EN

correct {adjective}

volume_up
'The correct form of address when speaking to a Patriarch is Your Grace, Captain.
A helyes megszólítás, amikor egy pátriárkával beszél, kegyelmes uram, százados.
The correct word, 'rule', makes the meaning an exhortation and a warning.
A helyes szó, az 'urald' a jelentés buzdítássá, felszólítássá változtatja.
The correct version of the explanation is detailed in the voting list.
Az indoklás helyes változata a szavazási listában részletesen szerepel.
- THE CORRECT POSITIONING OF THE STRAPS AND THE NEED TO AVOID TWISTING THEM ,
- a hevederek megfelelő felhelyezése és a megcsavarodás elkerülésének a szükségessége,
We will pay very close attention to the correct application of this legislation.
Szigorúan fogunk ügyelni a szóban forgó jogszabály megfelelő alkalmazására.
. - I voted for this Agreement, which is correct in so far as it goes.
. - A megállapodás mellett szavaztam, amely eddig megfelelő.
Balanced, reasonable and correct rules are good for consumers.
A kiegyensúlyozott, ésszerű és korrekt szabályok előnyösek a fogyasztók számára.
Harold's was very correct -- an advantageous financial position in the City.
Harold igen korrekt módon előnyös londoni állást ajánlott.
It may not be politically correct to say so but that is the way it is.
Politikailag talán nem korrekt ezt kimondani, de ez a helyzet.
All the myriad details of this small wonderland seemed to be correct.
A csepp csodavilág tökéletesen pontos volt a miriádnyi részletében.
(ES) Thank you, Commissioner, for your highly relevant, correct and complete answer.
(ES) Köszönöm, biztos úr rendkívül fontos, teljes és pontos válaszát.
We are also keen to ensure the correct exchange of information.
Ezenkívül nagyon fontosnak tartjuk a pontos információcserét.
And now, said Craddock, we'll see what our correct City gentleman has to say about it all.
- Most pedig - szólt Craddock - meglátjuk, mit szól mindehhez a kifogástalan üzletember.
The trick was to get the superficies right-the proper dress code, the correct direction in which to pass the port.
Az a dolog trükkje, hogy a külsőségek megfelelőek legyenek tökéletes öltözet, kifogástalan viselkedés.
Her train was carried by girl-imps, whose conduct was primly correct, while they watched the antics of Throbius' implings sidelong with haughty disapproval.
Az ő palástját lány impek vitték, akiknek viselkedése kifogástalan volt, és akik időről időre helytelenítő pillantásokat vetettek Throbius implingjeire.

Context sentences for "correct" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAm I correct in supposing that you intend to be a cavalier to one of the ladies?
Bizonyára nem tévedek: az egyik hölgy mellé óhajt szegődni, lovagi minőségben?
English'The correct form of address when speaking to a Patriarch is Your Grace, Captain.
A helyes megszólítás, amikor egy pátriárkával beszél, kegyelmes uram, százados.
EnglishAre you sure that our memories of what we found at Glover's estate are correct?
Biztos vagy benne, hogy pontosan emlékszünk arra, mit láttunk Glover birtokán?
EnglishIf my little idea is correct - and I think it is - there is no time to be lost.
Ha kis feltevésem igaz és úgy érzem, igaz , akkor nincs vesztegetnivaló időnk.
EnglishOn multi head systems you can correct the gamma values separately for all screens.
Több képernyő használata esetén a gamma-korrekció mindegyiknél külön megadható.
EnglishI declare that the information provided in this invoice is complete and correct.
Kijelentem, hogy az e számlán megadott információ teljes, és megfelel a valóságnak."
EnglishNATO has the opportunity to correct mistakes that are made by the European Union.
A NATO-nak lehetősége van az Európai Unió által elkövetett hibákat jóvátenni.
EnglishThe Council's decision, while late, as usual, was in the end the correct one.
Az Európai Tanács szokása szerint nagy késéssel, de végül is jó döntést hozott.
EnglishHow quick he was to correct any Child of Satan who had not slain mortals ruthlessly.
Mily gyorsan megfenyített mindenkit, aki nem volt elég kegyetlen a gyilkolásban!
EnglishThis is correct, but we also still have an enormous share in industrial jobs.
Ez így igaz, de az ipari munkahelyekből is hatalmas részesedésünk van még mindig.
EnglishTherefore, it is necessary to correct its scope by making a structural change.
A szöveg alkalmazási körét tehát strukturális változtatással módosítani kell.
EnglishWe will pay very close attention to the correct application of this legislation.
Szigorúan fogunk ügyelni a szóban forgó jogszabály megfelelő alkalmazására.
EnglishWhen there are mistakes, which sometimes happens, then we try to correct them.
Amikor hibát követünk el, amely olykor megesik, megpróbáljuk kijavítani őket.
EnglishHe opened the spellbook to the correct page and quickly reviewed its patterns.
Kinyitotta a varázskönyvet a megfelelő oldalon, és gyorsan átnézte az utasításokat.
EnglishI believe that the position presented in the proposal for a directive is correct.
Azt hiszem, az irányelvre irányuló javaslatban bemutatott álláspont helyes.
EnglishWhat Mr Geier said is absolutely correct, but we are not calling that into question.
Amit Geier úr mondott, az teljesen helyénvaló, de mi ezt nem is kérdőjelezzük meg.
EnglishThe Data Collection Regulation will certainly help to correct this situation.
Az adatgyűjtési rendelet minden bizonnyal segíteni fog e helyzet javításában.
EnglishHe answered as cooly as he could, That's correct, officer, in clear Terranglish.
Alacrity a maga százkilencvenhét centiméterének magasságából nézett le rá.
EnglishOthers Icatl hint by the nose or some other part il the rumors about him are correct.
Mások vezetik őt az orránál, vagy ha igaz a szóbeszéd, más testrészénél fogva.
EnglishThe contractor now has a period of 20 days in which to correct the existing problems.
A vállalkozónak most 20 napja van arra, hogy a fennálló problémákat orvosolja.