"come here!" translation into Hungarian

EN

"come here!" in Hungarian

EN

come here! {interjection}

volume_up
come here!
'Sparhawk,' the little girl called sharply, 'come here.'
Sparhawk, gyere ide! hallatszott Furulya éles kiáltása.
'Come here, little sister,' Sephrenia crooned to the fairy, extending one hand.
Gyere ide, kicsi nővér hívta Sephrenia a tündért, és kinyújtotta felé a kezét.
Come here, David, he said, appealing to me kindly in the same hoarse whisper.
Gyere ide, David! mondta kedvesen, de ugyanolyan reszelős suttogással.

Similar translations for "come here!" in Hungarian

to come verb
here adverb
Hungarian

Context sentences for "come here!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI can fully understand that you did not wish to come here with a negative report.
Teljesen megértem, hogy nem akartak idejönni egy negatív kicsengésű jelentéssel.
EnglishHe thought back to the age when he had come here in pilgrimage and in procession.
Visszagondolt azokra az időkre, amikor mindig ide tért meg vándorlásait követően.
EnglishNice people come here, and quite a lot of racing gentlemen--for Ascot and Newbury.
Nagyon kedves emberek járnak ide, és sok úr a lóversenyekre, Ascotba, Newburybe.
EnglishWe have hundreds of people displaced from their normal places of work to come here.
Emberek százait kell áthelyezni a normál munkahelyükről azért, hogy idejöjjünk.
EnglishHe wouldn't have come straight down here--gone straight to the station, I mean.
Az ugye nem valószínű, hogy egyenesen ide indult... úgy értem, az állomásra?
EnglishBut how in the name of wonder did you come here, and what have you been doing?
De mondja már, hogy az ördögbe került ide, és tulajdonképpen mit csinált itt?
EnglishThey seem to have a plan in mind; they are refusing to come here, at any rate.
Ügy fest, tervelnek valamit, ide legalábbis nem hajlandók eljönni semmi áron.
EnglishThat means she takes the credit and then makes us come out here and do all the work.
Azt jelenti, hogy idehoz bennünket, mi csinálunk mindent, és ő aratja le a babért.
EnglishI'll go to my office, wait an hour, and come back in here and do this again.
Visszamegyek az irodámba, várok egy órát, visszajövök, és újra elmondom a magamét.
EnglishYou come in here, like, you know We're not in a motel room, you know, Denny?
Bejössz ide, mint egy, mit tudom én Nem a motelszobában vagyunk, tudod, Denny?
EnglishHe thought you'd hired a psychic to come back here and investigate your background.'
Fölfogadtál, mint médiumot, hogy jöjjek ide vissza, és nézzek utána a hátterednek.
EnglishTell me, Humfries, how do all these old dears manage to come and stay here?
Mondja, Humfries, hogy telik ezeknek a kisöregeknek arra, hogy itt szálljanak meg?
EnglishIt only takes three and a half hours to come here by a good train, Poirot pointed out.
Egy jóravaló vonat három és fél óra alatt lehozza ide az embert közölte Poirot.
EnglishAh, you do not ask Mitzi to come in here with the others, do you, you stiff policeman ?
Ach, maga nem kéri Mitzit, hogy jöjjön ide a többiekkel, igaz, szívtelen rendőr?
English'Here they come,' one of the other cut-throats said without any particular excitement.
Itt jönnek jelentette be az egyik fegyveres minden különösebb izgatottság nélkül.
EnglishSo, in coming back here, I come with an immense sense of gratitude to all of you.
Tehát valamennyiük iránt mérhetetlen hálával a szívemben térek ide vissza.
EnglishWe're like you, we come here before we was dead, by some chance or accident.
Mi is úgy vagyunk, mint maguk, véletlenül vetődtünk ide még a halálunk előtt.
EnglishSay that they are not your people, say that you did not come here searching for them.
Mondd, hogy nem a te néped, mondd, hogy nem azért jöttél, hogy őket megtaláld.
EnglishAnd if you come here and take a look at something, I'll show you what the problem is.
És ha idejön és hajlandó egy kicsit is figyelni, akkor megmutatom, mi a bibi.
EnglishIt was about the late Sir Charles Baskerville that I have come here to see you.
Jó, hogy említi a boldogult Sir Charles Baskerville nevét, ugyanis éppen miatta jöttem.