"consummate" translation into Hungarian

EN

"consummate" in Hungarian

EN

consummate {adjective}

volume_up
You were the consummate diplomat in every detail.
- Tökéletes diplomata voltál minden tekintetben.
Még mindig a tökéletes úr! mondta.
Of course, Louis, the consummate gentleman, was on his feet.
Louis, a tökéletes úr, persze azonnal felpattant.
consummate (also: absolute, all, clear, complete)

Synonyms (English) for "consummate":

consummate

Context sentences for "consummate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI found myself overly excited and eager to consummate what had so haphazardly begun.
Egész testem lángolt, és mohón szerettem volna be is fejezni, ami véletlenül kezdődött.
EnglishKGB could do a job like this with consummate professionalism, almost like stage magicians.
A KGB nagyon értett a szervezéshez, jobban, mint egy szemfényvesztő.
EnglishI was but endeavouring to consummate my promise to Brys.
Csak szerettem volna megtartani a Brysnek tett ígéretet.
EnglishBut, as usual, he's the consummate barrister.
De mint mindig, most is fegyelmezett jogász módjára viselkedik.
EnglishLenda was a consummate politician, and he was able to make statements like that without cracking a smile.
Lenda gyakorlott politikus volt, és a mosoly leghalványabb jele nélkül is képes volt ilyen megállapításokat tenni.
English- (EL) Madam President, Commissioner, you have slalomed your way around the articles of the Treaties with consummate legal skill.
- (EL) Elnök asszony, biztos úr, kiváló jogi ismeretekkel szlalomozott a Szerződések cikkei között.
EnglishBut we could never consummate that love.
De szerelmünk sosem teljesülhetett be.
EnglishIt says, There is one... the undead... who, if brought back to life, is bound by sacred law... to consummate this curse.
Azt írja: "Van valaki, "az élő halott, "akit, ha visszahozzák az életbe, szent törvény köt, "hogy beteljesítse ezt az átkot."
EnglishButch, ever the consummate professional, went to the Western Auto and talked to Porter about a set of tires.
Butch, aki minden kérdést igazi profi módjára old meg, elment a Western Autó nevű üzletbe, és hosszan értekezett Mr. Porterrel néhány autógumiról.
EnglishAnd let the peers consummate the disgrace, Caligula replied resignedly, and made mother-mastiff noises in his throat.
Nem, hagyd, hadd élvezzék ki aljas szenvedélyüknek minden cseppjét válaszolta Caligula lehangoltan, és úgy tett, mintha hangja elcsuklana.
English...l'm a consummate professional.
EnglishLauded in the West as a consummate political tactician, he thought of it himself as an endless succession of crises.
A Nyugat úgy tartotta számon, mint minden idők egyik legtehetségesebb politikusát, ő azonban nem tudott másként magára gondolni, mint válságok sorozatának okozójára.
EnglishMy fear is that the EU bridegroom is so desperate to consummate this marriage of convenience that we yet again give in to the reluctant bride.
Attól tartok, hogy az európai vőlegény annyira szeretné elhálni az érdekházasságot, hogy újra beadjuk a derekunkat a vonakodó menyasszonynak.
EnglishThe figure facing him seemed to have lowered her head, to be peering up at him from beneath the fringe of her straight blond hair, in an attitude of consummate hatred.
Úgy rémlett, hogy a vele szemben álló alak leszegi a fejét, szőke frufruja alól sandít föl rá, tajtékzó gyűlölettel.
EnglishReason had altogether left me, so that I was consummate rage, and when he came through the broken glass, we fought as we'd never fought before.
Józan eszemet teljesen elveszítve, féktelen düh fogott el, és amikor a törött ablaküvegen át belépett, olyan verekedésbe kezdtünk, mint még soha.
EnglishMy grandmother was a consummate actress, and the outward purity of her conduct, the sharpness of her wit and the graciousness of her manners deceived nearly everybody.
Nagyanyám kitűnő színésznő volt, és viselkedésének kifelé megnyilvánuló puritán volta, éles esze és bájos modora majdnem mindenkit megtévesztett.
EnglishBut now that Quinn had come, now that Quinn was there with her, and the one bold idea of her dying hours was consummate, the pain in her internal organs and her joints was defeating her.
Most, hogy megjött Quinn, mellette volt Quinn, és valóra válthatta utolsó óráira tartogatott, vakmerő tervét, legyűrte zsigereinek és ízületeinek fájdalma.
EnglishObjecting to Mote's pawing of Balensa, Floyt reflected that it was too bad he couldn't mail the ersatz Hemingway a gun, so that the man could consummate his impersonation by blowing his brains out.
Miközben némán tűrte hogy Mote fogdossa Balensát, Floyt arra gondolt milyen kár, hogy nem küldhet egy puskát a pót-Hemingwaynek, amivel szétloccsanthatja a saját fejét.