocorps.
Ez a felhívás annak a hat tagállamnak szól, amelyek az Eurocorps-ot alkotják.
The call is being set up now and that is why you have to forgive me and let me go.
A felszólítás most áll megfogalmazás alatt, és ezért bizonyára megbocsátanak és elengednek.
The call for gender equality is not an attack against men.
A nemek közötti esélyegyenlőségre vonatkozó felszólítás nem a férfiak ellen irányuló támadás.
Utolsó felszólítás a fedélzetre szállóknak.
Just a stream message with our call sign in it so far, Angelina said.
- Egyelőre csak a szokásos üzenettömeg, semmi hívójel, vagy ilyesmi - jelentette Angelina.
Hívójel: Avalancs.
- hívójel és rádiófrekvencia.
call (also: crack, quip, quirk)
It's like a dormant command that suddenly is activated in you, like a call to Devil's Tower.
Olyan, mint egy rejtett parancs, ami életre kel benned mint a hívó szó az Ördögtornonyhoz.
call (also: request)
2. "telephone"
The telephone call on Friday evening was an acknowledgment of safe receipt.
A péntek esti telefonhívás a dokumentum kézhezvételét igazolta vissza.
A second time, the call came halfway through the evening conference.
A telefonhívás ismét az esti helyzetmegbeszélés kellős közepén futott be.
One phone call from the principal will take care of that, my dear.
Egy telefonhívás az iskolaigazgatótól minden szülőt megnyugtat, kedvesem.
This was the view outside my tent when I had this fateful phone call.
Ilyen volt a táj a sátram előtt, mikor megtörtént ez a baljós telefonbeszélgetés.
Finally the call seemed to be drawing to an end.
A telefonbeszélgetés lassan a végéhez közeledett.
It was dated Friday, the day before the last phone call to Grantham.
Pénteki dátum állt rajta: a Granthammel folytatott telefonbeszélgetés előtti nap volt ez.
3. "bird"
4. "vocation"
This has been the constant call of the Portuguese Presidency and we are confident that this call will be heard.
Ez az állandó elhivatottság jellemezte a portugál elnökséget, és bízunk benne, hogy eredménnyel fog járni.
Ez volna hát az a bizonyos alkotói elhivatottság?
And that the highest human calling is to look for this light, to point at it when we see it, to gather it up, and in so doing, to repair the world.
És hogy a legmagasabb rendű emberi elhivatottság az, hogy ezt a fényt keressük, hogy rámutatunk, amikor megtaláljuk, összegyűjtögetjük, és ezáltal megjavítjuk a világot.
George, who felt no burning call to do anything else, was willing.
George-ot nem fűtötte égető vágy semmiféle más hivatás iránt, így beleegyezett.
It's an honorable calling, governed by pages of written ethics.
Tiszteletre méltó hivatás, amit az etikáról írt többezernyi oldal alapján kell végezni.
I believed that there could be no higher calling in a democracy than to a lifetime in government.
Hittem abban, hogy nincs a demokráciában magasabb rendű hivatás, mint egy életet eltölteni kormányszolgálatban.
5. "in bridge"
call
volume_up
licit {noun} (bridzsjátékban)
Csak egy elbaszott licit.
Mind elbaszott licit.
That's a hard call to make from this side of the ocean, but certainly there's a good chance that his evaluation is correct.
Eléggé kemény licit ez az óceánnak erről az oldaláról, de hát minden bizonnyal jó esélyünk van rá, hogy az ő értékelése helyes volt.
6. "visit"
Mit jelent ez a formális látogatás?
It might take a follow-up phone-call or visit to make her decide to get rid of her rara avis.
Talán csak egy újabb telefonhívás vagy látogatás bírja majd rá, hogy megszabaduljon a ritka madarától.
A few days after this visit, Mr. Bingley called again, and alone.
Néhány nappal e látogatás után Bingley ismét megjelent, mégpedig egyedül.
7. "cry"
Let this resolution be a last call for justice and human rights.
Legyen ez az állásfoglalás az utolsó kiáltás az igazságért és az emberi jogokért.
There was another call from Hotchkiss, this one more welcome.
Újabb kiáltás hallatszott Hotchkiss felől, ezúttal egy örömteli.
The call came from a barge floating downstream and a rope flicked over its side.
A kiáltás egy a folyón lefelé tartó uszályról jött, és egy kötelet dobtak feléjük.
9. finance

Context sentences for "call" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSince the telephone call during the lunch-hour he had been in a state of nerves.
Amióta az ebédidőben befutott az a telefonhívás, alig bírt uralkodni az idegein.
EnglishAnd the result of our meeting was a robotic rocket-powered airplane we call ARES.
A találkozó eredményeként megszületett az ARES rakétahajtású repülő robot terve.
EnglishI didn't dare go out to buy anything, because Belbo might call while I was gone.
A telefon néma maradt, a boltba lemenni nem mertem, hátha épp közben hív Belbo.
EnglishBut the black people didn't call the school Crispins Attucks High School anymore.
De a fekete emberek most már nem Crispus Attucks Gimnáziumnak hívták az iskolát.
English'but give us two or three minutes before you call nine-one-one,' Dylan finished.
Dylan megvárta, amíg a fiú félig kiszabadult az ölelésből, s csak akkor mondta:
EnglishI welcome the call for stress tests but they do not answer the bigger questions.
Üdvözlöm a stresszteszteket, de ezek nem adnak választ a legfontosabb kérdésekre.
English'I'd call that thirty-foot seas, people, mostly rollers, some are breaking over.
- Még innen is érezni lehetett a periszkóp felső részét csapkodó hullámok erejét.
EnglishBut what is happening in those countries that call themselves Islamic countries?
De mi történik azokban az országokban, amelyek iszlám országoknak hívják magukat?
EnglishAnd still the waters came at the Jaff's call, each mote adding bulk to the body.
És a folyadék még mindig áramolt a Jaff parancsára, hogy egyesüljön a tömeggel.
EnglishNadon was interrupted from his reveries by a comlink call on his personal channel.
Álmodozásából kommunikátorának hangjelzése verte fel; a magáncsatornáján hívták.
EnglishThey'd call her when they knew anything, Takkata-Jim had said before signing off.
Majd hívják, ha tudnak valamit, mondta Takkata-Jim, mielőtt bontotta a vonalat.
EnglishOther team members converged at the site of a local police call, their first stop.
Első állomásukat egy, a helyi rendőrséghez befutó bejelentés nyomán jelölték ki.
EnglishAnother five minutes, I'll break it up or I'll call the Guinness Book of Records.
Még öt perc és szétválasztom őket vagy kihívok egy hitelesítőt a Guiness Booktól.
EnglishOkay, I'll call Washington for authorization to get some aviators on the team.
- Oké, felhívom Washingtont, hogy hagyjanak jóvá néhány pilótát az osztag mellé.
EnglishAnd we shall call up a wind to help you to Nova Zembla, Serafina Pekkala told him.
És szelet idézünk, hogy könnyebben jusson Nova Zemblára mondta Serafina Pekkala.
EnglishThe operator struggled and at last put a call through to Dagenham Couriers, Inc.
A kezelő kapkodva teljesítette az utasítást, és hívta a Dagenham Futárszolgálatot.
EnglishThe call came from a barge floating downstream and a rope flicked over its side.
A kiáltás egy a folyón lefelé tartó uszályról jött, és egy kötelet dobtak feléjük.
EnglishThen we could call on thousands of volunteers full of enthusiasm and patriotism.
Akkor sok ezer lelkes és hazaszeretettől lobogó önkéntest szólíthattunk volna fel.
EnglishHe drifted through the darkness searching for a light switch or a call button.
A sötétben ide-oda úszkálva kereste a világítás kapcsolóját vagy egy hívógombot.
EnglishPrime Minister, sorry to call so late, but I'm afraid the queen is abdicating.
Miniszterelnök úr, elnézést hogy ilyen későn, de a királynő lemondott a trónról.