EN

crack {noun}

volume_up
1. slang
crack (also: cocaine, snow, coke, blow)
(Laughter) Because crack cocaine was an unbelievable innovation.
(Nevetés) Mert a crack kokain egy elképesztő találmány volt.
And in the words of Malcolm Gladwell, crack cocaine was the extra-chunky version of tomato sauce for the inner city.
Malcolm Gladwell szavaival élve, a crack kokain az az extra darabos spagettiszósz volt a belváros számára.
És akkor megjelent a crack kokain.
2. other
There was a crack on the ceiling that resembled the map of Australia.
A plafonon egy repedés Ausztrália térképére emlékeztette.
There was a silvery crack, hair-thin, zigzagging across the left lens of his glasses.
A bal oldali szemüveglencsén hajszálvékony repedés húzódott végig.
There was a thin, square crack in the floor, under the carpet.
- A szőnyeg alatt négyszögletes repedés látszott a padlón.
The new crack was on the west side of the hallway, between the study door and the stairwell.
Az új rés a folyosó nyugati oldalán volt, a dolgozószoba ajtaja és a lépcső között.
But a tight hair crack is just that--a crack.
De akármennyire kicsi is - a rés az rés.
A narrow crack, as his visitor waited for the alarm to shriek.
A rés még keskeny volt; a látogató várta, hogy megszólaljon a riasztó.
The noise rolled over then, a twisting crack and belly-rumble of thunder.
A zaj, tekeregve gomolygó csattanás és morajló gyomorkorgás, végighullámzott fölöttük.
There was a sickening crack from the courtyard below.
Iszonyatos csattanás hallatszott az udvarról.
He was interrupted by a whistle and crack and a searing pain along his back.
Süvöltés, csattanás, a hátába nyilalló fájdalom szakította meg a magyarázkodást.
She let him sob, and started towards the crack in the wall through which the light was coming.
Hátat fordított a zokogó férfinak, és a hasadék felé indult, ahonnét a fény beszüremlett.
She didn't stare, but turned back towards the crack and headed on, her pace painfully slow.
Nem nézte meg alaposabban, hanem visszafordult a hasadék felé, és kínosan lassú tempóban elindult.
Csak van egy hasadék az út közepén.
Alerted by the crack of the shot, he turned toward me and ejected the depleted magazine.
A lövés hangjától a gyilkos megriadt, felém fordult, és kivette fegyveréből az üres tárat.
The crack of the shot echoed across the valley.
A lövés csattanása végigvisszhangzott a völgyön.
The crack of a gunshot parallel to Saul, on his left, spurred him faster up the wooded slope.
Lövés dördült Saul bal oldalán, mire ő még gyorsabban loholt fölfelé az erdős hegyoldalon.
Splinters flew in all directions, and the crack of the breaking staff echoed off the walls.
Mindenfelé szilánkok röpködtek, a reccsenés visszhangzott a falakról.
There was a sharp cry of pain, and then a hard crack.
Éles fájdalomsikoly, aztán hangos reccsenés.
The rumble this time was accompanied by sharp cracking sounds as rocks deep in the earth shattered.
A morajláshoz ezúttal éles reccsenés is társult, ahogy a föld mélyében kettéhasadt egy szikla.
Several of the plates were chipped, and a hairline crack ran right through the center of one.
Néhány tányérja csempe volt, s az egyik közepén barna hasadás húzódott.
The crack widened, and what crawled out was a small spider.
A hasadás tágult, és pók jelent meg benne.
It's got an incipient lam crack... but it plays decent as I recall.
Van rajta egy pici törés, de még lejátszható.
He shouldn't have called me a sissy. (neck cracks) Conspiracy Brother: Not bad, whitey.
(nyak törés) Összeesküvő Tesó: Nem rossz, Hófehérke.
crack (also: scrunch)
And there was a cracking sound, and then the thunderous falling of the bricks.
Recsegés-ropogás hallatszott, majd dübörögve hullani kezdtek a téglák.
And above that, the sound of cracking--snapping and breaking--and the squeal and scream of wood on wood.
Aztán recsegés-ropogás facsarodó fa csikorgása, pattanása, sikolya.
crack (also: call, quip, quirk)
crack (also: cast, pitch, pitching, put)
The third pitch was a fastball, and Harry Caray hesitated just long enough for us to hear the crack of the bat.
A harmadik dobás ismét gyors labda lett, és Harry Caray épp annyit várt ki a kommentálással, hogy mi is tisztán hallhassuk az ütő csattanását, amint találkozik a labdával.
crack (also: clack, ticking)
crack (also: fillip)
A dörrenés végigvisszhangzott az erdőn.
crack (also: cut, slash, slit, slot)
And there was a cracking sound, and then the thunderous falling of the bricks.
Recsegés-ropogás hallatszott, majd dübörögve hullani kezdtek a téglák.
And above that, the sound of cracking--snapping and breaking--and the squeal and scream of wood on wood.
Aztán recsegés-ropogás facsarodó fa csikorgása, pattanása, sikolya.
There came another sickening crack, and this time a flood of sobbing broke from the witch.
Újabb szörnyű roppanás, és ezúttal zokogás tört ki a boszorkányból.
The silence became full of sound: noises you couldn't put a name to-a crack, a creak, a rustle something like a cough, and a whisper.
A csend megtelt hanggal, olyan neszekkel, amelyeknek nehéz volt nevet adni sustorgás, nyekkenés, roppanás, köhögésféle, aztán suttogás.
3. law: "obselete", slang
4. colloquial

Context sentences for "crack" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe sound of it closing echoed through the crypt like the hollow crack of doom.
A helyére ugró zárnyelv tompa, gyászos kattanása végigvisszhangzott a kriptán.
EnglishYou made a crack when you were up there that night--the night Joe got squibbed off.
Maga elszólta magát odafönt aznap este... azon az estén, amikor Joe-t kinyírták.
English'We'll crack him if we have to sit him in this office and sweat him for two days.'
Vallani fog, még ha két álló napig is itt kell izzasztanunk ebben az irodában.
EnglishFoyle learned the records by heart; every word, every click and crack in the tapes.
Foyle minden szót, minden zajt, minden sercenést kívülről tudott már a szalagról.
EnglishIt just needs one link to crack for the whole chain of intervention to fail.
Elég egyetlen hibás láncszem, és a teljes beavatkozási lánc kudarcra van ítélve.
EnglishI strolled down to the quay and had a crack with old Merdell, then came back.
Legyalogoltam a révhez, elbeszélgettem az öreg Merdell-lel, aztán visszajöttem.
EnglishIn the stone-lined basin, Tess heard her voice crack as she swung toward Craig.
- A kőmedencében Tess hallotta saját visszaverődő hangját amint Craig felé fordult.
EnglishThe crack of the automatic pistol was lost in the shotgun's blurred, primal roar.
Az automata pisztoly reccsenését elnyomta a kétcsövű puska füstös bömbölése.
EnglishEach man in turn will stand behind the crack and toss a gold piece toward the pot.
- Odaállunk a vonal mögé, és egymás után mindenki egy aranyat fog dobni a tál felé.
EnglishJilly listened tensely as voices in rooms below replaced the boom and crack of
Jilly feszülten figyelt a lentről jövő hangokra, amelyek most még durvábbnak tűntek.
EnglishThe sharp crack of gravel pelting the underside of the car made Saul apprehensive.
Az autó aljára csapódó kövek éles csikorgása nyugtalanságot keltett Saulban.
EnglishCrack of automatic guns spitting their numberless fatal bullets in unstinted fury.
Kelepelő automata fegyverek okádták féktelen haraggal a gyilkos lövedékeket.
EnglishSo let me start by talking about crack cocaine, and how it transformed the gang.
Hadd kezdjem a crack kokainnal, és azzal, hogy hogyan szabta át a bandát.
EnglishHe blundered against the crystal cabin wall with a crack that dropped him to his knees.
Oly hevesen ugrott be, hogy nekilódult a kabin kristályfalának, és térdre esett.
EnglishThere's no way we could generate enough positive energy to crack that shell.
Nem vagyunk képesek elég pozitív energiát indukálni, amivel feltörhetnénk a burkot.
EnglishCautiously, Shea pushed one door open a crack and peered into the crowded lounge area.
Shea óvatosan megtolta az egyik ajtószárnyat, és bekukucskált a népes terembe.
EnglishCal Sisson was stalking a crack dealer who'd hooked the son of a client.
Cal Sisson egy kábítószerárus után kutatott, aki átverte az egyik ügyfelük fiát.
EnglishI followed, but remained behind the curtain, where I could watch through the crack.
Követtem, de elbújtam a függöny mögött, amelynek a nyílásán keresztül láthattam őket.
EnglishThere was no crack of a rifle from a roof-top, no muffled cramp of a bomb.
Nem dörrent puska a háztetőkről, s nem hangzott fel a robbanóbomba tompa puffanása.
EnglishShe was still thinking about that crack the disc jockey had made about the Donner Party.
Még most is a viccre gondolt, amit a bemondó a Donner-csoportról eresztett meg.