EN

check {noun}

volume_up
1. general
Subject: Proposed increase in modulation in the context of the CAP Health Check
Tárgy: A moduláció javasolt növekedése a KAP "egészségügyi ellenőrzés” keretében
That's not an electronics check, that's a visual check-
Ez nem elektronikus teszt, hanem vizuális ellenőrzés.
The check was all automatic, but it still took several long moments.
Az ellenőrzés automatikusan zajlott, de újabb hosszú perceket vett. igénybe.
check (also: cheque)
She had had apparently no insurance card, no bank book, no check book.
Nem volt biztosítási kötvénye, bankbetétje, csekk-könyve.
All we need is a check from NASA headquarters (Laughter) to cover the costs.
Már csak egy csekk kell a NASA központjából, (Nevetés) ami fedezi a költségeket.
You mean those numbers on the bottom of a check actually mean something?
Azt mondod, hogy a csekk alján lévő számok valójában jelentenek is valamit?
check (also: score, invoice)
The check totals over four hundred dollars, and is quickly grabbed by Cooper Jackson.
A számla több mint négyszáz dollár, amit Cooper Jackson gyorsan magához ragad.
Just a guess, but I'm thinking the words joint checking are flashing in your head right now.
Csak tipp, de azt hiszem, most éppen a közös számla szó villan át az agyadon.
A számla elég lesz.
The health check is an important process for reforming agricultural policy, particularly agricultural policy in mountainous regions.
A felülvizsgálat az agrárpolitika reformjának fontos folyamata különös tekintettel a hegyvidékeken folytatandó mezőgazdasági politikára.
I therefore believe that the revision we are carrying out in the European institutions will help to keep these problems in check.
Úgy vélem tehát, hogy az európai intézményekben általunk elvégzett felülvizsgálat segíteni fog abban, hogy e problémákat az ellenőrzésünk alatt tartsuk.
It represents a safety net and I believe we should discuss this in the context of the Health Check and not of the mini milk package.
Ez egy biztonsági hálót jelent, és úgy vélem, ezt a KAP-felülvizsgálat összefüggésében kellene megvitatnunk, és nem a mini tejcsomag keretében.
check (also: bar, barrier, clog, cross)
check (also: brake, curb, grip, stopper)
Szünet, Owen megnézte az óráját.
I said, Wouldn't be a bad place to stash a claim check.
Nem lett volna rossz rejtekhely egy elismervény számára.
check (also: screening)
Itt van róla a feladóvevény, ami bizonyítja.
2. "a direct attack on an opponent's"
check (also: chess)

Context sentences for "check" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEven in the poor light, Joe could see there was no reason to check for a pulse.
Joe az erőtlen világítás ellenére tisztán látta, hiába keresné Delmann pulzusát.
EnglishPresident, but we've got to check it out.
Kétlem, hogy ez az elmélet megállná a helyet, elnök úr, de le kell ellenőriznünk.
EnglishStennis has launched a bird to check it out, and a 'can's heading up there, too.
A Stennis kiküldött egy madarat, hogy nézze meg, és egy teknő is tart arrafelé.
EnglishIf this command has a check mark, the data field in this line is a primary key.
Ha ez be van jelölve, az ebben a sorban található adatbázismező elsődleges kulcs.
EnglishCharlene leaves to check on the child who's begun squalling again from the back.
Charlene elmegy, hogy megnézze az egyik gyereket, aki megint elkezdett nyivákolni.
EnglishA check of the fuel gauges showed that his pylon-mounted tanks were about empty.
Az üzemanyagműszerekre pillantva látta, hogy tartalék tankjai majdnem üresek.
English'We'll check it out,' Masen said, 'but her car's not there either, Mr.
Ellenőrizni fogjuk mondta Masen de lefogadom, hogy a kocsi nincs ott, Mr. Trenton.
EnglishYes, yes, we are definitely going to check all of the language versions, Mrs Pack.
Igen, természetesen, Pack asszony, minden nyelvi változatot ellenőrizni fogunk.
EnglishThe system said: %2.Please check the URL or contact your system administrator.
A hibaüzenet: %2.Javítsa ki a címet vagy kérjen segítséget a rendszergazdától.
EnglishBullet flight, take spacing and check your lights, Povik radioed to his wingman.
Bullet kötelék, térközt növelni, fényeket kikapcsolni rádiózta Povik a szárnyának".
EnglishAnd, um, could you, like, check the oil and all that other junk under the hood?
És, ellenőrizné, az olajszintet, és minden egyéb bigyót a motorháztető alatt?
EnglishThis health check is not a fundamental reform of the common agricultural policy.
Ez az állapotértékelés nem jelenti a közös agrárpolitika alapvető reformját.
EnglishWe will undoubtedly return to this subject when we deal with the Health Check.
Erre a kérdésre kétségtelenül vissza fogunk térni a állapotfelmérés tárgyalásakor.
EnglishMr van der Stoep, all these remarks will be in our record, so you can check them.
Van der Stoep úr, minden megjegyzés szerepelni fog a jegyzőkönyvben, ellenőrizheti.
EnglishCheck by shaking 20 ml of 1-butanol with 5 ml of a 15 % potassium-iodide solution.
Ezt 20 ml 1-butanol rázásával 5 ml 15%-os nátrium-jodid oldattal ellenőrizni kell.
EnglishUnfortunately I had no authorisation to check this kind of information for myself.
Sajnos, nem volt felhatalmazásom arra, hogy ezt az információt magam ellenőrizzem.
EnglishThey wonder if he's been doing a little fiddling and salting away - so they check up.
Kíváncsiak, nincs-e valami susmus a dologban, ezért utánanéznek egynek s másnak.
EnglishCheck this option if you want to run the application with a different user id.
Jelölje be ezt az opciót, ha más felhasználó nevében szeretné futtatni a programot.
EnglishCheck this option if you want to run the application with a different priority.
Kapcsolja be ezt a beállítást, ha az alkalmazást más prioritással szeretné futtatni.
EnglishFire light has gone out, Ormack confirmed, then began a check of the fuel panel.
- A tűzjelző kialudt - erősítette meg Ormack, miután megnézte a készüléket.