EN conduct
volume_up
{noun}

Conduct unbecoming to an officer and gentleman.
Tiszthez és úriemberhez méltatlan magatartás.
Thirdly, we also laid down that punishability would presuppose unlawful conduct.
Harmadszor azt is megállapítottuk, hogy a büntethetőségnek legyen előfeltétele a jogellenes magatartás.
I also believe that action needs to be taken against such conduct.
Úgy vélem továbbá, hogy az ilyen magatartás ellen fel kell lépni.
conduct (also: address, air, attitude, bearing)
It is shameful conduct on a day of such happiness!”
- Micsoda szégyenletes viselkedés ez egy ilyen örömteli napon?
That would be incorrect conduct, Madouc pointed out.
- Ez helytelen viselkedés lenne - mutatott rá Madouc.
Or the conduct of the spirit in front of them.
Bár az a viselkedés is, amit a démon tanúsított irántuk.
conduct (also: behavior, behaviour, morals)
conduct

Context sentences for "conduct" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe code of conduct has been very effective in preventing all kinds of abuse.
Az ügyviteli szabályzat nagyon hatékony volt mindenféle visszaélés megelőzésében.
EnglishThe solution, however, will definitely not be some specific European code of conduct.
A megoldás ugyanakkor biztosan nem valamiféle különös európai magatartási kódex.
EnglishThe Code of Conduct is not the strongest instrument we have at our disposal.
Az ügyviteli szabályzat nem a legerőteljesebb eszköz, ami a rendelkezésünkre áll.
EnglishIn addition, all lobbyists will thereby commit to observing a code of conduct.
Ezáltal valamennyi lobbista elkötelezi magát a magatartási kódex betartása mellett.
EnglishOther Member States have embarked upon codes of conduct and have done it quite easily.
Más tagállamok elindítottak eljárási szabályzatot, és ezt elég könnyedén tették.
EnglishBurma - conduct of elections and the release of opposition leader Aung San Suu Kyi
Burma - választások tartása és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátása
EnglishI do not think this is the right way to conduct discussions in the House.
Nem hiszem, hogy ez lenne a helyes módja a viták lefolytatásának ebben a Házban.
EnglishBut at least we managed to conduct the discussions in a very civilised manner.
De legalább sikerült a tárgyalásokat nagyon civilizált módon lefolytatnunk.
EnglishIndeed, it is becoming increasingly difficult to conduct such a policy in Belarus.
Sőt egyre nehezebbé válik az ilyen politika folytatása Fehéroroszországban.
EnglishFor once you must conduct yourself with dignity, and ride properly with Her Majesty.
Most az egyszer viselkedj rendesen, hiszen őfelségével, a királynéval fogsz utazni.
EnglishThe Commission will therefore not be held back by the conduct of the social partners.
A Bizottságot ezért nem fogja visszatartani a szociális partnerek magatartása.
EnglishThe EU must also commission specialised research institutions to conduct it.
Ennek lefolytatásával halászatra szakosodott kutatóintézeteket kell megbízni.
EnglishI am not sure whether it is sensible to conduct debates without the Council.
Nem vagyok biztos abban, hogy ésszerű-e vitákat lefolytatni a Tanács nélkül.
English'I am here from Army Command to conduct an unannounced readiness inspection.
- A hadtestparancsnokságról jöttem, hogy ellenőrizzem az ezred készültségét.
EnglishI agree with Mrs McGuinness regarding the operation of codes of conduct.
Egyetértek McGuinness asszonnyal a magatartási szabályzat alkalmazását illetően.
English'Let us get back to the culpable conduct of Dr Sheppard,' said Poirot drily.
- Térjünk vissza doktor Sheppard menthetetlen viselkedésére - mondta Poirot szárazon.
EnglishAnd this guy was telling the President how to conduct affairs of state.
És egy ilyen tahó akarja megmondani az elnöknek, hogyan intézze az állam ügyeit!
EnglishI do not approve of the conduct of the Brazilian Government in the Cesare Battisti case.
Nem tartom helyesnek azt, ahogy a brazil kormány a Cesare Battisti-ügyben eljárt.
EnglishI think that we have conducted and we are continuing to conduct a wise policy.
Úgy vélem, bölcs politikát folytattunk és a jövőben is így teszünk majd.
English'I'd have preferred your assistance,' Proctor said, 'but I can conduct the search myself.
Szerettem volna, ha segít nekem - mondta Proctor -, de egyedül is megtalálom őket.