EN conflicting
volume_up
{adjective}

conflicting (also: contradictory, inconsistent, cross)
Citizens are flooded with conflicting information and misinterpretations in the press on a daily basis.
Nap mint nap ellentmondó és félremagyarázott információkat és híreket olvashatnak a sajtóban.
Conflicting reports exist as to what really happened in the camp on the outskirts of the city of Laâyoune.
Egymásnak ellentmondó hírek érkeznek arról, hogy mi történt a Laâyoune külvárosában felállított táborban.
Today we heard many conflicting assessments and perhaps also some accusations over previous mistakes.
Ma számos ellentmondó értékelést és talán néhány, a korábbi hibákat érintő vádaskodást hallhattunk.
But for the first time he seemed torn by conflicting desires.
Most először tapasztalta, hogy az ifjút ellentétes érzések gyötrik.
You're capable of holding conflicting viewpoints joyously when you can see them.
Tulajdonképpen - képviselhetünk ellentétes nézőpontokat örömmel, amikor látjuk őket.
There are two conflicting positions: one of the parties is lying.
Két ellentétes álláspont van: az egyik fél hazudik.
conflicting
Conflicting reports exist as to what really happened in the camp on the outskirts of the city of Laâyoune.
Egymásnak ellentmondó hírek érkeznek arról, hogy mi történt a Laâyoune külvárosában felállított táborban.
A fragmented approach repeatedly leads to conflicting measures, conflicts and inconsistencies.
Az elkülönítő szemlélet újra és újra egymásnak ellentmondó intézkedésekhez, konfliktusokhoz és következetlenségekhez vezet.
As public and private interests no longer clash, the European Commission is faced with conflicting demands.
Viszont - miután a közszolgálati és magánérdekek már nem ütköznek - az Európai Bizottság egymásnak ellentmondó elvárásokkal kerül szembe.
conflicting (also: contrary, inverse, opposing, opposite)

Context sentences for "conflicting" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOf course the issue of the risk of conflicting jurisprudence has to be analysed.
Természetesen elemezni kell azt a veszélyt, hogy a joggyakorlatok ütközhetnek egymással.
EnglishThis means that we also need to find solutions for conflicting interests.
Ez azt jelenti, hogy az ütköző érdekekre is meg kell találnunk a megoldást.
EnglishMember States often have very conflicting and differing aspirations.
A tagállamoknak gyakran egymással ütköző és nagyon különböző törekvései vannak.
EnglishHe had conflicting theories about the attack and needed time to think.
- Több feltevése volt a támadás okáról, és időre volt szüksége, hogy döntsön;
EnglishThis makes that neighbourhood an area of conflicting interests and rivalry.
Ezáltal azonban ez a terület ütköző érdekek és rivalizálás terévé válik.
EnglishThese two groups have conflicting ideologies and must vote accordingly.
E két csoport egymással ütköző ideológiát képvisel, és ennek megfelelően kell szavaznia.
EnglishSo your prototype nano- critters are confused with conflicting programming.
Szóval a maga gépecskéit összezavarta az ellentmondásos programozás.
EnglishFor men, shame is not a bunch of competing, conflicting expectations.
A férfiak számára a szégyen nem egy köteg konfliktusokkal és versengéssel teli elvárás.
EnglishAll in all, these reports are a mass of conflicting statements.
Mindent egybevetve ezek a jelentések ellentmondásos állítások halmazai.
EnglishThe little low moons made a tangle of conflicting shadows among them.
Az alacsonyan járó holdak kusza árnyhalmazt pingáltak közéjük.
EnglishHowever, this version does not seem to take adequate account of the various conflicting interests.
Mégis úgy tűnik, hogy a jelenlegi változat nem veszi kellő módon figyelembe az érdekellentéteket.
EnglishMaybe just too much conflicting genetic instruction being given by its DNA.
Talán túl sok ellentmondásos utasítást ad a DNS.
EnglishThere are two conflicting requirements on this issue.
Két ellentmondásos követelmény áll fenn ezzel a témával kapcsolatban.
EnglishShe sat still and monitored a flux of conflicting emotions.
Gillian mozdulatlanul ült összecsapó érzelmei áradatában.
EnglishClick this button to use the PC values for synchronizing all conflicting fields in this record.
Kattintson erre a gombra, ha azt szeretné, hogy a számítógépen tárolt adat írja felül a kéziszámítógépen levőt.
EnglishFirst of all, the point relating to conflicting interests and values, which is very important to me as well.
Először is az egymással ütköző érdekekkel és érdekekkel kapcsolatban, ami számomra is igen fontos.
EnglishConflicting emotions colored his reason with their intensity.
Egyáltalán tud tárgyilagosan ítélni Amberléről?
EnglishThis is a difficult agreement, with conflicting interests that leave room for controversial interpretations as to its effects.
A megállapodás nehéz, mivel az érdekellentétek miatt különbözően értelmezik a hatásait.
EnglishBut any time the law comes conflicting up where nobody invited it, the law knows what it can do and where to do it.
S ha a törvény képviselője zűrt csinál valahol, ahol semmi keresnivalója, akkor el tud bánni vele.
EnglishThe power of each was irresistible, and his mind and body seemed almost torn apart by those titanic conflicting forces.
Egyiküknek sem tudott ellenállni, teste és lelke szinte darabokra szakadt a titáni erők hatására.