"conditional" translation into Hungarian

EN

"conditional" in Hungarian

EN conditional
volume_up
{adjective}

conditional (also: contingent, qualified)
Specifies if conditional formatting is dependent on a cell value or a formula.
Megadja, hogy a feltételes formázás függjön-e egy cellaértéktől vagy képlettől.
Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions.
A feltételes formázás segítségével bizonyos feltételektől függő formátumstílusokat lehet megadni.
However, conditional approval shall not exceed a total of six months.
A feltételes engedély teljes időtartama azonban nem haladhatja meg a hat hónapot.

Context sentences for "conditional" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'We find your conditional willingness to participate disappointing.'
- Éppen ezért nagy csalódás számunkra, hogy feltételül szabta az ellenőrzésüket.
EnglishMy 'yes' to the amendment to the Parliamentary budget is conditional.
A parlamenti költségvetés módosítására adott "igen” szavazatom feltételhez kötött.
EnglishOur policy towards Cuba must remain conditional on genuine changes there.
Kubával kapcsolatos politikánkat továbbra is a valódi változásoktól kell függővé tenni.
EnglishThe US has made the implementation of the update conditional upon implementation on 1 January.
Az Egyesült Államok a január 1-jei bevezetéstől tette függővé a frissítés bevezetését.
EnglishOn the contrary, we must make our supply conditional on respect for human rights.
Éppen ellenkezőleg, a források beszerzését az emberi jogok tiszteletben tartásától kell függővé tenni.
EnglishIn addition, it must be conditional on these companies genuinely focusing on innovation.
Továbbá attól kell függővé tennünk, hogy e vállalatok valóban az innovációra összpontosítsanak.
EnglishOur money must be conditional upon very specific reforms in this society.
Az általunk adott pénzt a burmai társadalomban megvalósuló specifikus reformoktól kell függővé tenni.
EnglishI believe there is an urgent need to make these funds conditional.
Úgy vélem, halaszthatatlanul szükség van arra, hogy ezeket a pénzeszközöket feltételekhez kössük.
EnglishThis support is conditional on transparency and clarity.
Ennek a támogatásnak előfeltétele az átláthatóság és az egyértelműség.
EnglishAlso, target countries are not always too receptive towards the conditional nature of EU assistance.
Ezen kívül a célországok nem mindig fogadják szívesen, hogy az EU-támogatás feltételekhez kötött.
EnglishWe expect that further decisions will be conditional on an exhaustive and independent investigation.
Elvárjuk, hogy a további döntések egy minden részletre kiterjedő és független vizsgálattól függjenek.
EnglishDevelopment aid must not be conditional on the implementation of Economic Partnership Agreements.
A fejlesztési segélyeket nem lehet a gazdasági partnerségi megállapodások végrehajtásától függővé tenni.
EnglishThis support is conditional on the evaluation of the use of this allowance, as called for in the Maňka report.
Ez a támogatás a juttatás felhasználásának alakulásától függ, amint arra a Maňka-jelentés felszólít.
EnglishThe accession of a new State is conditional on strict compliance with the criteria of the Schengen Agreement.
Egy új állam csatlakozásának feltétele mindig a schengeni megállapodás kritériumainak való megfelelés.
EnglishI have already pointed out once that my 'Yes' to the amendment of the parliamentary budget is a conditional one.
Egyszer már rámutattam, hogy a Parlament költségvetésének módosítására csak feltételesen mondok igent.
EnglishOur acceptance, as I am sure you will understand, is conditional upon your recognition of other people's rights.
Megértésünknek természetesen elengedhetetlen feltétele, hogy a többi érintett nép érdekei se sérüljenek.
EnglishSo were mine, said Vanye, conditional.
Erij kegyetlen tekintettel nézett rá, mint annak idején az apja.
EnglishBut it is conditional, and you know the condition.
De csak feltételesen, és a feltételt már ismeritek.
EnglishIt is conditional.
Igen egyértelmű, hogy támogatásunk feltételekhez kötött.
EnglishWe want balance, and we want cooperation to be conditional on progress in the process of democratisation of the country.
Egyensúlyt akarunk, és olyan együttműködést, amely az ország demokratizálódásának fejlődésétől függ.