"contradictory" translation into Hungarian

EN

"contradictory" in Hungarian

EN contradictory
volume_up
{adjective}

contradictory (also: conflicting, inconsistent, cross)
The European Union cannot continue to give contradictory signals.
Az Európai Unió többé nem küldhet egymásnak ellentmondó jelzéseket.
However, there are many contradictory positions in the report we are debating.
Ugyanakkor azonban számos ellentmondó álláspont található a vita tárgyát képező jelentésben.
Nor, in all her life dreaming or awake had such contradictory impulses run in her.
Igaz, ilyen ellentmondó érzéseket sem élt meg még soha, sem álmában, sem ébren.
That single sentence contains two completely contradictory ideas.
Ez az egy mondat önmagában két teljesen ellentétes elképzelést tartalmaz.
It should therefore avoid sending the opposite signal and conducting a contradictory policy.
Ezért el kell kerülni az ellentétes jelzések küldését és az ellentétes politikák megvalósítását.
These two aspects are neither incompatible nor contradictory, but complementary.
Ez a két szempont nem összeegyeztethetetlen, nem is ellentétes egymással, hanem kiegészíti egymást.

Synonyms (English) for "contradictory":

contradictory

Context sentences for "contradictory" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - (PT) This proposal is contradictory, which is why we abstained.
írásban. - (PT) E javaslat ellentmondásos, ezért tartózkodtunk a szavazástól.
EnglishHis driveway trick, for example, infuriated her; it was even contradictory.
Talán ezért, talán másért, művészkedése a kocsifelhajtón Helen fejébe kergette a vért.
English(DE) Mr President, the information is so contradictory in this case.
(DE) Tisztelt elnök úr! Az információk nagyon ellentmondásosak ebben az esetben.
EnglishPoint out that she had used know in two contradictory ways in the same sentence?
- A hegymászók megvitatják, elméleteket készítenek arról, melyik a legjobb út a csúcs felé...
EnglishIn this context it appears that the background to this report is to some extent contradictory.
Ebben az összefüggésben úgy tűnik, a jelentés háttere valamelyest ellentmondásos.
EnglishI believe that this is justified given the non-contradictory nature of its subject matter.
A téma ellentmondásoktól mentes jellegénél fogva ezt indokoltnak tartom.
EnglishThere is contradictory legal advice about whether or not it already has such power.
Ellentmondásos jogi vélemények alakultak ki azzal kapcsolatban, hogy van-e már ilyen hatásköre.
EnglishFirst, the President's explanations on how to vote have been both confusing and contradictory.
Először is az elnök zavaros és ellentmondásos magyarázatot adott a szavazás menetéről.
EnglishThis may sound like a contradictory statement, the Captain went on.
Lehet, hogy kijelentésem ellentmondásosnak hangzik folytatta a kapitány.
EnglishWhat it does contain is a lot of words, which are often contradictory and irrelevant.
Amit tartalmaz, töménytelen sok szó, amelyek gyakran ellentmondanak egymásnak, és nem helyénvalók.
EnglishLooking at the other amendments tabled, it is interesting to see how contradictory some of them are.
A további előterjesztett módosításokat nézve érdekes, némelyik mennyire ellentmondásos.
EnglishTheir contradictory conclusions are, I might add, clear proof of this.
Ellentmondásos következtetéseik egyértelmű bizonyítékai ennek.
EnglishThis is something else we have had contradictory information about.
Ez egy másik dolog, amiről ellentmondásos információkat kaptunk.
English66 DEAD MAN'S FOLLY When she did at last break her silence, it was with a somewhat contradictory explanation.
Mikor aztán végül megeredt a szava, meglehetősen zavarba ejtő kijelentést tett.
EnglishThe idea that we could export without importing is completely false and contradictory to the facts.
Az a gondolat, hogy exportálhatunk import nélkül, teljesen hamis és ellentmond a tényeknek.
EnglishThe EU has long recognised in theory that political measures must not be contradictory.
Az EU elméletben már régen felismerte azt, hogy a politikai intézkedések nem mondhatnak egymásnak ellent.
EnglishThis would appear to be contradictory, but I do not think that it is.
Ez ellentmondásnak tűnhet, de nem gondolom, hogy az lenne.
EnglishWe must, however, point out some features of the report that are negative and even contradictory.
Ki kell emelnünk azonban a jelentés néhány pontját, amelyek negatívak, vagy akár ellentmondásosak.
EnglishHowever, despite Europe's clear message to Turkey, it is acting in a contradictory manner.
Ugyanakkor Európa, Törökországhoz intézett egyértelmű üzenete ellenére, nagyon ellentmondásos módon jár el.
EnglishThe reports on this have been extremely contradictory.
A kérdéssel kapcsolatos beszámolók rendkívül ellentmondásosak voltak.