"to cater" translation into Hungarian

EN

"to cater" in Hungarian

EN to cater
volume_up
[catered|catered] {verb}

to cater (also: to ration, to victual)
SEPA continues to work in an imperfect way and it does not cater for the real needs of its users.
A SEPA továbbra sem működik tökéletesen, és nem gondoskodik a felhasználók valódi szükségleteiről.
This document is proof of the desire to create a system of redistribution that caters for society as a whole.
. - (FR) Ez a dokumentum annak a vágynak a bizonyítéka, hogy olyan elosztási rendszert hozzunk létre, amely a társadalom egészéről gondoskodik.
That is all well and good for strong powers, but not for those of us who believe in a different type of society catering for the needs of its weakest members.
Ez rendben van és jó az erős hatalmaknak, de nem azoknak, akik egy másféle társadalomban hisznek, amelyik a leggyengébb tagjairól is gondoskodik.

Context sentences for "to cater" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCater to my ego first: ''Maggie's the best babysitter you ever had.''
Előbb ismételd utánam: "Maggie a legjobb bébiszitter, akit valaha ismertem."
EnglishIn Ireland, for example, there are 50 000 listed carers to cater for Ireland's 44 000 sufferers.
Írországban például 50 000 gondozót tartanak nyilván Írország 44 000 betegére.
EnglishI am convinced that the current legislation can cater for a vast majority of the situations.
Meggyőződésem, hogy a jelenlegi jogszabályok a helyzetek többségében képesek megoldást kínálni.
EnglishThey cater to our need for pattern, our hunger for meaning.
Kielégítik igényünket a mintára, jóllakatják éhségünket a jelentésre.
EnglishAccording to this report, we need to cater more closely to the needs of women, particularly in non-urban areas.
E jelentés szerint éppen a nem városi területeken kell jobban odafigyelni a nők igényeire.
EnglishHe didn't bother to cater for his guests.
Nem kellett azzal bajlódnia, hogy vendégeit is élelmezze.
EnglishDon't cater to them, you idiot! snarled Tommy.
- Ne gazsulálj nekik, te idióta! - acsarogta Tommy.
EnglishAlways proud to cater to the Little Folk, Mister...?
Örömmel a rendelkezésükre bocsátom, kedves...
EnglishOr else they form their own consultation businesses and cater to foreign clients who pay them extremely well to use their powerful contacts.
Néha tanácsadó cégeket alapítanak, és külföldi megbízóknak dolgoznak, akik busásan megfizetik őket kiváló kapcsolataikért.
EnglishThe review of this list of products is necessary to cater for the rapidly changing product environment in the pharmaceutical industry.
Szükség van a termékek listájának felülvizsgálatára, hogy lépést tartsunk a gyorsan változó termékkörnyezettel a gyógyszeriparban.
EnglishThis new instrument will enable us to better cater for the specific characteristics of many regions that are neither poor nor rich.
Ezen új eszköz révén jobban figyelembe vehetjük számos olyan régió egyedi jellemzőit, amely sem szegénynek, sem gazdagnak nem mondható.
EnglishIn protecting consumers, we must be sure that we do not finish off the enterprises and services that cater to those consumers.
A fogyasztók védelme során úgy kell eljárnunk, hogy közben ne tegyük tönkre az említett fogyasztókat ellátó vállalkozásokat és szolgáltatásokat.
EnglishThese were customers to whom the hotel was especially anxious to cater, and the more the Pyramid knew about them, the better it could serve them.
Olyan vendégek voltak ezek, akikre a hotel vezetősége különösen nagy figyelmet fordított, de ehhez minél többet kellett róluk tudnia.
EnglishConsequently, we do not have the sufficient legal base or means to cater for people's needs, especially in developing countries.
Következésképpen nem rendelkezünk megfelelő jogalappal vagy eszközökkel ahhoz, hogy teljesítsük az emberek, elsősorban a fejlődő országok lakosainak igényeit.