EN

close {adjective}

volume_up
They won't pass all that close to the Patriarchy, but that's too close.
A Patriarchátushoz nem mennek különösebben közel, de az is túl közel van.
Dont stand so close - no, closer, so you can hear me, Shand, but not too close.
Ne állj ilyen közel nem, ennél azért közelebb, mert nem hallasz, Gyömbér, de ne túl közel.
They get close enough to kill us, we'll be close enough to kill them.
Ha elég közel lesznek, hogy megöljenek, mi is elég közel leszünk, hogy megöljük őket.
Everything must be done in close collaboration with the Italian authorities.
Mindent az olasz hatóságokkal való szoros együttműködésben kell végrehajtani.
The Tusken Raiders have a very close relationship with their banthas, Luke said.
A taszkenek igen szoros kapcsolatban állnak a bantháikkal folytatta Luke.
The Commission wants to be in close contact with you, with Parliament.
A Bizottság szoros kapcsolatban kíván maradni Önökkel, a Parlamenttel.
close (also: tautly, tightly)
He has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
Ésszerű jelentést dolgozott ki, az árnyék-előadókkal szorosan együttműködve.
They must bear a close relationship to the practices in force in other modes of transport.
Az egyéb szállítási módok jelenlegi gyakorlatához is szorosan kell kapcsolódniuk.
There her hair, cleaving close to the scalp and parted in the middle.
Ott volt a Szűzanya középen elválasztott haja, amely szorosan tapadt a koponyához.
This is not a way to decide close to the citizens or the Members of Parliament.
Ez nem a polgárokhoz vagy a parlamenti képviselőkhöz közeli döntéshozatali mód.
On Panucopia, he at first mistook herds of grazers for rats close at hand.
A Panucopián például közeli patkányfalkának nézte a távolban legelésző gigantilopokat.
They are close friends--thrown together constantly by their way of life.
Közeli barátságban vannak, az életmódjuk gyakran összehozza őket.
He boarded the warm, close, and always frightening jet plane.
Fölszállt a zárt, meleg és mindig félelmetes sugárhajtású gépre.
The Council, meeting behind closed doors, is unable to adopt a common position.
A zárt ajtók mögött ülésező Tanács képtelen közös álláspontot elfogadni.
In the closed room those present heard raindrops blown before the wind.
A zárt helyiségben tartózkodók mind hallották a szélhajtotta esőcseppek zaját.
close (also: closed, shut)
He had dark glasses on, but I could just see through them to his closed eyes.
Napszemüveget viselt, de keresztülláttam rajta; láttam a csukott szemét.
You can come out now, Charmaine said to the closed bedroom door.
Kijöhetsz szólt Charmaine a csukott hálószobaajtónak.
Her eyes roved maniacally behind her closed lids, taking in this burgeoning province.
A lány csukott pillái mögött mániákusan pásztázta a birtokba veendő birodalmat.
It makes the sound of wings flapping in this close space, and then laughter.
Szárnyak csattogását hallatja a szűk szobában, aztán kacag.
He wore close-fitting garments of brown stuff, with insignia of rank.
Rangjelzésekkel díszített szűk, testhez simuló, barna színű ruhát viselt.
It was dark and crowded in the close passage of the drill-tree root.
A furdancsfa gyökerei közt sötétség uralkodott, és szűk volt a hely.
Twelve miles from Ipswich, in a dense forest and close to the shore, was Bentwaters.
Ipswichtől tizenkét mérföldre, sűrű erdőben és közel a parthoz van Bentwaters.
Beyond that it depends on how close you get and how dense it is.
Azon kívül attól is függ, hogy milyen közel kerülünk hozzá, és hogy milyen sűrű.
He drew his thick gray eyebrows close together and fingered the side of his weatherbeaten nose.
Összevonta sűrű, szürke szemöldökét, és megvakarta viharvert orrát.
Változtasson irányt egy alapos, műszeres letapogatáshoz!
Mr Kallas, it will be up to the Commission to exercise close scrutiny.
A Bizottságnak kell ehhez alapos ellenőrzést gyakorolnia.
It is, however, also essential to pay close attention to safety measures.
Ugyancsak igen fontos azonban, hogy alapos figyelmet szenteljünk a biztonsági intézkedéseknek.
És ez elég pontos kifejezés.
We do not know her exact height but we can guess that it was close to five feet eleven inches.
Pontos magasságát nem ismerjük, csak találgathatjuk, hogy megközelítette a százhetvennyolc centimétert.
His wife was close behind, not touching him but instantly inspecting the room and describing it under her breath.
Szorosan mögötte jött a felesége, aki nem irányította a férfit, inkább körülnézett, és suttogó hangon pontos leírást adott a helyiségről.
The air seemed fragrant with her salted skin, and close and hot and sweet.
A levegő a nő sós bőrétől illatozott fülledt, meleg és édes volt.
Zajos volt, és fülledt.
The air was close and dusty, and there was the pervading odour of mutton simmering in olive oil and pungent spices.
A levegő fülledt volt, és poros, telve az olívaolajban, csípős fűszerekkel megsütött ürühús átható illatával.
You're mighty close about this affair, Mr. Holmes.
Ön nagyon zárkózott, Mr. Holmes.
There was a closed, stubborn look on her face.
Szemét lehunyta, arcán zárkózott, csökönyös kifejezés ült.
Then he had closed himself off; he wanted to hear no more.
Aztán magába zárkózott, és már nem akart többet hallani.
And it was easy to drown out the thoughts of mortals close at hand.
Nem esett nehezére elfojtani a közelben tartózkodó emberek gondolatait.
But the men in this ceremonial room were not yet close enough to death to think in such terms.
A díszteremben tartózkodó férfiak azonban még nem voltak eléggé megroggyanva ahhoz, hogy ilyen kérdéseken morfondírozzanak.
An unidentified source close to the scene had tipped the police as to the identity of Mr.
A helyszín közelében tartózkodó meg nem nevezett forrás segített a rendőröknek azonosítani Mr.
close
Donny Ray's door is closed, and there's a NO SMOKING sign on it.
Donny Ray ajtaja be van csukva, TILOS A DOHÁNYZÁS felirat díszeleg rajta.
The sign on the stake outside St Thomas More grade school said CLOSED, NO TRESPASSING, PROPERTY OF F AND S REALTY.
Thomas More Általános Iskola kapuja fölött elhelyezett táblán a következő felirat állt: ZÁRVA, TILOS AZ ÁTJÁRÁS.
The trail began to turn upward again and to narrow as the great forest trees and heavy underbrush closed in like solid walls.
Az ösvény ismét fölfelé kapaszkodott és elkeskenyedett, mellette tömör falként álltak a faóriások a sűrű aljnövényzetben.
Allanon closed his brief explanation by promising to see that the youth got safely past the first guard line that had been posted at the base of these slopes.
A tömör eligazítás befejezéseként Allanon megígérte, hogy átsegíti a völgy lábánál fölállított első őrláncon.
It had an opening where a gate had once been, and when I came closer, I saw that the enclosed area, too, was filled with poison ivy, dead leaves, and thorny bushes.
Volt egy nyílás, ahol hajdan kapu állt, és amikor közelebb értem, láttam, hogy a bekerített területet is megtöltötte a vadrepkény, a száraz avar és a sok tüskés bokor.
I suppose he promised you money, because you needed it to pay off gambling debts and your mother is close.
Felteszem, pénzt ígért magának, mert pénzre volt szüksége kártyaadósságai kifizetésére, és az anyja szűkmarkú.

Context sentences for "close" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe was heavy and soft, his jowls blurred with fat, his eyes small and set close.
Avalloch kövér és puha volt, lógott a tokája, két apró szeme közel ült egymáshoz.
EnglishApart from its gargantuan size, it was close in appearance to a commonplace moth.
Gigászi méretétől eltekintve többé-kevésbé olyan volt, mint egy közönséges moly.
EnglishIt is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
Úgy tűnik, mintha a Bizottság mindenáron meg akarta volna kötni a megállapodást.
EnglishI let my eyes close, forsaking all the dancing flames that besprinkled the gloom.
Behunytam a szememet, kirekesztve magamat a táncoló gyertyalángok fényözönéből.
EnglishThis is not a way to decide close to the citizens or the Members of Parliament.
Ez nem a polgárokhoz vagy a parlamenti képviselőkhöz közeli döntéshozatali mód.
EnglishShe had edged the Eilean Mor in close so that we could have a good look at it.
Olyan közel araszolt a réshez az Eilean Mor-ral, hogy alaposan meg tudjuk nézni.
EnglishThe flood of excitement she felt at being close to him suddenly drained from her.
Izgalma, amely idáig fűtötte, hirtelen ellobbant, és ő kiürült a kétségbeeséstől.
EnglishFor many, the issue of wine is as close to a cultural issue as language itself.
Sokak számára a bor éppoly közel áll a kulturális kérdéshez, mint maga a nyelv.
EnglishLook, if the Girls were that close to ruined, there wasn't much they could do.
Nézd, ha a lányok ennyire a kipusztulás szélén álltak, akkor nem sokat tehettek.
EnglishThe picture was on the cover of Life, and came close to winning a Pulitzer Prize.
A kép a Life magazin címlapjára került, és kis híján megkapta a Pulitzer-díjat.
EnglishOn the other hand, many small farms in disadvantaged regions are having to close.
Más részről a hátrányos helyzetű régiókban számos kis gazdaságot be kell zárni.
EnglishThat'll tell us if they're human-and even if they aren't, they're close enough.
Az majd eldönti, hogy emberek-e... de még ha nem is azok, elég közel vannak hozzá.
EnglishHe'll probably hold off on any kind of confrontation if he thinks he's that close.
Szerintem amíg ilyen közel áll a győzelemhez, nem próbálkozik semmi ostobasággal.
EnglishTrull and Rhulad came close with their own gear and all was bound to the rope.
Trull és Rhuland is odamentek a saját holmijukkal, s az is a kötél végére került.
EnglishKarpov knew that Marchenko had a villa close to Peredelkino, not far from his own.
Tudta, hogy Marcsenko villája Peregyelkino közelében van, nem messze az övétől.
EnglishVictor sat on a stool beside the tank, leaned forward, his face close to hers.
Victor egy széken ült a tartály mellett, és egészen közel hajolt Erika arcához.
EnglishClose my eyes and put the coin in my mouth that you'll find under the pillow.
Csukd le a szemem, és tedd a nyelvemre azt a pénzt, amit a párnám alatt találsz.
EnglishMerely close this contact, engage this arm, throw in this togglethen you daze.
Csupán zárom a kört, bekötöm ezt a kart, kihúzom ezt a pecket... és te elkábulsz.
EnglishI got close enough to him one time to discover that he made music on that pipe.
Egy alkalommal olyan közel kerültem hozzá, hogy meghallottam, amint a pipán zenél.
EnglishShe snuggled close, feeling the warmth of his hand now, lying idly on her breast.
A férfihoz simult, élvezte kezének melegét, ahogy ernyedten pihen az ő mellén.