EN

change {noun}

volume_up
1. general
Economic change and political change, and change in the government of the Union.
Gazdasági változás, politikai változás, és változás az Unió kormányzásában is.
There came a final change in Pops, a change I'd seen many times in the past.
Ótatán ekkor lejátszódott még egy változás, egy olyan változás, amelyet sokszor láthattam.
Many in Europe were attracted to this change and the spirit of change.
Európában sokakat vonzott ez a változás és ez a szemléletváltás.
It is a small change, but it would allow us to vote in favour.
Ez kis változtatás, de lehetővé tenné számunkra, hogy igennel szavazzunk.
Every single change on the site goes to the recent changes page.
Minden egyes változtatás megjelenik a friss változtatások oldalon.
This is a change to the order of business rather than to the content of our session.
Ez a változtatás elsősorban az ügyrendet érinti, nem az ülés tartalmát.
Politburo meeting, in the morning for a change, Sears said, scan­ning the first page.
Politbüro-megbeszélés, a változatosság kedvéért reggel futotta át Sears az első oldalt.
Hari chuckled again, feeling invigorated for a change.
Hari felnevetett; a változatosság kedvéért vidám volt.
'Something different, something not so goddamn conservative for a change.
Valamit, ami a változatosság kedvéért nem olyan rohadt konzervatív!
Modal change remains a dream and is far from becoming reality.
A modális váltás továbbra is álom marad, és messze áll attól, hogy valósággá váljon.
The buyer carried always small money to make up any odd sum, that they might take no change.
A vásárlóknál pedig mindig volt elegendő aprópénz, hogy váltás nélkül fizethessenek.
Fink had flown to Memphis six hours earlier without a toothbrush or change of underwear.
Fink hat órával ezelőtt érkezett Memphisbe egy fogkefe vagy egy váltás alsónemű nélkül.
He has fourteen smackeroos folding in here and about two bucks loose change.
Tizennégy összehajtogatott kis bankjegy, és mintegy két dollár aprópénz...
meadow, to a ridge from which she sees the lights of Loose Change Ranch.
Kijut egy másik mezőre, és megpillantja az Aprópénz-tanya ablakában világló fényt.
Another summer afternoon on the Loose Change Ranch - never to be forgotten.
Egy újabb nyári délután, amit az Aprópénz-tanyán sosem fognak elfelejteni.
Definitely a change for the worse, said Lance.
Nem valami jó csere folytatta rendületlenül Lance.
To edit an entry, select it, change the text in the With box, and then click Replace.
Bejegyzés szerkesztéséhez kattintson az elemre, változtassa meg a szövegeket, majd kattintson a Csere gombra.
What this picture suggests to us is that we've got a radical change in the way information production and exchange is capitalized.
Ez a kép arra figyelmeztet, hogy az információtermelés és csere folyamatainak radikális átalakulása előtt állunk.
change (also: transfer)
You ever got lost changing planes at Atlanta?
És tévedtél már el átszállás közben az atlantai repülőtéren?
Firstly, the contracting parties adopted changes at a NAFO annual meeting in 2007, and an English version was produced.
A szerződő felek először a 2007-es NAFO közgyűlésen fogadtak el változtatásokat, és megszületett az angol változat.
2. economics
change (also: exchange)
But these changes had little to do with the death of the Roaring Twenties, or the crash of the stock market, or the Great Depression.
Ám ezeknek a változásoknak édeskevés közük volt a bolond húszas évek kimúlásához, a tőzsde összeomlásához, vagy a nagy gazdasági válsághoz.

Context sentences for "change" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe watched the atmosphere thicken and develop, watching it change in composition.
Láttuk, ahogy a légkör sűrűsödik, fejlődik, láttuk, hogyan változik összetétele.
EnglishListen, why don't you mix us a couple of drinks while I change out of this suit.
De miért nem kever két koktélt, amíg én kibújok ebből a kényelmetlen öltönyből?
EnglishBy the way, theres been a slight change of plan regarding your arrival in Europe.
Errőől jut eszembe, van egy kis változás az Európába érkezésed tervét illetőően.
EnglishIt has an obligation to produce results with regard to climate change and energy.
Eredményekkel kell szolgálnia az éghajlatváltozás és az energiaügy tekintetében.
EnglishThe current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
A jelenlegi javaslat nem próbálja megváltoztatni a felelősségek ilyen elosztását.
EnglishIn addition, the regions' position within the Union is altered by climate change.
Ezen kívül az éghajlatváltozás nyomán az Unió régióinak helyzete is megváltozik.
EnglishKyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change 24.
Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményének Kiotói Jegyzőkönyve 24.
EnglishThe cyberboys watched tensely, though their placid expressions did not change.
A bicskások feszülten figyeltek, jóllehet semleges arckifejezésük nem változott.
EnglishI have prepared to speak in English which accounts for the change of language.
Úgy készültem, hogy angol nyelven fogok felszólalni; ez az oka a nyelvváltásnak.
EnglishThe draft amendments to Ugandan legislation really do represent a radical change.
Az ugandai törvénymódosítási javaslatok valóban radikális változást jelentenek.
English(HU) Mr President, Kosovo's independence signifies a major change in the Balkans.
(HU) Tisztelt elnök úr! Nagy változást jelent a Balkánon Koszovó függetlensége.
EnglishWith climate change and global warming, the future does not look any brighter.
Az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés miatt nem vár ránk derűsebb jövő.
EnglishEconomic change and political change, and change in the government of the Union.
Gazdasági változás, politikai változás, és változás az Unió kormányzásában is.
EnglishThe third operational priority is energy and the fight against climate change.
A harmadik prioritási terület az energia és az éghajlatváltozás elleni küzdelem.
EnglishThe tall borderman did not reply, unable to comprehend this sudden change of mood.
A magas határvidéki nem válaszolt, nem értette ezt a hirtelen hangulatváltozást.
English. - (PL) Clearly, European industry is undergoing far-reaching change.
írásban. - (PL) Az európai ipar egyértelműen messzire vezető változást él meg.
EnglishLodovik believes there will soon be attempts made to change all the palace codes.
Lodovik szerint nemsokára meg fogják változtatni a Palotában érvényes kódokat.
EnglishWhen we change things, we cannot easily predict the ramifications of the changes.
Meg tudunk változtatni dolgokat, de nem láthatjuk előre a változások hatásait.
EnglishI therefore believe that we must change the course of the CAP, but not abolish it.
Ezért úgy gondolom, hogy változtatnunk kell a KAP-on, de nem kell megszüntetni.
EnglishIt's also developing a strategy for dealing with the impact of climate change.
Az EU emellett stratégiát dolgoz ki az éghajlatváltozás hatásainak kezelésére is.