EN

charge {noun}

volume_up
Obstruction of justice and a nebulous racketeering charge.
Az igazságszolgáltatás akadályozása, és egy meglehetősen homályos zsarolási vád.
Easter wouldn't talk and they'd run the risk of a kidnapping charge.
Easter úgysem beszélne, nekik pedig nyakukba szakadhatna egy emberrablási vád.
But he indignantly denied the charge of poison and witchcraft.
A mérgezési vád ellen azonban felháborodottan tiltakozott.
charge (also: bank, dam, dike, dyke)
The most familiar charge is electric charge.
A legismertebb töltés az elektromos töltés.
So they all split, and give a nice pattern in six-dimensional charge space.
Ezért mind széthasadnak, és egy szép mintát alkotnak a hatdimenziós töltés térben.
He had acquired some of the charge of the e-cell.
Harin keresztüláramlott a sugárzókból a fülke felé tartó töltés.
charge (also: award, dues, fee, prize)
The service charge will be eight hundred stars.
A rendelkezésre állási díj nyolcszáz csillag lesz.
Such a charge would be discriminatory, since private cars are also responsible for congestion.
Ez a díj megkülönböztető lenne, hiszen a magángépkocsik szintén felelősek a dugók kialakulásáért.
The Guild does not charge for training and instruction, your offer is worthless.
A Szövetség nem szervez pénzért tanfolyamot, ne is képez ki szupéreket külön díj ellenében.
The charge would blow the launch carrying the terrorists to smithereens.
A töltet a terroristákat szállító bárkát apró darabokra tépné.
Then the charge went off, destroying something that had never worked anyway.
A töltet felrobbant, tönkretéve azt, ami egyébként sem működött.
The demolition charge was ten kilograms of TNT.
A romboló töltet tíz kilogramm TNT volt.
charge (also: access, fit, onset, paroxysm)
His would-be charge served only to impale him on Cale's sword, nearly to the hilt.
A roham ereje csak arra volt jó, hogy teljesen felnyársalja magát a kard hegyére.
The two armoured knights crashed into the centre of the charge.
A két páncélos lovag egyenesen a roham középpontjába vetette magát.
Elminster's charge took him onto the armsman's bloody chest, and he stabbed down again with his bloody dagger.
Elminster a roham lendületével a sebesült fegyveresre érkezett meg és torkához szorította véres pengéjét.
A further problem is the service charge involved in outsourcing.
További problémát jelent az alvállalkozók bevonásával felmerülő ügyintézési költség.
We also oppose the charging of an additional service fee.
Szintén ellenezzük a további ügyintézési költség felszámítását.
Legyen az a kezelési költség.
(Buddy-boy, this is some fucked-up cavalry charge.)
(Fiacskám, ez aztán az elbaszott lovassági támadás.)
But they soon tired after their first furious charge and they had no discipline in any true military sense, only a spirit of mutual rivalry.
De hamarosan kifáradnak az első vad támadás után, nem fegyelmezettek és nem következetesek.
The intention of a charge was forming among them; they were working up to it and the neck would be swept clear.
Már lassan kialakult bennük a támadás terve, mindjobban érlelődött bennük, rövidesen meg fogják tisztítani a földnyelvet.
That was another task to charge Howard with, before they were parted forever.
Van még egy feladat, amit Howardra kell bíznia, mielőtt örökre elválnának egymástól.
He had been sent over to do a technical job for the Navy and was temporarily in charge of some Naval stores.
Valami műszaki feladat elvégzésére küldték át a flottához, és ideiglenesen haditengerészeti raktárakat bíztak a gondjaira.
Ez a két feladat irányítja az életét.
Relieved of field duty pending an internal investigation... into the charges...
Felmentették szolgálat alól, egy belső nyomozás... alakalmával...
Breathing the fizzing, gas-charged oxywater always left him tired at the end of his shift.
Jim a szolgálat végére mindig belefáradt a buborékos, gázzal töltött oxivíz szívogatásába.
Then, however, there was the charge that she was working as a journalist without official accreditation, which later turned into the charge that she was a US spy.
Ezt követően ugyanakkor azzal vádolták meg, hogy hivatalos megbízás nélkül dolgozik újságíróként, amit később az USA által megbízott kémkedés vádjává alakítottak.
Whilst the proposed charges will apply to all vehicles, the burden on the British industry could be fatal.
Jóllehet a javasolt díjak minden járműre vonatkoznak, a brit iparra nehezedő teher halálos lehet.
teher vki számára
He detected fraud in Eurostat but was himself charged with offences by OLAF.
Csalásra bukkant az Eurostat rendszerében, ám az OLAF (Európai Csalásellenes Hivatal) végül őt vádolta meg külböző vétségekkel.
The mayors office, the Duma, and the ministries at Staraya Ploshad would be empty shells on New Years Eve, and with the doors torn down by explosive charges, occupation would be simple enough.
A polgármesteri hivatal, a duma és a Sztaraja téri minisztériumok szilveszterkor mind kon-gnak az ürességtől; elfoglalásukhoz elég berobbantani a kapujukat.
The girl had been a minor, so charges of removing the child from parental authority could have been brought.
A lány még nem érte el a nagykorúságot, vagyis félő volt, hogy ha ügy lesz a dologból, a hatóság kiveszi a lányt a szülői felügyelet alól, és állami gondozásba adja.

Context sentences for "charge" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek kell felügyelnie a hajózás biztonságát.
EnglishThe commercial charge-computers accepted his Imperial override without a murmur.
- Egyszer régen részt vettem egy filozófia szemeszteren- mesélte komoran Dorsnak.
EnglishIll need Laverys address and a note to your man in charge at the mountain place.
Szükségem lesz Lavery címére és néhány sorra a gondnokhoz, ott fenn, a hegyen.
EnglishIt could charge, out-running all else, and it could stand seemingly motionless.
Tudott támadni, mindent elsöpörni, és tudott látszólag mozdulatlan is maradni.
EnglishMoreover, the translation will also be free of charge - its cost will be met.
Emellett a fordítás díjmentes volna - e költségtérítés biztosítana rá fedezetet.
EnglishThe independent European Central Bank is in charge of monetary issues in the EU.
Az EU-ban a monetáris kérdésekért a független Európai Központi Bank felelős.
EnglishWe tossed water on him to give the prod a better charge, and he's screamin'....
Vizet öntöttünk rá, hogy nagyobb legyen a rúd töltése, erre üvöltözni kezd...
EnglishIt is important that we, as elected representatives, now take charge of the debate.
Fontos, hogy mi, akik választott képviselők vagyunk, átvegyük a vita irányítását.
EnglishIt is offered without charge, and it is generous, freely given and without strings.
Ellentételezés nélkül felajánlott, nagyvonalú, ingyen és feltételek nélkül adott.
EnglishUdall was nominally in charge of this little group, but he didn't have a clue.
Udall névleg a parancsnoka volt ennek a kis csapatnak, de nem volt támpontja.
EnglishWhen Haydock went off this morning, our people took charge at Smugglers' Rest.
Mikor Haydock ma reggel elment hazulról, a mi embereink vették át a Csempésztanyát.
EnglishStella, if I die on the way upstairs, I charge you to save this girl, you hear me?
Stella, ha meghalok fölfelé menet, a te dolgod lesz megmenteni ezt a lányt, hallod?
EnglishAnd convenient is not something that you drive for an hour and charge for eight.
És az nem kézreálló, amit egy órán át vezetsz, majd nyolc órán át töltesz.
EnglishDid you know she'd done a jail sentence in Cleveland on a badgergame charge?
Tudtál róla, hogy a lányt Clevelandban hamiskártyázásért börtönbüntetésre ítélték?
EnglishThe stage mechanic Fink was in charge of the remodeling, and did a neat job.
Fink, a színpadtechnikus vette kézbe az átépítést és ragyogóan végezte a munkáját.
EnglishI wish also to reassure Mr Brejc that we have clearly identified those in charge.
Szeretném Brejc urat is biztosítani arról, hogy pontosan meghatároztuk a felelősöket.
EnglishIt was already a miracle that she was being transported to Baghdad free of charge.
Már az is csodaszámba megy, hogy útiköltség fizetése nélkül mehet Bagdadba.
EnglishThe party from the Sanadria entered the first door, with Constantino in charge.
A társaság a Sanadriáról Konsztantin vezetésével az elsőő kapun lépett be.
EnglishIn my country, Cyprus, the Karaiskakio Foundation provides this service free of charge.
Hazámban, Cipruson, a Karaiskakio Alapítvány ingyenesen nyújtja e szolgáltatást.
EnglishIt was important to allow the President to take charge when others were present.
Nagyon fontos irányítani hagyni az elnököt, amikor mások is jelen vannak.