"cause" translation into Hungarian

EN

"cause" in Hungarian

HU

EN cause
volume_up
{noun}

cause (also: affair, business, case, issue)
volume_up
ügy {noun}
We thought our missions were government-sanctioned, supposedly for a just cause.
Úgy gondoltuk, hogy a kormány utasítására cselekszünk; feltételezhetően igazságos ügyért.
This is a deserving cause, but this is not the right forum in which to discuss the matter.
Ez dicséretre méltó szándék, azonban nem ez a megfelelő fórum ezen ügy megvitatására.
. - I welcome Parliament's commitment to this cause.
. - Örömömre szolgál, hogy a Parlament elkötelezett az ügy iránt.
cause (also: ground, motive, occasion, reason)
volume_up
ok {noun}
Nevertheless, there is absolutely no cause for misplaced hysteria on this scale.
De az ilyen mértékű indokolatlan hisztériára a világon semmi ok sincs.
However, it is important for us to realise that the cause is still the same.
Azonban fontos felismernünk, hogy az ok még mindig ugyanaz.
Tuberculosis is the seventh most common cause of death in the world.
A tuberkulózis a hetedik leggyakoribb elhalálozási ok a világon.
cause (also: litigation, suit)
volume_up
per {noun}

Context sentences for "cause" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe've lost some pressure in our lines, and we're trying to find the cause of it.
- De csökkent a nyomás a vezetékekben, és próbáljuk kideríteni, mi lehet az oka.
EnglishMy Lord, I think we found in the people and the land a cause worth fighting for.
Uram, azt hiszem, olyan népet és országot találtunk, amelyért érdemes küzdeni.
EnglishThis is why misleading business directories cause harm to the people who use them.
A megtévesztő szakmai címjegyzékek ezért okoznak károkat az ezeket használóknak.
EnglishThat will cause the patient to suffer, but just a little and much less than before.
Ettől a beteg szenvedni fog, de csak egy kicsit, és sokkal kevésbé, mint előtte.
EnglishThis is cause for concern and should be checked against the relevant Treaties.
Ez aggodalomra ad okot és a vonatkozó szerződésekkel összevetve ellenőrizni kell.
EnglishShe did not reveal to me just when, and how, and needed by whom or what cause.
Nem fedte fel előttem, hogy mikor, hogyan, ki által és mi okból lesz rám szükség.
EnglishThis might cause a lot of problems in the future because they can be lost forever.
Ez a jövőben még sok problémát okozhat, mivel ezek a fajok örökre elveszhetnek.
EnglishIn some cases, attachment without just cause can destroy a person's livelihood.
Egyes esetekben az indokolatlan letiltás egy ember megélhetését teheti tönkre.
EnglishI never laugh at death, no matter how often and regularly I am the cause of it.
Soha nem nevetek a halálon, bármilyen gyakran és rendszeresen idézem elő magam is.
EnglishYa said we could talk ta Dodger 'cause he was coming inta town wit Laverty, right?
Aszontad, azér beszéttük a Svindlerrel, mer begyütt a várossba Lavertyval, he?
EnglishSuch hobbies weren't exactly forbidden, but they had been known to cause problems.
Az ilyen hobbik nem voltak kimondottan tiltva, de közismerten problémákkal jártak.
EnglishNo matter how exceptional your case is, there's absolutely no cause for worry.
Bármilyen rendkívüli helyzetbe kerültél is, semmi értelme, hogy gyötörd magad.
EnglishThis will cause a hell of a flap, thought the diplomat when he put down the phone.
- Ebből óriási botrány lesz, gondolta a diplomata, miközben letette a kagylót.
EnglishThe cause of their looming extinction is the illegal poaching of tigers in India.
A faj fenyegető kihalásának oka az Indiában tapasztalható illegális tigrisvadászat.
EnglishThe decisions on ratification of the Treaty of Lisbon are cause for optimism.
A Lisszaboni Szerződés ratifikálásáról szóló határozatok optimizmusra adnak okot.
EnglishShe was able to °^ up her head to the end, and she'd no cause to feel ^hame^.
Így legalább emelt fővel járhatott egész életében és nem kellett szégyenkeznie.
EnglishBe always faithful and just, and serve the throne and the righteous cause always.
- Légy mindig hűséges és igazságos, szolgáld mindig a trónt és az igaz ügyet.
EnglishUnemployment is the main cause of poverty in most countries in the European Union.
Az Európai Unió legtöbb országában a szegénység legfőbb oka a munkanélküliség.
EnglishThis conflict has been the cause of several wars. Only China has benefited from it.
Ez a konfliktus már több háborút is előidézett és ebből egyedül Kína profitált.
EnglishThe cause of the fire is unknown but careless campers are most likely to blame.
A tűz oka ismeretlen maradt, látszólag a turisták figyelmetlensége okozhatta.