EN

crash {noun}

volume_up
There was a heavy crash as someone stepped into the path of the two Harpers racing after her.
-hangos csattanás hallatszott, amint valaki a két üldöző Hárfás elé lépett.
Another faint Trinary challenge was answered by a shivering scream and another crash.
Halk trinári kihívás következett, majd remegő sipítás és újabb csattanás.
There came another crash, and another, and Will felt the sofa move as Sir Charles got up.
Újabb csattanás, aztán a harmadik, és Will érezte, hogy mozdul a kanapé, amikor Sir Charles felállt.
Ha bekövetkezik az összeomlás, látványos lesz!
Az összeomlás túl nagy kárt okozott.
I do not think that people are being doom-mongers when they say that as a result of this the next crash is inevitable.
Nem hiszem, hogy az emberek az ördögöt festik a falra, amikor azt mondják, hogy ennek eredményeképpen elkerülhetetlen a következő összeomlás.
crash
volume_up
lezuhanás {noun} (repülőgépé)
They always loot crash sites, looking for weapons.
Mindig felkutatják a lezuhanás helyszínét, azt hiszem fegyvereket kereshetnek.
As usual, the scene of the crash was a contradiction.
Mint általában, a lezuhanás helyszíne ellentmondásosnak látszott.
He must have lived a little after the crash and coughed up blood, the Archer thought.
A lezuhanás után bizonyára még élt egy ideig, és vért köhöghetett fel, gondolta az Íjász.
Subject: Causes of the dreadful train crash on Monday, 15 February in Buizingen
Tárgy: A február 15-i buizingeni szörnyű vasúti karambol okai
He was shaken up by the crash and he needs a rest.
A karambol kimerítette, és most pihen.
Karambol lett volna a földalattin?
Suddenly there was a crash and a gush of icy air blew in their faces.
Hirtelen újabb robaj hallatszott, és jeges levegő csapott az Arcukba.
There was a thundering crash that made the ground shake, and again Katie Ryan screamed.
Mennydörgésszerű robaj hallatszott, amitől megremegett a föld, és a kis Katie Ryan felsírt.
The rolling crash shook his own perch, here atop one of newer and loftier buildings in Suzail.
A robaj még az ő leshelyét is megremegtette pedig ő egy új és masszív épület tetején ücsörgött.
The crashing sounds from the restaurant courtyard suddenly increased.
A vendéglő udvarából recsegés-ropogás hallatszott.
But just then from the far side of the clock, they heard a wordless squall of triumph and the beginning of a great crash.
De ekkor az óra túlfeléről szavak nélküli diadalkiáltás hallatszott, és nagy recsegés-ropogás.
A plane crash, for example, is similarly tragic, but I do not believe that this provides sufficient reason for us to have doubts about the benefit and safety of planes.
Egy repülőgép-szerencsétlenség is ugyanilyen tragikus, mégsem ad okot arra, hogy megkérdőjelezzük a repülőgépek hasznosságát és biztonságosságát.
A few feet from the floor, his magic took effect; their crashing plummet slowed to a gently drifting descent.
A padlattól alig néhány lábnyira mágiája életre kelt; a csonttörő zuhanás lassú ereszkedéssé vált.

Context sentences for "crash" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere was a pause, then Father brought down his fist with a crash on the table.
Az Atya nem válaszolt azonnal, aztán öklével teljes erőből az asztalra csapott.
EnglishThe cold died away at once, and with the loud crash of voices and pots and
Biccentett a meghajszolt ajtónállónak, és Samuelre mutatva jelezte, hogy várják.
EnglishLet me say now that Labor Day was two weeks ago, just like the stock-market crash.
Hadd mondjam meg tehát, hogy két hete volt az iskolakezdés, akárcsak a tőzsdekrach.
EnglishThis suggests that the current crisis is comparable to the great crash of 1929.
Ez azt sugallja, hogy a jelenlegi válság az 1929-es nagy összeomláshoz hasonlítható.
EnglishFrom the other room, a crash signaled that Jenny had been affected as well.
A másik szobából tompa puffanás jelezte, hogy Jenny is hasonló élményen ment át.
EnglishJoe recognized her from her photo in one of the Post articles about the crash.
Joe azonnal felismerte - a Postban a katasztrófa után leközölték a fényképét.
EnglishA mistake in steering and they'd crash into each other or into the concrete curbs.
Egy kis hiba a kormányzásban, és vagy egymásnak ütköznek, vagy a beton akadályoknak.
EnglishIf there was a car crash 10 blocks away, that window washer could likely see it.
Ha lenne egy autóbaleset 10 tömbre innen, az ablakmosó valószínűleg látná.
EnglishSeveral pounds of metal moving at full bore caused him to crash to the ground.
Épp halántékon találta vele az egyik támadót, aki az ütés erejétől a földre roskadt.
EnglishUntil the plow had actually cleared him, Hallorann had thought a crash inevitable.
Amíg az eke el nem haladt mellette, Hallorann biztos volt benne, hogy összeütköznek.
EnglishThe bartender robot hurled its mixing glass across the room with a resounding crash.
A mixer robot visszhangzó csattanással egy keverőpoharat hajított át a szobán.
EnglishHe spent twenty days or so taking a crash course in Eächic, the imperial language.
Húsznapos villámtanfolyamban is volt része, megtanulta a birodalmi nyelvet, az eäit.
Englishcrash, except that this is also a place full of motion, warmth, sensation.
Az a kékség üres volt és mozdulatlan, ez viszont tele van melegséggel, mozgással.
EnglishFailure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash.
Ha e folyamat teljesítése kudarcba fullad, az a rendszer kataklizmaszerű...
EnglishYou can shudder with desperation in the rooms of a palace as well as in a crash pad.
Palotában ugyanúgy lehet dideregni a kétségbeeséstől, mint egy koszfészekben.
EnglishI had gone for a walk, found that I was passing his gate, and decided to gate-crash.
Sétálni indultam, és amikor elhaladtam a kapuja előtt, eszembe jutott, hogy benézek.
EnglishThe surf, driven by the storms, reared high to crash heavily down upon the shingle.
A vihar által felkorbácsolt tenger óriási hullámokkal ostromolta a partot.
EnglishShe listened but heard only the thunder and the insistent crash of rain on the roof.
Fülelt, de csak a villámok moraját és a tetőt ostromló esőcseppek kopogását hallotta.
EnglishThe prince fell from his saddle, rolled over once with a mighty crash, and lay still.
El leeresztette a pálcát és gyorsan körülnézett maradék ellenfeleit kutatva.
EnglishShe's probably going to forever associate that deafening crash with us."
Valószínűleg örökre velünk fogja összekapcsolni ezt a fülsiketítő csattanást."