"compliance" translation into Hungarian

EN

"compliance" in Hungarian

EN compliance
volume_up
{noun}

I very much regret that the Commission has not proposed a policy of penalties for non-compliance.
Nagyon sajnálom, hogy a Bizottság nem javasolt valamilyen politikát a nem teljesítés esetén alkalmazandó szankciókra.
Against this background, rules are needed for the financing process, together with sanctions for non-compliance.
Ilyen feltételek mellett finanszírozási szabályokra van szükség, a teljesítés elmulasztása esetén pedig szankciókra.
It should deliver not merely political commitments but binding agreements and sanctions for non-compliance.
A csúcstalálkozónak nem csupán politikai kötelezettségvállalásokat, hanem kötelező erejű megállapodásokat és a teljesítés elmulasztására vonatkozó szankciókat kell eredményeznie.

Synonyms (English) for "compliance":

compliance

Context sentences for "compliance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is an area where we should be tough in demanding compliance with our bans.
Szigorúan követelnünk kell az általunk bevezetett tilalom tiszteletben tartását.
EnglishAttention must be paid to ensuring compliance with existing transport regulations.
Biztosítani kell továbbá a meglévő szállítási rendeleteknek való megfelelést is.
EnglishMember States' compliance with Community law must therefore be strictly monitored.
A tagállamok közösségi jognak való megfelelését ezért szigorúan figyelni kell.
English(c) compliance in each particular case with the provisions of this Directive;
c) minden egyes konkrét esetben az irányelv rendelkezéseinek való megfelelés;
EnglishThis is fully in compliance with the complex nature of the problem of obesity.
Ez teljes mértékben összhangban áll az elhízás problémája komplex jellegével.
EnglishCross-compliance and how it is implemented at Member State level are crucial.
A kölcsönös megfeleltetés és tagállami szintű végrehajtásának módja döntő fontosságú.
EnglishCompliance with the directive, currently some 40%, is still much too low.
Az irányelv betartása, amely jelenleg 40% körüli, még mindig kevéssé elterjedt.
EnglishBut several aspects fall short of full compliance with the Treaty of Lisbon.
Számos vonatkozása azonban nem felel meg teljes mértékben a Lisszaboni Szerződésnek.
EnglishCommunity vessels are fishing in compliance with our international agreements.
A közösségi hajók a nemzetközi megállapodásainkkal összhangban halásznak.
EnglishSuch approval shall be subject to compliance with the following requirements:
Az ilyen engedély a következő követelményeknek való megfeleléstől függ:
EnglishThe Elder Gods, however, demand absolute compliance with their whims.
Az ősi istenek azonban feltétel nélküli engedelmességet követelnek meg híveiktől.
EnglishThe way in which the cross-compliance system is implemented in Member States is different.
A kölcsönös megfeleltetési rendszer tagállami végrehajtásának módja különböző.
EnglishTheir treatment must be brought into compliance with international law.
Gondoskodnunk kell róla, hogy a velük való bánásmód megfeleljen a nemzetközi jognak.
EnglishWe realise that another framework of compliance with international law is needed.
Felismerjük, hogy a nemzetközi jognak való megfelelés terén más keretrendszerre van szükség.
EnglishThat is, to monitor the Member States' compliance with EU legislation.
Neki kell ellenőriznie, hogy a tagállamok eleget tesznek-e az uniós jogszabályoknak.
EnglishIn any case, how would compliance with such a regulation be monitored?
Egyébként pedig hogyan lehetne egyáltalán ellenőrizni az ilyen szabályok betartását?
EnglishFor the EU, it will also serve to guarantee compliance with Community legislation.
Az EU számára garanciaként is fog szolgálni a közösségi jogszabályok betartása tekintetében.
EnglishCompliance with international law must be a priority for all the parties involved.
A nemzetközi jognak való megfelelésnek valamennyi résztvevő számára prioritásnak kell lennie.
EnglishOne very important piece of the puzzle is missing, and that is compliance.
A kirakós egy nagyon fontos darabkája hiányzik, ez pedig a megfelelés.
EnglishCompliance with the rule of law is the first, fundamental requirement for democracy.
A demokrácia első, alapvető követelménye a jogállamiság teljesítése.