"deficit" translation into Hungarian

EN

"deficit" in Hungarian

HU

"deficit" in English

EN deficit
volume_up
{noun}

1. general

deficit (also: damage, disadvantage, downside, loss)
The Free Democratic Party in the European Parliament is opposed to using tax revenue to clear the deficit.
Az Európai Parlament szabaddemokrata pártja ellene van annak, hogy az adójövedelmeket a veszteség fedezésére használják fel.
Trade instruments need to be combined with promoting investment in new technology, with offsetting instruments for overcoming deficits.
A kereskedelmi eszközöket össze kell kapcsolni az új technológiába történő beruházások előmozdításával, a veszteség leküzdésére irányuló, kompenzáló eszközökkel.

2. economics

deficit
volume_up
hiány {noun}
Twenty Member States are experiencing excessive deficit procedures.
Húsz tagállamban életbe léptették a túlzott hiány esetén követendő eljárásokat.
Greece is currently in the process of correcting its excessive government deficit.
Görögországban folyamatban van a túlzott mértékű államháztartási hiány korrekciója.
A trade deficit increase of this magnitude is unsustainable.
A kereskedelmi hiány ilyen mértékű növekedése fenntarthatatlan.
deficit (also: deficiency)
For a start, the European budget has no deficit: it is always balanced.
Mindenekelőtt, az európai költségvetésben nincs deficit: mindig egyensúlyban van.
Otherwise, the democratic deficit will, unfortunately, become wider.
Ellenkező esetben a demokratikus deficit sajnálatos módon tovább nő majd.
(DE) Madam President, the European Union is suffering from a dramatic democratic deficit.
(DE) Elnök asszony, az Európai Uniót drámai mértékű demokratikus deficit jellemzi.

Synonyms (English) for "deficit":

deficit

Context sentences for "deficit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSince we cannot incur a deficit, we push more and more commitments to the future.
Mivel hiányunk nem lehet, egyre több kötelezettségvállalást halasztunk a jövőre.
EnglishThere is a tariff deficit, there are regulated tariffs that distort the market.
Árdeficit keletkezett, mivel léteznek a szabott árak, amelyek torzítják a piacot.
EnglishWhat he really means is ADHD, for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, see?
Amire te gondolsz, az az AFHZ, azaz Apadó Figyelem Hiperaktív Zavara, érted?
EnglishNow, you can see Africa's total debt there and the U.K. budget deficit for reference.
Itt van Afrika teljes adóssága és az UK költségvetési hiánya összehasonlításként.
EnglishI would urge that the communication deficit be tackled at the earliest possible date.
Kérem, hogy az elégtelen kommunikáció problémáját lehetőleg mielőbb oldják meg.
EnglishHowever, a direct deduction of any spending items from the deficit is excluded.
Ki van zárva azonban, hogy bármilyen kiadási tételt a hiányból közvetlenül levonjanak.
EnglishThis aid is intended to cover the budget deficit equivalent to 14% of GDP.
A támogatás célja az, hogy fedezze a GDP 14%-ának megfelelő költségvetési hiányt.
EnglishBut still we have a large deficit in dealing with and understanding modern conflict.
De még mindig nagy a lemaradásunk a modern konfliktusok megértésében és kezelésében.
English(HU) I would like to talk about two issues: the trade deficit and CO2 emissions.
(HU) Két kérdésről: a kereskedelmi deficitről és a CO2-kibocsátásról szeretnék beszélni.
EnglishThe European Union's public finance deficit has fallen by more than half since 2005.
Az Európai Unió államháztartási hiánya 2005 óta több mint felével csökkent.
EnglishI consider this to be a democratic deficit which this Parliament must address.
Ezt demokratikus deficitként értékelem, amelyet a Parlament feladatának kell tekinteni.
EnglishThose who criticised the Treaty of Lisbon spoke of a democratic deficit.
Azok, akik a Lisszaboni Szerződést bírálták, a demokrácia hiányáról beszéltek.
EnglishThe EU's trade with China is responsible for half of this trade deficit increase.
Ennek a kereskedelmihiány-növekedésnek a fele Kínával folytatott kereskedelemből származik.
EnglishIn fact, they are not in deficit because this is a requirement of the treaties.
Tulajdonképpen azért nincs, mert ez a szerződések egyik követelménye.
EnglishWe are now running a deficit that touches 10% of GDP - an almost unbelievable figure.
A deficitünk most majdnem eléri a GDP 10%-át - ez szinte hihetetlen szám.
EnglishI voted in favour of the own-initiative report on the EU protein deficit.
Támogattam ezt a saját kezdeményezésű jelentést az EU fehérjehiányával kapcsolatosan.
EnglishThis also results in a trade deficit of over EUR 1.2 billion per annum.
Ez egyébként évente több mint 1,2 milliárd euro kereskedelmi veszteséget eredményez.
EnglishIt demonstrates the European Union facing a competitiveness deficit.
Ez is azt bizonyítja, hogy az Európai Unió versenyképességi deficittel küszködik.
EnglishThe first deficit is the issue of certification by an independent certifier.
Az első hiányosság a független tanúsító általi tanúsítvány kérdésköre.
EnglishIn the same way, we all have a right to know this fund's deficit.
Ugyanígy, mindnyájunknak jogunkban áll megismerni az alapnál keletkezett hiányt.