EN

cover {noun}

volume_up
1. general
Arthur shifted uneasily, clambering under the bed cover.
Arthur zavartan fészkelődött a takaró alatt.
Darbyn nem volt takaró, de nem is fázott.
But there was no top sheet, nothing to cover him.
Takaró azonban nem volt, semmi, amivel befedje magát.
cover (also: cap, lid, roof)
Végre helyére kattant a fedél.
The edge lifted again, and this time the cover slid almost a foot across the concrete.
A fedél ismét megemelkedett, és ezúttal legalább harminc centit csúszott arrébb a betonon.
A fedél Jantner János munkája
cover (also: cap, lid, top, topper)
The NSA concocted cover stories regarding the deaths of Brother Timothy, Brother Maxwell, and John Heineman.
Az NBSZ fedő sztorikat agyalt ki Timothy testvér, Maxwell testvér és John Heineman haláláról.
That's been our unit's cover story since the beginning, ma'am.
Ez az egységünk fedő sztorija, a kezdetektől.
Mi ez a fedő alatt, pajtás?
The cloak covered all of his body, and only his head was visible to them.
A köpeny egész testét eltakarta, csak a feje látszott.
The sleeves rose, but there were no arms within, and the folds of the trailing robes covered nothing but the floor.
A köpeny ujjai fölemelkedtek, pedig nem volt bennük kar, a földet seprő szegély nem takart semmit, csak a padlót.
Like a dull blaze before me I saw his red velvet clothes, the cloak that covered him to the ground, the dark red gloved hands with which he held me.
Vörös bársonyok tompa izzása, földig érő köpeny, sötétvörös kesztyűs kezek, amelyek engem tartanak.
They came to an aisle that stretched away in either direction, offering no concealment or cover.
Egy olyan folyosóhoz érkeztek, ami mindkét irányban egyenletesen, fedezék vagy rejtekhely lehetőség nélkül futott.
There was little cover in the Jannisson Pass that would hide an ambush party, and it was apparent that there would be no trouble at this point.
A Jannisson-hágóban nemigen volt rejtekhely, ahova egy lesben álló csapat elbújhatott volna, és ilyesmitől nem is kellett tartani.
cover (also: air, draught)
The red curtain I had concealed by laying it flat on the seat of one of the drawing-room chairs under the chintz cover and the wool in the seat cushion, cutting a small hole.
A piros függönyt laposra hajtogatva a társalgóban levő egyik szék ülésébe rejtettem, a huzat alá, a fonalat meg a széken levő párnába, miután egy kis lyukat vágtam bele.
cover (also: envelope)
Moreover, the envelope would give the lie to his cover story about the negligent clerk.
Ráadásul a boríték ellentmondott volna az imént kitalált kis történetének a hanyag tisztviselőről.
Thick undergrowth covered the free-fire zone all the way to the town wall, and there were no guards on the watchtowers.
A tűzvédelmi pásztát sűrű bozót takarta egészen a fal tövéig, és az őrtornyokban sem volt senki.
And hidden by the tree and the cover of the brush, they would never, be seen by Romey if he decided to jump out and start blasting away with the gun.
És a fák mögé rejtőzve, a bozót védelmében Romey nem venné őket észre, ha úgy döntene, hogy kiugrik a kocsiból, és elkezdi durrogtatni a fegyverét.
cover (also: spread)
The altar was covered with a stiff white cloth.
Az oltárt keményített fehér terítő fedte.
The cost for extra security should, in the end, be covered by the Member States.
A külön védelem költségeit végeredményben a tagállamoknak kell megfizetniük.
The EU Counter-Terrorism Strategy covers four strands of work: prevention, protection, pursuit and response.
Az EU terrorizmusellenes stratégiája négy munkaterületre terjed ki: megelőzés, védelem, üldözés és reakció.
However, on the other hand, strict and precise rules governing copy protection and the extension of this protection to cover films are very, very important.
Másrészről azonban nagyon, nagyon fontosak a másolásvédelemmel kapcsolatos szigorú és pontos szabályok, illetve e védelem filmekre való kiterjesztése.
cover
volume_up
borító {noun}
What is written beneath this heavy and handsome book cover will count, sayeth this cover.
Amit e súlyos és mutatós burkolatban találsz, az fontos, imígyen szóla a borító.
Nor would she ever forgive him for the back-cover photograph of Garp.
Legkivált nem a borító hátlapjának fényképéért.
I'm doing some talking about the schematics for the album cover, ok?
Beszélek egy kicsit a borító vázlatairól, ok?
2. insurance
All you need to know about your insurance cover for driving in Europe:
Hasznos információk a gépjármű-biztosítás érvényességéről Európában:
- Mennyit fedez a biztosítás? - kérdezte Mark az anyjától.
In most EU countries, you can also arrange additional 'first-party' cover for the driver.
A legtöbb uniós országban kiegészítő biztosítás köthető a jármű vezetőjére.
Under cover of magical and mundane firepower, they made a concerted break for the northern entrance.
A mágikus és evilági fedezet alatt vadul a kijárat felé rohantak.
Please arrange to havesufficient money there on that date to cover it.
Kérlek, intézd el, hogy erre az időre meglegyen rá a szükséges fedezet.
That part of the banking sector which did business without real cover and took on too many risks.
A bankszektor azon része, amelyik valódi fedezet nélkül kötött üzleteket, és túl sok kockázatot vállalt.
2. The proportion of the security released shall be: the security covering the relevant part of the sum secured less
(2) A feloldott biztosíték aránya a következő: a biztosítékra eső összegrész, levonva

Context sentences for "cover" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis is a large building to cover with only eight men, should we have to move in.
Túl nagy ez az épület ahhoz, hogy mindössze nyolc ember fedezze, ha behatolunk.
EnglishThe picture was on the cover of Life, and came close to winning a Pulitzer Prize.
A kép a Life magazin címlapjára került, és kis híján megkapta a Pulitzer-díjat.
EnglishIt took Rohr almost an hour to cover his astounding collection of credentials.
Rohrnak csaknem egy órájába tellett, hogy taglalja lenyűgöző tudományos múltját.
EnglishWhen you register, you will have to present proof that you have insurance cover.
A regisztráció során Önnek igazolnia kell, hogy kötött felelősségbiztosítást.
EnglishThe guy who did the shooting hears the loud radio and knows it will cover a shot.
A tag, aki lőtt, hallja a hangos rádiót, és tudja, hogy az elnyomja a lövés zaját.
EnglishFor example, some states cannot even produce enough to cover their own consumption.
Néhány állam például annyit sem tud termelni, hogy fedezze a saját fogyasztását.
EnglishThe Indian's Sandier shrilled as it spat slugs to rip into the gunman's cover.
A Sandler felugatott, a kilőtt lövedékek pedig becsapódtak a férfi előtti ülésbe.
EnglishAll we need is a check from NASA headquarters (Laughter) to cover the costs.
Már csak egy csekk kell a NASA központjából, (Nevetés) ami fedezi a költségeket.
EnglishThen took his red-ink pen and wrote carefully on the cover of the Preston report.
Aztán elővette a piros tollát, és óvatosan ráírt valamit a Preston-dossziéra.
EnglishCharlie removed the rear cover to the maintenance bay between the engines.
Charlie leszedte a hátsó fedlapot, ami a szerelőalagutat fedte a motorok között.
EnglishIf everything goes well, we'll cover a great deal more ground today than usual.
Ha minden jól megy, sokkal nagyobb távolságot tudunk megtenni, mint tegnap.
EnglishFloyt and the banker needed no second invitation; they both dived for cover.
Floytnak és a bankárnak nem kellett kétszer mondani: azonnal fedezékbe buktak.
EnglishVince asked, but it was too late to cover the revealing look they had exchanged.
Kicsoda? - kérdezte Vince, de már túl késő volt leplezni előző beszédes pillantásukat.
EnglishI beg you, as my sister's son, to ride at my side and cover my back against treachery.
Kérlek, hogy nővérem fiaként lovagolj mellettem, védd a hátamat az árulás ellen.
EnglishHow can we lower our consumption or cover it with other energy sources too?
Hogyan tudnánk visszafogni vagy más energiaforrásokból fedezni a fogyasztásunkat?
EnglishHe pushed his wife's head down, and then two more bodies fell on top to cover them.
Lenyomta a felesége fejét, aztán még két test zuhant rájuk, hogy védje őket.
English...nor Tenoch revealed that he used to lift the toilet cover with his foot at Julio's.
Vagy hogy hogyan emelte fel Tenoch a WC-ülőkét a lábával Julio fürdőszobájában.
EnglishThey could be lying to cover up ignorance -- or to cover up a conspiracy.
A hazudozással leplezhetik a tudatlanságukat de rejtegethetnek összeesküvést is.
EnglishIt is not a smokescreen, as has been suggested, to cover some political problems.
Nem bizonyos politikai problémák eltakarására szolgáló ködösítés, amint azt sugallták.
EnglishThe national budget loses income it obviously needs to cover its expenditure.
A nemzeti költségvetés bevételtől esik el és nyilvánvalóan fedezni kell a kiadásait.