EN crooked
volume_up
{adjective}

1. general

crooked (also: curved, devious, hooked, tortuous)
volume_up
görbe {adj.}
People passed - laborers of the morning, an old man with a crooked stick.
Emberek jöttek, munkások, egy aggastyán, görbe bottal.
He grinned, revealing his large, crooked teeth.
- Nagy görbe fogai mind megmutatkoztak, ahogy elvigyorodott.
He exposed his crooked, Jostling teeth in a wide smile.
Gaunt széles mosolygása kivillantotta összevissza nőtt görbe fogait.
crooked (also: cranky, devious, sinuous, winding)
It's about time,' Kalten murmured as they started back up the crooked street.
Épp időben morogta Kalten, miközben elindultak a kanyargós utcákon a márki háza felé.
It may not evenbe crooked, it may only seem that way to confuse us.
Még az is lehet, hogy nem is kanyargós, csak annak látszik, hogy megzavarjon bennünket.
The boy led them through the crooked streets of Acie to a shabby section not too far from the city gates.
A fiú végigvezette őket Acie kanyargós utcáin, és végül elértek egy szegényes városrészhez, nem messze az északi kaputól.
crooked (also: bent, curved, hooked)
He was a shabby little man with a crooked back and bleary eyes.
Apró, hajlott hátú, vizenyős szemű, elhanyagolt külsejű emberke volt.
crooked
volume_up
horgas {adj.}
And the next morning I was standing in the crooked stone street in front of his father's shop, tossing pebbles up at his window.
Másnap már reggel ott álltam a kacskaringós köves úton, apjának boltja előtt, és kavicsokkal dobáltam az ablakát.
crooked (also: hooked)

2. colloquial

Csak annyira tisztességtelen, mint a másik.

Context sentences for "crooked" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMountain roads, day and night, and even crooked Lombard Street in San Francisco.
Hegyi utakon, éjjel és nappal és még San Fransisco nyakatekert Lombard Street-jén is.
EnglishThe streets were narrow and crooked, and there were only a few people abroad.
Az utcák keskenyek voltak és kanyargósak, és alig néhány emberrel találkoztak.
EnglishThe shell in there was the wrong size and was crooked against the breech block.
A benne levő töltény mérete nem volt megfelelő, és ezért hozzászorult a závárfalhoz.
Englishmy dear Eugene, believe your mother, crooked ways cannot lead to great ends.
Jó fiam, hallgass anyádra, hidd el, a tekervényes utak nem vezetnek jóra.
EnglishCaladnei looked hurt for the moment it took her to see Narnra's crooked smile.
Caladnei egy röpke pillanatra megsértődött, de még időben észrevette Narnra mosolyát.
EnglishShe scooted back on the rug and sat forward, her knee crooked, peering at him.
Hátrább menekült a szőnyegen, maga alá húzta a lábát, előredőlt, és nézte.
EnglishJessie stuck it in her mouth, trying to hold the crooked folds together with her teeth.
Jessie a szájába dugta, s igyekezett fogával összetartani a girbe-gurba hajtásokat.
EnglishWhat, you think we can't find another crooked lawyer to run mail for us?
Azt hiszi, nem találunk egy másik zugügyvédet, aki hozza-viszi a leveleinket?
EnglishThey never hit them, and this was because, according to Pappy, the gun sights were crooked.
Ebből is vettem egyet, és Dewayne-nel elindultunk, hogy alaposabban körülnézzünk.
EnglishShe held him covered while she drew a symbol in the dust: the crooked pi.
A botot ráirányította, és közben egy jelet rajzolt a porba: a roggyant pit.
EnglishHis crooked ear twitched, and the black tip of his tail, and nothing more.
Megtépázott füle és a sötét bojt a farka végén megrándult, de semmi egyéb.
EnglishGood-bye, Gran Maestro, he said and smiled, and gave the Gran Maestro his crooked hand.
Isten vele, Gr an Maestro mondta, és kacska kezével megszorította a Gran Maestro kezét.
EnglishIt ended up crooked in his collar because he didn't have a mirror.
Furán összegyűrte azonban valahogy az inggallért, mivel nem volt előtte tükör.
EnglishRisca brought up his hands, fingers crooked, the Druid magic summoned.
Risca fölemelte a kezét, ujjait begörbítette, fölidézte a druida mágiát.
EnglishThey're very smart, and shrewd, and crooked, and they leave no trail.
Nagyon okosak, furfangosak, elvetemültek, és soha nem marad utánuk nyom.
EnglishShe got into a tantrum and said the wheels were crooked and made a scene.
Hisztérikus rohamot kapott, azt mondta, a kerekek meg vannak hajlítva, és jelenetet csinált.
EnglishGalan nodded slowly and emphatically, treating his guest to a crooked smile.
Galan lassan és jelentőségteljesen bólintott, ami vendéglátójából egy törött mosolyt csalt elő.
EnglishThe Feds would want to know why were they sent in to just bust a couple of crooked cops.
"A Szövetségiek azt kérdeznék," "miért lettek bevetve két helyi zsaru letartóztatása miatt."
EnglishHe could hear the drums and cymbals as he hurried down the crooked little stone street.
Hallotta a dobokat és a cintányérokat, amint végigsietett a tekervényes, kikövezett utcácskán.
EnglishRyan took a breath, not knowing that his tie was crooked in his collar.
Ryan mély lélegzetet vett, nem tudta, hogy a nyakkendője csálén áll.