EN

class {noun}

volume_up
...that you can create a new class with New Class from the Project menu?
...új osztály létrehozásához a "Projekt" menü "Új osztály" menüpontjára kell kattintani?
There is no first class and no second class, no old Member States and no new Member States.
Nincs első osztály és másodosztály, nincsenek régi tagállamok és új tagállamok.
Instead of using business class tickets, we can use economy class in order to make savings.
Takarékoskodhatunk azzal is, ha business osztály helyett a turistaosztályon utazunk.
class
volume_up
óra {noun} (tanóra)
The class is not a required one, and we started with eleven students.
Ez az óra nem kötelező, mindössze tizenegy hallgatóval kezdtünk.
- 0 72 % of the load totalized at maximum flowrate in one hour for Class 2.
- a legnagyobb tömegáramon egy óra alatt összegezett teher 0,2%-a a 2. pontossági osztály esetében.
Now this was a discussion class and we were having a discussion.
Ez egy szóbeli óra volt, és mi beszélgettünk.
class (also: year)
You are the graduating class of this third week of August.
Önök a végzős évfolyam augusztus harmadik hetében.
Nevem Greg Sommers, 93-as évfolyam.
I will not graduate with honors, though I'm somewhere in the top half of my class.
Nem jeles eredménnyel, kitüntetéssel fejezem be az egyetemet, bár az évfolyam jobbik feléhez tartozom.
class (also: cast, description, ilk, kind)
This boomslang stuff is the kind of thing they experiment with in high-class laboratories.
Ez a méreg éppen az a fajta, amellyel jó nevű laboratóriumokban szívesen kísérleteznek.
The kind of wealth we're dealing with is extremely class-conscious.
Az a fajta gazdagság, amivel most dolgunk lesz, rendkívül erős osztálytudattal párosul.
We will see the further evolution of this kind of business-class morality.
Látni fogjuk a további evolúcióját az ilyen fajta első osztályú erkölcsiségnek.
class (also: year)
The gentry class had been fine-tuning its tone of command for twenty millennia.
Az arisztokrata osztály a húszezer év alatt tökéletesítette és kifinomította a parancsosztogatás módozatait.
These are members of my graduating class, 1986.
Az 1986-os év végzős hallgatói közt vagyok.
Very sharp kid, made first-class three years out of his A-school.
Vág az esze, mint a borotva, három év alatt lett első osztályú.
There would be only one social class - the working class.
Egyetlen társadalmi osztály lesz csak a munkások osztálya.
But then where it says "low social class," that's unskilled manual occupations.
Ahol az van kiírva, hogy "alacsony társadalmi osztály", az a segédmunkás foglalkozásnak felel meg.
Despite the official Ruellian ethos, the remaining three social classes seemed nearly invisible at the party.
Tradíciók ide vagy oda, a másik három társadalmi osztály képviselőit alig lehetett észrevenni a fogadáson.
After that class, alone in her office, Helen read that answer to her questionnaire.
Helen az előadás után, szobája magányában bukkant rá erre a válaszra.
He hadn't worked that particular class of crime very often--- it was mainly a violation for local cops--- and not enough, he supposed, to understand its practitioners.
A folyamatot Reilly nem ismerte a bűncselekmény kategória az állami rendőrségre tartozott , és a művelőiről sem sokat tudott, de a tekintetük gyakran elborzasztotta.
Első korosztály, háromtól ötéves korig.

Context sentences for "class" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
EnglishFirst-class work by the Commission - I warmly congratulate you and Mr Uusitalo.
Első osztályú munka a Bizottság részéről - gratulálok Önnek és Uusilo úrnak is!
EnglishAll the class-instincts which he believed himself not to possess rose in revolt.
Osztályöntudata, mely meggyőződése szerint hiányzott belőle, lázadozva ágaskodott.
EnglishWe now have one hundred twelve fully functional Victory-class Star Destroyers.
Százhúsz tökéletesen felszerelt, Victory osztályú csillagrombolóval rendelkezünk.
EnglishThe ticket they provided him was tourist, but Ryan upgraded 'it to first class.
Turistaosztályra vettek neki jegyet, de Ryan rögtön kicserélte első osztályra.
EnglishMarjorie was a first-class cook and the way to her heart lay through her cooking.
Marjorie elsőrangú szakácsnő volt, és szívéhez a főztjén keresztül vezetett az út.
EnglishRavelston persuaded himself that he was fond of pubs, especially low-class pubs.
Ravelston meggyőzte önmagát, hogy kedveli a kocsmákat, különösen a rossz kocsmákat.
EnglishBy -- by taking this class, I'm -- I'm trying to get in touch with -- My breasts?
Az...azzal hogy erre az órára járok, csak...csak próbálok kapcsolatot teremteni...
EnglishWhoever had stolen the cards must have been afraid the class would be searched.
Bárki lopta is el a kártyákat, számított rá, hogy megmotozhatják az osztályt.
EnglishAs things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.
A dolgok mai állása szerint másod- vagy harmadrendű polgároknak érezhetik magukat.
EnglishThis is a class war from above, which we at least do not want to be part of.
Ez egy felülről jövő osztályharc, amelyben mi legalábbis nem akarunk részt venni.
EnglishHugo Chavez did not invent the disaffected middle and lower class of Venezuela.
Nem Hugo Chavez fedezte fel az elhidegült venezuelai közép és alsó osztályt.
EnglishWait a minute, I can spend the whole year in a class taught by the lunch lady?
Várj egy percet, az egész évet egy olyan osztályban töltöm, akit a szakácsnő tanít?
EnglishThis represents an imposition of the will of the political class upon the citizens.
Nem más ez, mint hogy a politikai elit saját akaratát kényszeríti rá a polgárokra.
EnglishThey basically enshrined the second-class status of women in the civil code.
Gyakorlatilag szentesítve volt a nők másodrangú státusza a polgári törvénykönyvbe.
EnglishFifty modern fighter-class aircraft, mainly for air-to-air combat, not air-to-ground.
Ötven modern vadászosztályú repülőgép, légi és nem levegő-föld harcra kihegyezve.
EnglishWe see that the story is about the class struggleand, of course, serious, after all.
Mi inkább arra hajlunk, hogy a történetben az osztályharcot tekintsük komoran.
EnglishIt was a smallish rising firm and took every class of publicity it could get.
Apró, de feltörekvő cég lévén a világon minden reklámtevékenységet elvállalt.
EnglishYoud get a middle-class, middle-aged jurythe crown counsel would see to that.
Maga középkorú, középosztálybeli esküdtek elé kerülne, a közvádló gondoskodna róla.
EnglishThey were just not listening to the class while the girls sat there very nicely.
Hát egyszerűen nem figyeltek órán, míg a lányok szépen figyelmesen ültek.