"decline" translation into Hungarian

EN

"decline" in Hungarian

EN decline
volume_up
{noun}

decline (also: abatement, diminution, droop, fall)
Armed with such data, we need to study the root causes of this decline.
Ezen adatok birtokában meg kell vizsgálnunk a csökkenés alapvető okait.
However, is it not the case that decline might be better than the alternative?
Ugyanakkor nem lehet, hogy a csökkenés jobb, mint a másik lehetőség?
These challenges are demographic decline and the ageing of Europe's population.
Ez a próbatétel pedig nem más, mint a demográfiai csökkenés és az európai népesség öregedése.
Since Stella's death the decline had been steady and unbroken.
Stella halála óta egyenletes a hanyatlás.
During a period of economic decline, investments are needed to preserve jobs and foster development.
A gazdasági hanyatlás időszakában a munkahelyek megőrzéséhez és a fejlődés előmozdításához beruházásokra van szükség.
It is an authentic Egyptian artifact-not quite a relic, but an artifact most certainly-from the period of the Later Decline.
Egyiptomi, és ha nem is ereklye, nevezhető apró műtárgynak, a Végső Hanyatlás korából.

Context sentences for "decline" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI refer, gentlemen, to the developing decline and fall of the Galactic Empire.
Ezt a drámát, uraim, úgy hívják, hogy a Galaktikus Birodalom hanyatlása és bukása.
EnglishIn 2009, I received a total of 2 392 such complaints, a 6% decline compared to 2008.
2009-ben összesen 2392 ilyen panaszt kaptam, 6%-kal kevesebbet, mint 2008-ban.
EnglishBecause it is true that there was a decline in prevalence in Uganda in the 1990s.
Mert valóban volt visszaesés az előfordulásban Ugandában, a 90-es években.
EnglishThis is conspicuous everywhere in Europe in the shape of a decline in general fitness.
Ez Európában mindenütt tetten érhető az általános fizikai jóllét hanyatlásában.
EnglishA sure sign of imperial decline and incipient chaos, according to Hari Seldon.
Hari Seldon szerint ez a Birodalom hanyatlásának, a káoszkor közeledtének biztos jele.
EnglishCertain regions that have considerable biodiversity are similarly in decline.
Bizonyos régiók, amelyeknek jelentős a biológiai sokfélesége, hasonlóképpen hanyatlanak.
EnglishThere is a catastrophic decline in bees, and we must take action at European level.
A méhek száma katasztrofális mértékben csökken, ami európai szintű cselekvést kíván meg.
EnglishIt would be unusual for the politicians to decline the recommendation of the Wise Men.
Nagyon ritkán fordul elő, hogy a politikusok elutasítanák a Bölcs Emberek javaslatát.
EnglishThe EU's problem is that its level of self-sufficiency in energy is on the decline.
Az Európai Unió problémája, hogy az energia terén önellátásának szintje hanyatlóban van.
EnglishLet him decline from evil and do good: Let him seek after peace and pursue it:
Forduljon el a gonosztól, tegye a jót, keresse a békét, járjon utána.
EnglishThe last decade has seen a decline in plant protein production in the EU.
Az EU-ban az elmúlt évtizedben visszaesést láthattunk a fehérjenövények termesztésében.
EnglishFor the next forty-eight years he would wither and decline, all at taxpayer expense.
Ez a fiú a következő negyvennyolc év alatt megöregszik és tönkremegy, az adófizetők pénzén.
EnglishAt the same time, it will result in a rapid decline in the development of human civilisation.
Egyben, ez az emberi civilizáció fejlődésének gyors hanyatlását fogja eredményezni.
EnglishThe life expectancy in Europe has been steadily increasing, while the population is in decline.
Európában folyamatosan nő a várható élettartam, a lakosság száma pedig csökken.
EnglishOur demographic decline, like our future, must be a cause for concern.
A demográfiai csökkenéssel, mint ahogy a jövőnkkel is, foglalkoznunk kell.
EnglishThere is a huge, ongoing decline in human rights and democracy in Tunisia.
Tunéziában az emberi jogok és a demokrácia folyamatos, nagymértékű elutasításáról van szó.
EnglishThe effects of the crisis on world trade indicate a possible 10% decline in 2009.
A válság által a világkereskedelemben előidézett visszaesés 2009-ben akár a 10%-ot is elérheti.
EnglishThe decline in energy self-sufficiency is a serious challenge for the EU.
Az energia-önellátás visszaesése az EU számára komoly kihívást jelent.
EnglishOtherwise, we are likely to witness the steady decline of the European Union.
Ha nem, nagy valószínűséggel az Európai Unió feltartóztathatatlan hanyatlásának leszünk tanúi.
EnglishA way where for so long there has been nothing but posturing, denial, and slow decline.
Az Uralkodó nyugtalanul állt meg, ahogy Ildilyntra félrelépett előle.